Zeebrugge: enkel problemen en vragen of zijn er ook antwoorden en oplossingen? (tussenkomst gemeenteraad 26-02-2013)

10 Maart 2013

Reeds jaren stellen de inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege zich vragen. Vragen die hun toekomst aan belangen.Een duidelijk antwoord werd hen tot op vandaag nooit gegeven. Met regelmaat van de klok is er een ‘informatie-avond’.Helaas, beantwoorden deze info-avonden evenmin de vragen waarvan de bewoners wakker liggen. Reeds geruime tijd laten de inwoners van onder meer Zeebrugge weten dat ze uit hun slaap worden gehouden door geluidsoverlast.De Dienst Leefmilieu van de Stad Brugge bevestigde dat er inderdaad sprake is van geluidsoverlast, zowel ’s nachts als overdag.Brieven door de Dienst Leefmilieu daartoe gericht aan de MBZ blijven steevast onbeantwoord. De uitbreiding van de haven van Zeebrugge.  Komt die er of komt die er nu niet? Aan de bedrijvigheid te zien, de met regelmaat van de klok verspreidde good-news-show aangaande de economische groei  van de haven en de op stapel staande projecten, waarvan sommigen reeds zijn aangevat, zou je denken van wel. Maar helaas, als je alles van dichterbij gaat bekijken, trek je toch de wenkbrauwen op. Geen wonder, zo denk je dan, worden de inwoners niet ingelicht: de werken brengen overlast met zich mee, en deze boodschap brengen beleidsmakers nu eenmaal niet graag, maar daarenboven valt niet veel mee te delen over de meerwaarde die de aangevatte of aan te vatten werken met zich zullen meebrengen. En dus laat het stadsbestuur en de MBZ de bewoners in het ongewisse.  Dat dit geleidelijk aan tot een tweede Doel leidt, schijnt niet te deren. Immers, het kan niet worden ontkend dat de handelszaken in Zeebrugge één voor  één verdwijnen en waar geen handel is in rechtstreeks verband tot bewoning verdwijnt vervolgens ook de bewoning, als men al niet de biezen pakt omwille van de aanhoudende geluidsoverlast en overlast veroorzaakt door roetstof. De bewoners kregen even hoop toen ze hoorden van ‘Wal-stroom’, via via weliswaar, niet van het stadsbestuur noch de MBZ. Hoop die alweer is gaan varen, want inmiddels zou gebleken zijn dat dit ‘wal-stroom’-project slechts in beperkte mate economisch haalbaar zou zijn, en in geen geval voor containerschepen … zo wordt beweerd.   Nochtans, werd dit project reeds in 2000 opgestart in Gothenburg en dit ten aanzien van dezelfde schepen die ook Zeebrugge aandoen.  Gothenburg ontving in 2011 voor hun inzet op het vlak van walstroom trouwens de ‘Energy Globe Award.’ Antwerpen, Rotterdam, Los Angeles, Seattle, Long Beach…: allen hebben ze walstroom projecten opgestart. Walstroom biedt niet alleen een oplossing voor geluidsoverlast, maar biedt ook op het vlak van luchtkwaliteit voordelen! Het zou kunnen leiden tot een daling van CO2-uitstoot met 70 % en lawaaihinder wordt vermeden. Er zijn dus meer dan redenen te over om nu reeds de walstroom en de technische installaties daartoe te voorzien. Temeer de reden waarop men zich baseert om te zeggen dat het niet rendabel zou zijn een drogreden is.Men zegt dat er teveel schepen omgebouwd zouden moeten worden om walstroom te kunnen gebruiken. Maar aangezien nieuwe schepen steeds vaker voorzien worden van walstroom zal walstroom in de toekomst ook op die terminals rendabel worden. Het zijn immers net die grote containerschepen die zorgen voor een ondraaglijke overlast, en dit in alle windrichting; het geldt dus zowel voor de bewoners van de stationswijk, de strandwijk als de bewoners van de Rederskaai.  De grote schepen brengen, naast geluidsoverlast en roetstof, ook nog andere problemen met zich mee: rijen vrachtwagens die af en aan rijden. Dag in dag uit. De haven van Zeebrugge groeit dus…  Maar hoe zit het dan met de voorziene en geplande getijdensluis? Naar het schijnt komt die er niet.  Maar heeft men bovendien al stilgestaan bij de gevolgen die een eventuele nieuwe getijdensluis met zich meebrengt?  Dan verdwijnt de huidige achterhaven; t.t.z. de achterhaven wordt voorhaven. Wat met de verzilting die dat met zich meebrengt? Wat met het daar aanwezig vogelrichtlijnengebied? Maar blijkbaar komt die er nu toch niet, of wordt de sluis niet zo ver gelegd zoals eerst was voorzien. Maar waar komt die dan wel? En wat is daarvan dan de kostprijs en de impact op zowel bewoning als economische bedrijvigheid als op natuur?  En als die er niet komt, en men opteert voor een dam, zoals men in de wandelgangen hoort… Wat dan met de vroegere bewering dat de destijds voorziene getijdensluis absoluut noodzakelijk was / is voor de  economische leefbaarheid van de haven; is dat dan niet meer zo? En de ontsluiting van de haven: hoe zit het daarmee? Verkeersveiligheid is een zoveelste probleem in Zeebrugge. Andermaal is amper 2 weken geleden pijnlijk duidelijk geworden dat het er levensgevaarlijk fietsen is van en naar het werk. Nochtans was dit reeds aangetoond, met het nodige beeldmateriaal op You Tube, in 2011 ! Ik verneem dat Minister Crevits  heeft toegegeven dat er de voorbije jaren minder aandacht was voor de zachte weggebruiker in het woon-werkverkeer van de haven.  Hoeveel verkeersslachtoffers moeten er nog vallen vooraleer nu eindelijk wordt ingegrepen? Laat ons eerlijk zijn: 2015 is te laat. En hoe zit het met het SHIP-project ? Zal dit nog meer overlast betekenen voor de inwoners ?  Of is het stadsbestuur bereid te bekijken of deze nieuwe kaaien, die voorzien zijn ten zuiden van de woonwijk, als stille kaaien kunnen worden gebruikt, vb. als wachtkaaien voor binnenschepen? Heeft iemand van het college en/of de MBZ zich al eens de moeite getroost om eens te wandelen langs de meerdere leegstaande en verkrotte huizen die Zeebrugge, jammer maar helaas, rijk is? Waar je merkt dat opgebroken straten of gedeelten van straten maanden later, na beëindiging van de werken, nog steeds niet terug zijn dicht gemaakt? Al eens in de zomer van de kust komen genieten, waar er  in tegenstelling  tot andere badsteden, amper volk aanwezig is, laat staan handelszaken waar je kan genieten van een dagje kust? Vandaar volgend voorstel. 1) Dat het stadsbestuur en de MBZ met de bewoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege rond de tafel zit, en luistert naar de verzuchtingen van de mensen die er wonen, werken, leven. 2) Dat het stadsbestuur en de MBZ, rekening houdend met deze verzuchtingen, een masterplan opmaakt waarin wordt meegedeeld: - wat op korte termijn de plannen zijn om de klachten die nu aanwezig zijn aan te pakken (leegstand, vlucht van handelszaken, geluidsoverlast, fijn roetstof en verkeersonveiligheid); - wat op middellange termijn de plannen zijn om een evenwicht te vinden tussen bewoning, kusttoerisme en de haven; - wat op lange termijn de plannen zijn om van Zeebrugge en omstreken opnieuw levendige en bloeiende deelgemeenten te maken, waar werk is in de haven, waar werk is gelinkt aan de haven, en waar werk is los van de haven (vb. toerisme, handelszaken…) en waar het tegelijk aangenaam wonen, leven en vertoeven is; - dit alles bovendien met oog en respect voor natuur en milieu. Charlotte Storme Gemeenteraadslid Groen