Groen! gaat voluit voor de uitbreiding van het Jan Breydelstadion.

06 Mei 2013

Club is een ploeg met een grote voetbalgeschiedenis. Enkele van de mooiste  paginaÂ’s hiervan werden geschreven in het Olympia-Jan Breydelstadion, waar Europese tegenstanders vaak beefden als ze er op bezoek moesten. Nog geen jaar nadat het in gebruik werd genomen werd er al een eerste Uefacupfinale gespeeld, tegen Liverpool. Iets waar elke Bruggeling vandaag nog terecht trots op is. Ook later volgden er nog mooie Europese avonden in het kolkende Olympia, denk maar aan de campagne onder Houwaart en de 5-0 tegen Borussia Dortmund.Het doel van elke sportvereniging is om successen te scoren. Ook Club heeft de wens in de toekomst weer Europees van zich te laten spreken. Wij hopen mee met de Clubsupporters dat deze droom werkelijkheid wordt. Wij steunen dan ook de vraag van Club voor een groter stadion, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en groeikansen biedt. Daarom pleiten wij voor een uitbreiding van het Jan Breydelstadion. Zodat we de euforische Europese avonden van weleer opnieuw zouden kunnen beleven. Wij zijn er van overtuigd dat de huidige site van het Jan Breydelstadion, zonder verdere onteigeningen, de mogelijkheden biedt voor de verdere ontwikkeling van een modern stadion. Een stadion waar allebei de Brugse clubs hun plaats vinden. Of moet er ook voor cercle een nieuw stadion gebouwd worden, op alweer een nieuwe lap grond? De keuze voor Jan Breydel is een kwestie van efficiënt ruimtegebruik in het volgebouwde Vlaanderen. Maar aan deze keuze zijn nog veel andere voordelen verbonden. Rond Jan Breydel liggen 22 oefenvelden, makkelijk bereikbaar voor de jongespelertjes, in de schaduw van het stadion waar ze allen op een dag de harten hopen te beroeren. Waar moeten deze terreinen komen bij een verhuis? Moet er dan terug een ander stuk grond verkaveld worden hiervoor? Wie zal dat betalen? Het is duidelijk dat er tot op heden geen plan hiervoor is als er naar een andere locatie wordt uitgeweken. Of is de jeugdwerking, in tijden waar de grootste Belgische talenten in het buitenland tot ontplooiïng komen, van bijkomstig belang? Daarnaast heeft het politiekorps in Brugge sedert commisaris De Bree in de jaren 80, de hoogdagen van het hooliganisme, een grote expertise en know how opgebouwd rond de veiligheid van voetbalmatchen. Het Brugse korps heeft ook de middelen om risicomatchen te begeleiden. De politiezone Houtsche, waar Loppem deel van uitmaakt, heeft deze ervaring niet, en evenmin de middelen om tijdens risicomatchen de veiligheid te garanderen. De keuze voor Jan Breydel is een keuze voor de veiligheid van de supporters! Want samen met Michel Dhooghe vindt Groen! dat voetbal een feest moet blijven. Dat we verwijzen naar de geschiedenis van het stadion is niet zomaar zonder reden. Voetbal is een sociaal gebeuren, van en voor iedereen. Rond de inplanting van het huidige stadion is er dan ook een heel weefsel ontstaan. Denk maar aan ‘De PlatseÂ’. Hoeveel supporters hebben daar geen titel, beker of kwalificatie gevierd? In die dertig jaar zijn er dan ook heel veel zaken ontstaan die zich op het voetbal richten. En die zonder het voetbal waarschijnlijk niet leefbaar zijn. Wil Club deze verwevenheid met de lokale achterban zomaar opgeven, louter om het schaamlapje van een bouwpromotor te spelen? Doorheen de jaren heeft de Brugse belastingbetaler steeds een uitgebreide bijdrage geleverd aan de bouw en diverse renovaties van het stadion. Alleen al in de laatste acht jaar droeg de Bruggeling 13.000.000 euro bij aan renovatie en onderhoud van het stadion. Wij vinden het een teken van goed bestuur en respect voor de belastingbetaler als zoÂ’n grote investeringen niet reeds na enkele jaren waardeloos zouden blijken. Deze investeringen werden deels ook verantwoord met het argument dat ze dienden om Club verder te laten doorgroeien op het Europese toneel. De twee belangrijkste argumenten die vaak worden gegeven tegen de uitbreiding van Jan Breydel zijn enerzijds het mobiliteitsprobleem en de betonrot in het stadion. in het geval van de betonrot die werd aangetroffen is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt. De aannemer en architect zijn tien jaar juridisch, en dus ook financieel verantwoordelijk, voor dergelijke problemen. Wat betreft het mobiliteitsprobleem mag het duidelijk zijn dat Groen! hierover zijn kop niet in het zand steekt. Wij hebben het probleem doorheen de jaren reeds verschillende keren op de agenda van de gemeenteraad gezet. In de eerste plaats is het duidelijk dat waar een evenment van 40 000 toeschouwers ook doorgaat er steeds problemen