Havenfusie Port of Antwerp Bruges

28 Februari 2021

Havenfusie Port of Antwerp Bruges

Na maandenlange geheime onderhandelingen kwam er duidelijkheid, onze diepzeehaven zal fusioneren met Antwerpen. Een logische keuze gezien de havens complementair zijn. De Antwerpse haven zal toegang krijgen tot duurzame groene energie waardoor ze kunnen elektrificeren en de CO2 uitstoot kunnen doen dalen. Groene waterstof uit Zeebrugge zal in de toekomst via pijpleiding naar Antwerpen getransporteerd kunnen worden. Duurzame havens dat is het uitgangspunt.

We vragen dan ook om niet blind te staren op het vergroten van de containercapaciteit, maar zien vooral veel heil in de duurzame ontwikkelingen, die we als grootste troef van deze fusie zien, het bewijs dat economie en ecologie samen kunnen gaan. Maar dan moeten we nu aan de slag gaan en de blauwprint van de haven van de toekomst realiseren. Daarom willen we ook een positieve input leveren voor de verdere totstandkoming van deze haven.

Concreet hebben we een aantal voorstellen:

  • Voldoende controle op de raad van bestuur van de fusiehaven door de oppositie als bewaker van het democratisch proces toe te laten.
  • Voldoende terugkoppeling naar de bevolking en de raden over toekomstige plannen
  • Estuaire vaart tussen Zeebrugge en het schelde-estuarium is hierbij de sleutel voor een duurzame ontsluiting van de haven. Dit merken we al een aantal jaar aan de stijging van het aandeel van de estuaire vaart uit Zeebrugge. De verbreding van het Schipdonkkanaal is niet haalbaar wegens geen draagvlak en een gebrek aan zoetwater, een verdere verzilting van onze polders is onaanvaardbaar.
  • Ontsluiting via de Brugse ringvaart kan, maar hierbij moet maximaal rekening gehouden worden met de beperkingen die Unesco stelt en de mobiliteit van de Bruggeling. Een nieuwe sluis i.p.v. de versleten Dampoortsluis komt best achter de Krakelebrug.
  • Maximaal inzetten op het spoor dankzij de investeringen van Infrabel in de spoorontsluiting tussen Gent en Brugge enerzijds en anderzijds al de investeringen in vormingsstations Zwankendamme, Pelikaan en Ramskapelle en tenslotte het derde spoor tussen Brugge en de bocht van Ter Doest.
  • Inzake wegtransport vragen we minstens een standstill, dit kan door maximaal op spoor en estuaire vaart in te zetten. De investeringen in de omvorming van de N49, de lange tunnel voor Lissewege en het Hollands complex voor Zwankendamme moeten in functie van de verkeersveiligheid en van de leefbaarheid versneld uitgevoerd worden
  • Omschakeling naar groen walstroom voor alle schepen in de haven en op termijn omschakelen van de vervuilende zware fuel naar milieuvriendelijker brandstof zoals LNG en waterstof
  • Maximaal inzetten op het behoud van de Dudzeelse polder en het vogelrichtlijngebied als buffer met Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Zeebrugge moet zeewaarts uitbreiden, uitbreiding in het hinterland moeten duurzaam gebeuren. De autoparking in de achterhaven moet gelaagd omgevormd worden, dit heeft enkel voordelen: minder ruimte inname, minder verplaatsingstijd, minder beschadiging door meeuwen en het plaatsing zonnepanelen als surplus.
  • Een nieuwe zeesluis in het Verbindingsdok is nautisch de beste oplossing en voor de leefbaarheid van de Zeebrugse bevolking.

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid