Feuilleton: omvorming Het Entrepot vzw (Tussenkomst 15-09-2015)

17 September 2015

Dat de oude statuten weer in voege zijn nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur de nieuwe statuten afkeurde is evident. Ik wil er stellig op wijzen dat de argumentatie die het ABB hanteert om de statuten terug naar af te sturen zowel binnen als buiten de gemeenteraad menig keer weerklonken. Zie het advies van de Jeugdraad om te beginnen. En binnen de gemeenteraad zijn zowel collega Sanchez als mezelf er op tussen gekomen. Hoe zal de burgemeester en schepen Demon tegemoetkomen aan de verzuchtingen over vertegenwoordiging van jongeren en jeugdexperten in de nieuwe vzw? Ik stel voor om ze gewoon op te nemen in de raad van bestuur — zoals het betaamt als je het meent met bestuurlijke participatie van jongeren. Wat mij nu verontrust is dat men blijkbaar volledig voorbij gaat aan het feit dat de huidige vzw Het Entrepot op dit moment al bijna twee jaar niet-legitiem is, want duidelijk niet conform de eisen van het Vlaamse decreet. Art. 225, §3 Gemeentedecreet legde vast dat elke structuur die belast is met welbepaalde taken van gemeentelijk belang zich ten laatste tegen 1 januari 2014 moet omvormen tot een structuur conform het Gemeentedecreet, of een structuur met een andere wettelijke basis. Dat Het Entrepot hieraan moet voldoen — en dus een gemeentelijke vzw is — werd door dit bestuur al in verschillende nota’s en collegebeslissingen erkend. Daar op terugkeren is ongeloofwaardig. Ik verwacht daarom snel een nieuw voorstel van statuten en het is zeer betreurenswaardig dat er niet al een nieuw ontwerp voorligt vandaag. Ik wil er op wijzen dat ik in de gemeenteraad van januari 2013 al wees op de nieuwe wettelijke verplichten waaraan vzw’s als het Entrepot moeten voldoen. We zijn bijna drie jaar verder en al twee jaar is de vzw niet legaal. Bruno Mostrey, gemeenteraadslid