PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied – een stand van zaken

28 November 2021

PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied – een stand van zaken

Graag kreeg ik een stand van zaken i.v.m. de verontreiniging met PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs Grondgebied.

Uit verder onderzoek bleek al dat het Leopoldkanaal vervuild is met deze stoffen. Is er ondertussen al geweten wat de bron van deze vervuiling is en als deze bron van deze vervuiling al aangepakt is?

Door de aanwezigheid in het blusschuim.in het verleden van PFOS en aanverwante stoffen, is het mogelijk dat op onze kazernes, de site in het Ryckeveldebos en plaatsen waar vroeger geblust is met dergelijk schuim, er vervuiling is vastgesteld. Is dit ondertussen onderzocht en welke stappen werden gezet om de vervuiling te saneren?

Zijn er nog andere locaties gekend waar er vervuiling is met dergelijke stoffen?

Welke voorzorgen gaat het Stadsbestuur nemen om te verhinderen dat bedrijven op Brugs grondgebied nog PFOS, PFAS of andere zouden uitstoten of lozen?

Is er tenslotte PFOS vervuiling vastgesteld in ons drinkwater en grondwater?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid