Een slecht rapport voor het huidig stadsbestuur !

03 Maart 2014

Het rapport is een vernietigend rapport. Er is een: gebrek aan duidelijkheid gebrek aan communicatie gebrek aan vertrouwen & respect gebrekkige huisvesting, met inbegrip van veilige huisvesting, een veilige werkplaats gebrek aan efficiëntie.   Een aantal zaken zijn niet het gevolg van één jaar slecht werken, en zijn anderzijds ook niet zomaar meteen op te lossen. Ik denk aan huisvesting. MAAR gebrek aan VISIE ook daaromtrent is schrijnend. Voor wat de huisvesting betreft, verwijs ik naar het voorbeeld dat collega Mercedes Van Volcem zo net gaf: in het beleidsplan staat als prioriteit iets als 'huis van de Bruggeling' (plaats waar alle stadsdiensten samen zitten), en elders moet je dan lezen dat de Burgemeester 'een koele minnaar' is van een dergelijk iets...   Andere zaken hebben wel degelijk betrekking op 1 jaar werken, of m.a.w. hoe het huidig bestuur met zijn organisatie en met zijn medewerkers omgaat ! Reeds lange tijd breng ik aan de orde dat het niet kan dat medewerkers die deelnemen aan een examen en geslaagd zijn, niet gehonoreerd worden. Tot op heden heb ik nog steeds geen antwoord gekregen WAAROM dit niet gebeurt. Ik lees het antwoord ook niet in het verslag; maar enkel dat dit gebeurt omdat het huidg bestuur zich 'vragen stelt omtrent deze examens': Welke vragen als ik vragen mag ? het huidig bestuur is quasi idem als de vorige schepen LAMBRECHT was 6 jaar schepen van personeel en de goedkeuring voor de examens kwam trouwens ook vanuit de gemeenteraad waar de huidig burgemeester toen fractieleider was van de sp.a en het ook goedkeurde.... Ook de opmerking die collega Sammy Roelant gaf naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen op de beslissing van het college om iedereen die op pensioen gaat niet te vervangen, komt ter sprake en ook hier wijst de adjunct-stadssecretaris op het gevaar van een dergelijke beslissing die ronduit kortzichtig is en nefast voor de verdere werking.   Er is een gebrek aan respect en vertrouwen ook. Dit gebrek aan respect manifesteert zich bovendien zelfs in het bijzijn van derden !  Beschamend is dit !   En als er al gecommuniceerd wordt, is dit in één richting... In het beleidsplan is nochtans sprake, meer dan eens, van 'dialoog'... ?   Dit zijn vaststellingen. Die al erg zijn op zich. Maar wat mij vervolgens nog meer verontrust, is dat zelfs dit rapport jullie nog niet wakker schudt ! De beslissing van het College op deze nota is louter: "p. 8 en 9 van het verslag goedkeuren". Als je p. 8 en 9 er op naleest dan zie je dat daar staat: akte neming van dit verslag opstarten van een stuurgroep, met daarbij de definiëring van de stuurgroep en van de doelstellingen van de stuurgroep. Opnieuw  GEEN ENKELE VISIE: - wat gaat men doen? - is men als college akkoord met wat er staat in het verslag ?                 -- zo ja, wat ga je concreet doen ?                 -- zo nee, waarom niet akkoord ? - hoe staat men tegenover de suggesties die de adjunct-stadssecretaris doet ? Akkoord, niet akkoord, waarom wel, waarom niet? ANDERMAAL: gebrek aan duidelijkheid van het college gebrek aan communicatie gebrek aan vertrouwen en respect gebrek aan efficiëntie.   Charlotte Storme Gemeenteraadslid Groen. 25.02.2014