Wonen (kopen / huren) in Brugge: een huzarenstuk voor wie zich moet beredderen met een ‘gewoon’ loon.

31 Augustus 2020

Wonen (kopen / huren) in Brugge: een huzarenstuk voor wie zich moet beredderen met een ‘gewoon’ loon.

In Brugge leven naar schatting 15.000 Bruggelingen / gezinnen in armoede. Jaar na jaar stijgt het aantal. Tengevolge van Corona is er een stijging van niet minder dan 37 % ten opzichte van zelfde periode vorig jaar.

De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Brugge al jaren om en bij de 6 – 7 jaar. Er is dus ook geen daling in de wachttijd. Een tweede indicatie dus dat wonen voor veel mensen in Brugge onbetaalbaar blijft ook al worden sociale woningen bijgebouwd.

Gezinnen die nog net rond komen, dreigen alleen al door de hoge woon-prijzen in armoede terecht te komen. De huurprijs stijgt tengevolge van indexatie sneller dan de lonen tengevolge van indexatie. En als je de pech hebt dat je huurcontract eindigt en op zoek moet naar een nieuwe woning, wacht een huurprijs die meteen een stuk hoger ligt dan wat je gewoon was de afgelopen jaren te betalen.

Wie geregeld de immomarkt bekijkt, stelt vast dat wonen in Brugge voor wie het moet stellen met een netto maandloon lager dan 1.800, tot zelfs 2.000 EUR, per maand onbetaalbaar is. Het wordt dagelijks overleven in plaats van leven, gezien dit laatste slechts kan wanneer de huur / aflossing hypothecaire lening maximum 1/3 van het loon bedraagt. Voor 660 EUR/maand vind je in Brugge geen valabele (huur)woning.

Al geruime tijd stelt het stadsbestuur van Brugge iets te zullen doen aan dit knelpunt.

En één van de middelen daarin was een stop zetten op het aantal vakantiewoningen (vakantiehuizen, Airbnb waarbij het gehele huis wordt verhuurd).

Ondanks deze stop telt Brugge nog altijd heel wat tweede verblijven, alsook vakantiewoningen. Deze laatste worden te huur gesteld à rato van prijzen die per weekend evenveel of nog meer opbrengen dan een maandelijkse huurprijs die  voor de woning zou kunnen gevraagd worden. Waar nieuwe aanvragen niet meer konden in de binnenstad, werden sindsdien (rij)huizen net buiten de binnenstad opgekocht, gerenoveerd en te huur gesteld…als vakantiewoning / Airbnb in zijn totaliteit.

Ik neem geen genoegen meer met het stereotype antwoord dat ik telkenmale krijg wanneer ik de hoogte van de huurprijzen in Brugge aanklaag: “dat is de private markt die speelt waarin we niet kunnen tussen komen”.

Vooreerst bewees het stadsbestuur dat ze dit wél kon wanneer het de handelaren betrof die hard getroffen werden door de corona-crisis. Ik heb toen ook de vraag gesteld een zelfde oefening te doen met de private huurmarkt, zoals ik ook voorheen telkens vroeg: ga het debat aan met de eigenaars en de immobiliën / vastgoedmarkt.

Twee: ik stel vast dat economische belangen primeren op de belangen van een samenleving. Met name door zo te antwoorden (we kunnen hier niets aan doen, terwijl het wel kan) én door de vaststelling dat niet wordt ingegrepen waar dit economisch belang tot een scheefgroei / ongelijkheid in de samenleving leidt, dermate zelfs dat de samenleving zowel naar cohesie als naar draagkracht van zij die bijdragen onder druk komt te staan.

Uit de ppt-presentatie omtrent het Brugs Menswaardig Inkomen is gebleken dat het BMI een uitgave betekent van om en bij de 3 mio EUR. We betalen dit met zijn allen, ook wie nu al veel bijdraagt in verhouding tot zijn/haar inkomen. En tegelijk laten we toe dat wie het financieel goed heeft en zich x aantal huizen kan permitteren, dat deze worden verhuurd op een voor de eigenaar meest lucratieve manier én dit, alweer, ten nadele komt van wie zich geen betaalbare woonst kan permitteren: inkrimping van de markt, stijging ook hierdoor van de huurprijs (vraag / aanbod).

De AirBnb waarbij een volledige woning voor toerisme wordt verhuurd, hebben bovendien ook hun invloed op de bezetting van de hotels. Waar we dus als stad willen inzetten op horeca, laten we tegelijk toe dat ook hier een scheeftrekking ontstaat.

Mijn vragen:

  • Is het stadsbestuur bereid het debat aan te gaan welke belangen ze wil laten primeren: de economisch en geldelijke belangen van wie zich meer dan 1 woning kan permitteren of de kaart trekken van wie evengoed ‘veel werkt’ maar daar helaas geen riant loon voor krijgt uitbetaald of om andere reden(en) het financieel niet goed stelt?
  • Is het stadsbestuur bereid om ook heel concreet iets te doen, waarbij er meerdere mogelijkheden zijn. Ik pik er voor deze interpellatie eentje uit: projecten opzetten zoals ‘Dampoort KnapT OP’. Uitgebreide informatie hierover is via deze link terug te vinden: https://samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/wijkrenovatie-dampoort-clt/. Het idee van subsidieretentie is ontleend aan CLT dat er perfect naast kan staan, het is een hefboom voor mensen in kwetsbare positie, het heeft het voordeel dat het onmiddellijk inzetbaar is en vanuit een idee van empowerment werkt, en de middelen die worden ingezet zijn naderhand terug inzetbaar.

Charlotte Storme,
Gemeenteraadslid Groen