Stadsontwikkelingsbedrijf is dode letter — en blijft dat ook: betaalbaar wonen en jongerenvlucht blijken geen prioriteit.

30 April 2015

Toen ik het antwoord van burgemeester Landuyt hoorde op mijn vraag in de gemeenteraad naar de stand van zaken omtrent de opstart van het stadsontwikkelingsbedrijf was ik compleet verbouwereerd. “Het stadsontwikkelingsbedrijf blijkt dode letter te zijn en zal dat blijven ook. Dit bestuur vindt het blijkbaar oké dat het vehikel om 1,5 miljoen euro te investeren in betaalbaar wonen niet operationeel wordt. En hoeveel subsidies van hogere overheden lopen we hierdoor mis? Triestig,” verklaart Bruno Mostrey. “Het ultieme doel van een stadsontwikkelingsbedrijf is het creëren van betaalbare woningen. Projecten uit de grond stampen die niet het winstbejag van één of andere private speler dienen. Maar ten volle de Bruggeling kan dienen met woningen op maat tegen een betaalbare prijs. Zo kunnen we de jongerenvlucht ook helpen tegengaan,” legt Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen, uit. “Een stadsontwikkelingsbedrijf kan met de snelheid van private spelers meedingen naar gronden en panden waar het wenselijk is. Zo missen we geen opportuniteiten. Dit is zeer belangrijk. Soms hoor ik: maar er zijn in Brugge niet veel opportuniteiten, dus is een stadsontwikkelingsbedrijf niet nuttig. Maar, indien dit al waar zou zijn, is zo’n bedrijf net wel relevant: om snel de opportuniteiten voor de stad zijn rekening te nemen. Bovendien kan het stadsbestuur zo projecten realiseren die echt een meerwaarde zijn op meerdere vlakken. Iets waar de privé veelal niet in slaagt omdat het winstoogmerk primeert.” Vanuit dat oogpunt is het ook logisch dat de gemeenteraad op 28 januari 2014 de statuten goedkeurde — afgezien van enkele terechte bedenkingen. “Maar tot op vandaag, een dik jaar later, werd dit besluit niet uitgevoerd: het stadsontwikkelingsbedrijf is niet operationeel. Het staat helemaal niet klaar om actief de stadsontwikkeling mee te bepalen noch om in te spelen op opportuniteiten. Een stadsontwikkelingsbedrijf oprichten maar het niet operationeel zetten -- en wachten op opportuniteiten, gewoon zitten wachten. Is dat actief deelnemen in de woningmarkt? Zo verzuimt dit stadsbestuur het om de problemen van betaalbaar wonen en jongerenvlucht aan te pakken,” stelt Mostrey. Het nut van zo'n bedrijf is actief meespelen op de bouwmarkt, maar ook om snel te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen. Maar van dat voordeel van de snelheid zullen we in Brugge dus niet genieten. Want bij de eerste opportuniteit zullen we eerst nog een raad van bestuur moeten samenstellen, een beheersovereenkomst moeten schrijven en goedkeuren op de gemeenteraad, een directiecomité aanstellen, fondsen klaarzetten, etc... (Politieke) zaken waarvan we allemaal weten dat die behoorlijk wat tijd vragen om goed uit de administratieve en politieke mallemolen te komen. Jammer, maar de enige prioriteit binnen het woonbeleid in Brugge bestaat er in om het oudbakken beleid van de vorige eeuw voort te zetten: open ruimte verkwanselen en verkavelen. Voor nieuwe recepten is hier in Brugge jammer genoeg geen plaats... Dit bestuur maakt van betaalbaar wonen en het tegengaan van de jongerenvlucht duidelijk geen prioriteit — ondanks de lippendienst. “Voor de jaren 2016 t.e.m. 2018 staat elk jaar € 500.000 ingeschreven als investeringsbudget. Het ziet er niet naar uit de deze 1,5 miljoen euro uiteindelijk gebruikt zullen worden om wonen betaalbaar te maken in Brugge. Om aangepaste woningen te creëren. Om dus ook de jongerenvlucht tegen te gaan. Jammer, bijzonder jammer,” zucht Mostrey nog. Bruno MostreyGemeenteraadslid PS De volledige naam van het stadsontwikkelingsbedrijf is “Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Brugge”.Zowel het Toekomstakkoord voor Brugge (punt B.6) en het Beleidsplan (p.19) zijn zeer duidelijk voor een sterke inmenging van het stadsbestuur in de stadsontwikkeling. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal proactief mee projecten in Brugge bepalen:"Een op te richten stadsontwikkelingsbedrijf zal vlug kunnen in spelen op noden en mogelijkheden".En:“5.7 Stadsontwikkelingsbedrijf 151. Het stadsbestuur wil een actieve, leidende rol spelen inzake stadsontwikkeling. Met de oprichting van een sterk, domeinoverschrijdend stadsontwikkelingsbedrijf kan vlotter een beroep gedaan worden op de middelen van het Vlaams stadsvernieuwingsfonds en kan sneller worden ingespeeld op noden, mogelijkheden en beleidsprioriteiten.152. Het Stadsontwikkelingsbedrijf staat onder andere in voor het realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, het voeren van een stedelijk grond- en pandenbeleid en voor het beheren van de middelen uit subsidieprogramma’s met doelstellingen in verband met stadsvernieuwing en -ontwikkeling.”