Het recht op de helling met de “combitaks” (tussenkomst 25 -06-2013)

27 Juni 2013

Geachte De politie heeft een dubbele taak. Ze moet overtredingen bestraffen. Maar de politie moet ook instaan voor de bescherming van zij die wel in de regel zijn. In het opnemen van die eerste taak, het bestraffen, gebeurt het wel al eens dat de tweede taak, het beschermen van de burger in al zijn rechten, er bij in schiet. Namelijk: een burger wordt onterecht opgepakt. Het gebeurt misschien niet zo heel vaak, maar zo uitzonderlijk is het ook niet. Vindt u het fair dat in dit geval de burger €100 moet ophoesten? Ik denk, ‘fin, ik hoop toch van niet. Nochtans staat dit te gebeuren. Uit dit laatste blijkt overigens dat deze taks wel als straf gezien moet worden: want indien het een zuivere belasting is die geen straf is, dan moet u die ook willen heffen op de onschuldige burger die in de combi terechtkomt. Ook gaf de korpschef in het berek de toelichting dat de taks er komt, omdat het gerecht nalaat om bepaalde feiten te bestraffen en bepaalde boetes te innen. Dus ook hier komt naar voor dat het eigenlijk de bedoeling is om te straffen. Nochtans lees ik in de omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van juni 2011:“Er mag niet geraakt worden aan de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de burger. Dat is het geval als een fiscale maatregel wordt opgelegd die eigenlijk bedoeld is als een straf. Dat is onverenigbaar met onze rechtsordening die gebaseerd is op het principe van de scheiding van de machten, waarbij straffen worden uitgesproken door de rechterlijke macht.” Ik zie hier een probleem. Maar hier stopt het niet. Er is nog een rechtsprincipe dat serieus in het gedrang komt: het non bis in idem-principe. Dit zegt dat je geen twee keer gestraft mag worden voor hetzelfde. Met deze combitaks: kan je een boete krijgen van de rechter, én daarbovenop nog een combiboete. Twee basis rechtsprincipes staan hier op de helling! Is dit wat we willen? Bovendien staat er geen leeftijdsgrens op deze boete zonder proces. Bij GAS-boetes heb je ten minste nog een ondergrens. Als laatste nog dit: de korpschef zei ook dat er nu afspraken zijn gemaakt met het gerecht om bepaalde feiten, zoals dronkenschap, toch te vervolgen. Met als gevolg dat het afschrikeffect om te zondigen groter wordt. Dit is goed. Maar waarom zou dit niet genoeg zijn om het aantal combiritjes terug te drijven? Laten we op zijn minst dit evalueren voor we nu parallel meteen een combitaks willen invoeren — een taks waar nota benen ook de Liga voor Mensenrechten tegen is.