Opschorting alcoholverbod (tussenkomst gemeenteraad 26-02-2013)

27 Februari 2013

Geachte voorzitter, burgemeester, collega’s en geacht publiek We zijn blij dat dit verbod opgeschort wordt. Niet omdat we daarmee vrij spel willen geven aan tal van soorten overlast in de uitgangsbuurten. Maar wel omdat dit verbod stigmatiserend is ten aanzien van de jeugd. Het maakt als middel om overlast aan te pakken geen onderscheid tussen goedschikse en amokmakende personen. Het vloekt met de aantrekkingspool die Brugge Studentenstad wil zijn. Maar vooral pakt een dergelijk verbod de problemen niet aan waar het moet. Als we het advies van de politie lezen — dat trouwens door niemand ondertekend is: mogen we niet weten wie dit opstelde? — dan rijzen er bij mij toch enkele vragen. Als we dit goed bekijken, leren we dat het definitief afschaffen van dit verbod de enige logische keuze zal zijn, ondanks het feit dat dit advies letterlijk het behoud vraagt.We krijgen in dit advies vooral wat losse bevindingen van politiemensen in het veld, maar vooral het ontbreken van objectieve cijfers valt op. We mogen toch verwachten dat de politiediensten toch wel wat objectieve cijfers kunnen voorleggen? Dit advies is vanuit de buik opgesteld en niet als wetenschappelijk onderbouwd politiewerk.Ik wil vooral op deze gedachtegang wijzen; die ik toch bijzonder vreemd vind. En ik citeer uit het advies (mijn vet): Bij de vertaling van de verordening in ons korps, werd op gedrukt dat de toepassing ervan het “ultimum remedium” is.  Enkel bij excessief gedrag, waarbij het duidelijk is dat alcholconsumptie aan de basis ligt, en na duidelijke aanmaningen kon een bestuurlijk verslag ter zake opgesteld worden. Dit blijkt duidelijk ook uit de analyse van de omstandigheden van de sanctionerend ambtenaar. [We krijgen dus de ergste gevallen te horen. nva] GAS-dossier 2012N000265 : zaterdag 14 juli 2012 om 01:44 uur in de Sint-Jansstraat Betrokkene staat op het voetpad vóór een drankgelegenheid met een flesje bier in de hand. Na door de politie aangesproken te zijn, ledigt betrokkene het flesje, maar hij zet dat dan ostentatief op het trottoir. Daarop dan aangesproken, wenst betrokkene volgens het bestuurlijk verslag zijn 'vrijheid van meningsuiting' (sic) gerespecteerd te zien, begint hij een tirade en laat hij ook aan de omstaanders duidelijk blijken dat hij niet tevreden is met het optreden van de politie. GAS-dossiers 2012N000349 en 2012N000350 : zaterdag 15 september 2012 om 04:15 uur in de Kuipersstraat Twee broers consumeren bier in een glas op de openbare weg vóór een drankgelegenheid. Meerdere aanmaningen van de politie om daar mee naar binnen te gaan. Betrokkenen blijven discussiëren. Als de politie hen wil identificeren, verzetten zij zich daar hevig tegen. (...) GAS-dossiers 2012N000391 : zaterdag 27 oktober 2012 om 03:45 uur in de Kuipersstraat Betrokkene wandelt met een halfvol glas bier over het voetpad. Hij wordt door de politie aangesproken, wordt verzocht om het glas leeg te gieten en het terug naar het café te brengen. Geen bijzondere andere context-elementen in het bestuurlijk verslag. GAS-dossier 2012N000392 : zaterdag 27 oktober 2012 om 03:45 uur in de Kuipersstraat  Terwijl de politie bezig is met de voorgaande vaststelling, passeert deze persoon daar eveneens met een halfvol glas bier. Ook hij wordt door de politie aangesproken, verzocht om het glas leeg te gieten en het terug naar het café te brengen. Ook hier geen bijzondere andere context-elementen in het bestuurlijk verslag. Uit bevraging van de dienstchefs van de patrouilles weekendoverlast en de verslagen terzake blijkt dat het alcoholconsumptieverbod voornamelijk gebruikt wordt als tool om mensen aan te spreken nav overlast, waarbij ze aangemaand worden om hun activiteiten verder te zetten binnen de bestaande horecazaken en aanhorige terrassen.  Er kan gesteld worden dat de patrouilles gemiddeld 5 à 10 keer per weekendnacht bemiddelen aan de hand van deze verordening.  