Groen Brugge behoudt OCMW-mandaat

28 Maart 2013

Door een recente wijziging van het OCMW-decreet vervalt zo goed als zeker de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waardoor Groen-raadslid Karin Robert haar OCMW-mandaat zou verliezen. Groen Brugge juicht deze zege van het gezond verstand toe en stelt voor nu snel werk te maken van een OCMW-beleidsplan. Gisteren keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het OCMW-decreet goed, waardoor de bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om ambtshalve op te treden bij fouten in de OCMW-raadsverkiezingen, met terugwerkende kracht werd opgeheven. Hierdoor vervalt de uitspraak van de Raad, nl. dat een fout in de voordrachtakte van Groen leidde tot de ongeldigverklaring van het mandaat van Karin Robert in de OCMW-raad. De procedure die Groen Brugge had aangespannen voor de Raad van State valt hierdoor zonder voorwerp en Groen Brugge behoudt dus een mandaat in het OCMW, inclusief meerderheidsdeelname. Verheugd over deze onverwachte wending stelt Groen Brugge nu voor snel werk te maken van de opmaak van een OCMW-beleidsplan. Door de onzekerheid over de samenstelling van de OCMW-raad was dit tot nog toe niet echt van de grond gekomen. Groen pleit onder meer voor een duurzamer sociaal beleid, ook op het vlak van sociale woningbouw, en voor meer aandacht voor jongeren in armoede en de schuldenproblematiek. OCMW-raadslid Karin Robert: “Uiteraard ben ik blij dat er nu eindelijk licht is aan het einde van de tunnel. De voorbije maanden waren allerminst gemakkelijk, maar nu kunnen we eindelijk werk maken van wat er écht toe doet. De armoede in onze samenleving neemt dag na dag toe, niet zelden door hoge energie- en huurkosten, maar ook door het ontbreken van kansen op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en zorg. Jongeren vormen daarbij een vaak minder zichtbare, maar steeds groter wordende groep. Het zichtbaar maken van de omvang van deze problematiek én een structurele, brede aanpak, met aandacht voor alle deeldomeinen van (kans)armoede zijn voor ons absolute prioriteit.” "Ik heb dadelijk Pablo opgebeld toen we dit vernamen. Wij hebben geen leedvermaak, en wensen hem nog een mooie carrière als politicus en als toekomstig schepen. Het siert hem ook dat hij dit sportief en relativerend opnam, wij respecteren hem ten zeerste daarvoor." aldus fractieleider Sammy Roelant. Het is een goede zaak dat alle betrokken partijen het hoofd hebben koel gehouden en dit op een rationele manier hebben benaderd. Groen drukt tevens haar hoop uit dat dit in de toekomst niet meer hoeft te gebeuren en dat voortaan de samenstelling van de OCMW-raad rechtstreeks wordt bepaald door de kiezer en niet via omwegen.