Een parking ter hoogte van de Katelijnebrug is een stap verder weg van een klimaatneutrale, groene en fietsvriendelijke stad

24 Januari 2018

Het stadsbestuur schreef in haar beleidsprogramma van 2013 onder meer volgende zaken in: - een duurzaam klimaat- en energiebeleid, waaronder het terugdringen van C02-uitstoot,   onder meer ook door middel van het aanmoedigen van milieuvriendelijke   verplaatsingsmiddelen; - de ambitie om dé fietsstad te worden, en stelde daaromtrent onder punt 275 van haar    programma uitdrukkelijk: de fiets is het ideale vervoersmiddel naar en in de binnenstad; - en pleit in zelfde punt 275 uitdrukkelijk ook voor een ‘vooral fietsveiliger’ stad; - de visie om bestaande open ruimtes maximaal te vrijwaren van bebouwing. “Lopende    projecten kunnen uiteraard worden afgewerkt. Groene ruimten worden maximaal   opengesteld voor het publiek.  223. Er wordt ook werk gemaakt van een   openruimtebeleidsplan voor de deelgemeenten.” - en onder punt 163 schreef zij in: “Het stadsbestuur wil dat infovergaderingen echte   inspraakvergaderingen worden die leiden tot projecten in samenspraak: burgers worden   geïnformeerd, maar ook geraadpleegd.” De keuze die de stad maakt om haar idee van het voorzien van een randparking thv de Katelijnebrug zelfs tegen de wil van omwonenden alsnog te realiseren, is een aanfluiting van het eigen beleidsprogramma op deze 5 punten. 1. M.b.t. het fijn stof: de fijnstofkaart, te raadplegen via de link : https://t.co/SZbokW7qXs       toont aan dat de Baron Ruzettelaan en omgeving, trouwens net     zoals de Koning Albert I -laan – Expressweg en Bevrijdingslaan, en hun omgeving, kreunt     onder bovenmatig autoverkeer, fileleed en daardoor veroorzaakt fijn stof. Het is voor de     omwonenden van de Baron Ruzettelaan, die nu reeds hun woning niet meer kunnen     verluchten en 3-dubbele beglazing nodig hebben om ook het lawaai buiten te houden,     noodzakelijk dat op deze baan dringend minder auto’s rijden. Auto’s dienen dus geparkeerd     te worden t.h.v. Steenbrugge-brug om zo plaats te maken voor openbaar vervoer en de     fiets;                                       2. M.b.t. de fietsveiligheid: de Baron Ruzettelaan is ook een fietsknooppunt. Ter hoogte van     de Katelijnepoort-Baron Ruzettelaan-Ring, waar nu reeds de fietsveiligheid op en rond het     kruispunt zelf nihil is, wil het stadsbestuur bijkomend op- en afrijden van auto’s aantrekken     door daar een parking voor 450 wagens te voorzien; Ook het idee om de chauffeurs en inzittenden vervolgens de stad in te leiden via de wandel- en fietsersbrug onder de hoge brug is vragen om moeilijkheden: nu reeds moet je als fietser uitkijken om niet in aanrijding te komen met een tegenliggende fietser of voetganger en dan komt het bestuur met het idee af om daar nog eens minstens 450 mensen dagelijks gebruik van te laten maken… 3. Dat de visie om bestaande open ruimte te vrijwaren eveneens in het niets verdwijnt bij de     aanleg van een parking voor 450 auto’s op deze plaats, behoeft geen nadere uitleg; 4. De vraag hoe het te rijmen is dat moet worden ingezet op de fiets als het ideale     vervoermiddel bij uitstek om naar de stad te rijden, terwijl het stadsbestuur telkens     opnieuw op zijn knieën valt voor Koning Auto en dit bovendien ten koste van fietsveiligheid,     is door niemand te beantwoorden; Ook het idee van de stad om te voorzien in ‘kleine bussen en pendelbus’ komt met deze parking in het gedrang; 5. En tot slotte de inspraak: op de inspraakvergadering bijna een jaar geleden spraken vele     buurtbewoners zich uit tegen de komst van deze randparking op deze plaats; ze werden     niet gehoord en zelfs de mond gesnoerd.   Deze mensen, geconfronteerd met het bericht in de krant dat ‘niets nog de randparking in de weg staat’ nu een deal werd gesloten met de vlaamse overheid inhoudende ruil van deze grond met de Oesterparking, verenigden zich en besloten te manifesteren. Meer dan 150 mensen waren aanwezig op zondag 21 januari, meer dan 200 kaartjes werden ingevuld en meer dan 700 mensen scharen zich achter de stelling dat een randparking daar geen goed idee is en wel om meerdere redenen. Als het het stadsbestuur menens is om de auto uit de binnenstad te weren én in te zetten op de fiets als vervoermiddel én in te zetten op fietsveiligheid, daarenboven beweert begaan te zijn met de gezondheid van haar inwoners en dus ook de luchtkwaliteit wil beteren, en schaarse open ruimte die er nog is wil vrijwaren, dan kan ze het niet maken om daar op deze plaats een randparking aan te leggen. Er zijn bovendien alternatieven voorhanden: - uitbreiding parking aan het station; - gebruiksvriendelijk maken van de randparking Steenbrugge: shuttle-bus om de 10-15 minuten    en makkelijk te ontlenen fietsen; - idem randparking Kiné-polis; - sensibiliseren om gebruik te maken van milieuvriendelijke verplaatsingsmodi met een    buggy-ontleensysteem in de binnenstad (trouwens jaren terug beloofd dit te voorzien); ….   En er zijn tegelijk voldoende ideeën gebleken om van deze plaats een voor omwonenden en passanten aangename groene ruimte te maken. Een aangename eerste kennismaking met de stad Brugge voor onder meer zij die met de fiets van de randparking thv Steenbrugge naar Brugge fietsen.   Terecht maken de bewoners zich zorgen, want niet alleen staat het idee van een randparking daar haaks op het eigen beleidsprogramma waarbij ze haar eigen bewoners en omwonenden compleet negeert, terwijl er meer dan voldoende alternatieven voorhanden zijn, het gaat bovendien om een merkwaardige deal van een niets opbrengende lap grond waar de stad gratis parking wil voorzien tegenover een betalende, en dus voor de stad inkomstens genererende, Oesterparking.    Is de stad werkelijk zinnens daar een parking te voorzien? Zo ja, is er een stadsontwikkelingsproject opgesteld? Is er sprake van een MER-screening en mobiliteitseffectenrapport? Is er reeds een bouwvergunningsaanvraag ingediend? Hoeveel inkomsten derft de stad ten gevolge van het feit dat de Oesterparking niet langer haar eigendom is?   Charotte Storme Gemeenteraadslid Groen