Meestal volstaat deze tussenkomst om de mensen aan te zetten terug naar binnen te gaan. Hoe kan je deze conclusie nu trekken uit de huidige verslagen? Het gaat telkens over een “betrokkene die op het voetpad staat met pint in de hand”. Dat staat toch mijlen ver af van de “overlast en excessief gedrag” waarvan sprake? Ik lees in deze beschrijvingen soms eerder gevallen van uitlokking door de politie.En wat met de ongelijkheid tussen een burger die alleen staat met zijn pintje en duizend supporters die pinten drinken op de markt. Blijkbaar mag je de wet wel overtreden, als je maar met genoeg bent...Het alcolholconsumptieverbod kan dan wel handig zijn voor de politie zelf die moet optreden, maar het geeft vooral een middel aan hen om ongenuanceerd te zijn. Als ik moet aannemen dat er ernstige problemen zijn in de uitgaansbuurten in Brugge én dat het alcoholverbod een instrument is dat absoluut nodig is, dan kan ik dat niet op basis van dergelijke verslagen en conclusies. Ik wil uiteraard meedenken om de agenten in het veld de goeie middelen te geven om doeltreffend hun werk te kunnen doen. Laat mij daarom opsommen waar wij wel heil in zien: Creëer weekendploegen met agenten die gemotiveerd zijn om specifiek ‘s nachts in uitgangsbuurten te patrouilleren. Nu worden agenten continu gewisseld zodat iedereen “een keer het weekend doet”. Weekendploegen hebben het voordeel dat agenten ervaring op doen. Ze leren het Brugse uitgaansmilieu van binnen en van buiten kennen. De amokmakers worden herkend met een meer adequaat optreden tot gevolg. Leid de agenten hier specifiek voor op en laat ze veel ervaring opdoen. Overleg met verschillende betrokken partijen. De café-uitbaters alleszins, maar dus ook met de jeugdraad en de jeugddienst. Investeer in een structureel overlegmodel met de horeca. Zo kan de politie de vinger aan de pols houden en korter op de bal spelen bij negatieve ontwikkelingen. Bied vorming aan voor horecapersoneel. Hoe sneller problemen en conflicten in de kiem gesmoord worden, hoe effectiever. De rol van horecapersoneel is hierin zeer betekenisvol. Een ruzie opgelost aan den toog is beter dan één “opgelost” op straat. En uiteraard is een goede opvolging door het gerecht een absolute must. Dit lijken mij betere keuzes om te maken dan een onbillijk alcoholconsumptieverbod willens nillens in voege te houden.Maar we zijn nog niet aan het einde van het advies, want we moeten nog door de conclusie.Ik citeer opnieuw: De eventuele afschaffing van dit verbod betekent in de praktijk dat een aantal politionele tussenkomsten bemoeilijkt worden.  Het lijkt ons dan ook niet altijd aangewezen om in de toekomst steeds tussen te komen bij elke melding van omgevingsoverlast.  Dat soort overlast zal naar ons gevoel eerder na de feiten via structurele maatregelen moeten aangepakt worden, de rol van de politie zal in die zin meer beperkt zijn. Ook het toezicht op het terrein zal anders moeten aangepakt worden.  Voor de lokale politie is het terug naar af.  Tot voor de invoer van het consumptieverbod werden de manschappen geregeld bekogeld en besmeurd met dranken.  Het verbod heeft ervoor gezorgd dat dit soort neerbuigend gedrag tov de politie sterk verminderde.  De gezagspositie van de de politie dreigt door deze beslissing opnieuw een deuk te krijgen. Met andere woorden ‘als het alcoholverbod wordt afgeschaft, dan doen wij, de politie, een deel van ons werk niet langer’.Meneer de burgemeester, ik weet niet hoe u zich voelde toen u dit las, maar ik voelde mij zeer ongemakkelijk. En ik pik dit niet. En ik hoop te mogen verwachten dat u dit ook niet pikt. De politiediensten die vlakaf dreigen met het weigeren om tussen te komen waar nodig: dit kan niet! Wat hebben we aan een politiekorps die carrément weigert om de orde te handhaven? Wat hebben de Bruggelingen aan politieagenten die brave burgers boetes geven en als er echte problemen zijn niet durven tussenkomen? Dit advies toont ongewild dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is met ons korps. Meneer de burgemeester, als hoofd van de politie, zal u er nog een vette kluif aan hebben, en ik hoop en verwacht dat u dit ter harte zal nemen. Bruno MostreyGemeenteraadslid Groen