met de verkeersafwikkeling zullen zijn. Toch menen we dat er voor Jan Breydel goede oplossingen mogelijk zijn. Kreeg Jan Breydel tijdens euro 2000 immers niet de persprijs van de beste verkeersaanpak? Het is vanzelfsprekend dat de inplanting van het stadion dichtbij de stad, in tegenstelling tot de locatie in Loppem, een verhoogde toegankelijkheid voor fietsers met zich meebrengt. Dat betekent dat er sowieso al minder autoverkeer is bij de supporters. Daarnaast vinden we met Groen!, dat het autoverkeer van de verre verplaatsingen moet worden opgevangen in randparkings. Uit deze randparkings is er dan een intensieve shuttledienst naar het stadion. We pleiten er ook voor de parking en shuttletickets gratis aan het seizoensabbonnement te verbinden. Een kwestie van klantenservice. Maar er zijn niet enkel argumenten waarom we voor Jan Breydel zijn. Er zijn ook goede argumenten tegen de inplanting in Loppem. Een van de basispunten in de visie van Groen! op ruimtelijke ordening is dat we de verstening van Vlaanderen willen tegengaan. Het is meestal zo dat als stukken groene ruimte worden aangesneden voor bouwprojecten, er geen weg terug is. Gecultiveerde gebieden worden niet terug vergroend. Als je weet dat er in Vlaanderen nog steeds vele hectaren gebied 'verstenen', dan beschouwen wij het als onze taak als groene partij om hier een halt aan toe te roepen en te kiezen voor inbreiding. We willen immers een Vlaanderen dat voor de komende generaties leefbaar is en dat kan enkel als er voldoende natuurlandschap overblijft.   Vanuit die filosofie hebben we steeds voor gestreden voor een groene gordel rond Brugge, die zuurstof moet geven aan de stad. Deze groene gordel werd indertijd wettelijk verankerd, zodat ze beschermd werd tegen bouwprojecten allerhande. De opmaak van het ruimtelijk structuurplan afbekening regionaal stedelijk gebied is een moeizaam democratisch proces dat al een 10-tal jaar aan de gang is. In onze ogen is de wet geen vodje papier dat à la tête du client kan worden aangepast. Bovendien is de beoogde site in Loppem gelegen in overstromingsgebied. Er blijkt uit studies van ingenieurs dat de bouw van het winkelcentrum en het stadion op deze lokatie voor wateroverlast zou zorgen in heel wat woningen in de rand van Brugge. Nu reeds staan heel wat mensen bij elke zomerse bui water uit hun kelder te scheppen. Daarnaast zorgt de bouw van het winkelcentrum voor heel wat economische druk op zelfstandigen in de binnenstad. Er is sprake van 3 tot 4% omzetverlies in de binnenstad, met tot 10% in sommige handelsstraten. Er dergelijk omzetverlies kan tot verschillende sluitingen leiden van zaken in de binnenstad. ZoÂ’n effect werd reeds op verschillende plaatsten vastgesteld in het verleden (denk maar aan het shoppingcentrum in Kuurne en de doodsteek hiervan voor de Kortrijkse middenstand indertijd). Wij vinden dit alvast niet toelaatbaar. Dat de bouw van een stadion in Loppem gratis zou zijn mag ook al als een fabeltje worden geklasseerd. Ten eerste zouden bijkomde wegenwerken op zijn minst 1.500.000 euro kosten aan de belastingbetaler. Er moet daarnaast ook een oplossing gezocht worden voor de jeugdterreinen (zal U place die ook betalen?) en een stadion voor Cercle gezocht worden. Bovendien: wat is gratis? De meerkost van het project door het stadion, zal uiteindelijk toch door de consument betaald worden. Is het stadion bovendien echt wel zoÂ’n zegen voor Club? Club mag dan wel meer betalen dan Cercle voor de onderhoudskosten van het Jan Breydelstadion, het betaalt nog altijd minder dan de reële kost. Zal het onderhoud van een eigen stadion geen zwaardere post op de begroting blijken van Club dan nu het geval is? Waar de Brugse belastingbetaler tussenkomt?Als het zoÂ’n slecht project is, waarom willen Club en anderen dan toch zo graag naar Loppem, vraagt u?U place, de bouwpromotor van het winkelcentrum in Loppem, wist dat ze wettelijk geen schijn van kans maakte voor de bouw van een groot winkelcentrum van 40.000m2. Het voetbalstadion toevoegen aan het project diende voor hen dan ook om een onaanvaardbaar voorstel nog enig gewicht te geven door de populariteit van het voetbal en Club Brugge.Dat is deels gelukt is kan worden vastgesteld. De meeste politieke partijen zijn als de dood om een populaire voetbalclub met veel supporters (lees kiezers) tegen de haren in te strijken. Ze blinken dan ook vooral uit door dubbelzinnigheid in hun houding en besluitesloosheid. De discussie over de wenselijkheid van een winkelcentrum werd er één over de toekomst van het Belgisch voetbal en de sport. Leep gespeeld alvast van U place om zo Club voor haar karretje te spannen