Bemalingen en lozen grondwater

29 Mei 2021

Bemalingen en lozen grondwater

In een studie vh Eur. onderzoekscentrum Joint Research Center (JRC), ­onlangs gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature climate change’, w voorspeld dat we door de klimaatverandering vaker meer intense periodes v droogte zullen meemaken. Ook België kent warmere zomers met amper neerslag, veel verdamping, is zelfs één vd landen in Europa waar de schade van toekomstige droogtes het grootst zal zijn. Oa. een beter watermanagement kunnen het verlies beperken. Bovendien zitten we met veel verharding en laten we te veel water wegvloeien. ( DS, 11-05-21)

Vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag over bemalingen. Een standaard antwoord volgde: “De bronbemaling voor bouwwerken wordt “in heel wat gevallen” afzonderlijk gemeld bij het college v burgemeester, schepenen. Die neemt er akte van, legt bijzondere voorwaarden op, verwijzend naar Vlarem II. De optie om te infiltreren in de grond w maximaal opgelegd. Het lozen vh bemalingswater in oppervlaktewater of in de riolering kan enkel mits gegronde motivatie. Er dient een opvangtank geplaatst te worden. Van deze opvangtank kan afgetapt worden voor hergebruik door landbouwers, de groendienst, de brandweer of buurtbewoners voor individueel gebruik. Dit laatste wordt reeds toegepast met de werken in de Katelijnestraat.”

Aandachtspunten zijn:

 • Het onderscheid die dient gemaakt te worden tussen de nogal sterk verschillende milieukwaliteitsnormen. Er zijn normen voor oppervlaktewater en andere voor grondwater. Wanneer de bouwmaatschappijen labo-analyses uitvoeren op het bemalingswater en deze beantwoorden niet aan de door Vlarem II opgelegde milieukwaliteitsnormen, dan moet worden gereageerd door de gemeentelijke omgevingsambtenaar of moeten de diensten van de VMM worden gecontacteerd.
 •  De voldoende kennis vd ambtenaren van stad Brugge ivm een verscherpte natuurtoets die vereist is bij het bouwen dicht bij een natuurgebied.
 • Voldoende onderzoek van de aanvragen. Om grondwater niet verloren te laten gaan moet men toch kritischer zijn voor omgevingsvergunningen waarvan op voorhand duidelijk blijkt dat grote hoeveelheden grondwater zullen moeten worden opgepompt. Op Databank Ondergrond Vlaanderen kan men perfect simuleren of het om een waterrijke ondergrond gaat of niet.

Concrete voorbeelden:

 • Het lozen van grondwater, gebeurt al weken aan een stuk, bij de bouwwerf van VDD in de Ezelstraat, A. van Ackerplein, een langdurig bouwproject waarbij langdurige bronbemalingen nodig zijn. Waar is de opvangtank?
 • We krijgen vele meldingen van werken her en der in en om woningen in onze stad voor de aanleg van opritten, terrassen, zwembaden,…waarbij langdurig grondwater wordt geloosd in riolen. Steeds gemeld?
 • Wat met de opvolging van de nieuwbouw aan de hoek van de Astridlaan/Prins Karellaan waar de Gemene Weidebeek door de tuin stroomt?
 • Wat met de fontein in het Astridpark die vorige zomer geen grondwater meer kon oppompen. Was dit door de droogte of door de werken in de Katelijnestraat niet zo veraf?

Als dag en nacht er grote hoeveelheden grondwater worden opgepompt en geloosd in de riool, worden hier dan steeds uitzonderingen toegestaan, worden hier overal bijzondere voorwaarden opgelegd? Wat met controle?  

Mechelen startte vorig jaar met een proefproject om grondwater te hergebruiken in periodes van droogte. De stad heeft een aantal cubitainers aangeschaft om ze ter beschikking te stellen van haar inwoners. De 1000 liter-bidons hebben een handig kraantje daarvoor. Ook Leuven volgt heel goed in dit verband de bouwwerven op.

Mijn vragen en tips:

 • Wil de stad een register bijhouden v “alle” bemalingen in Brugge en ook bijhouden hoeveel water er (waarschijnlijk) per bouwsite opgepompt zal worden en naar de zee zal worden geloosd? Meten is weten.
 • Wil de stad controle houden op de bemalingen en de lozingen?  Hoe zal ze dat ‘grondig’ doen?
 • Wil de stad zijn ambtenaren voldoende opleiden zodat ze op de hoogte zijn vd verschillende milieukwaliteitsnormen voor het opgepompte water of van de verscherpte natuurtoets?
 • Wil de stad het project van opvangtanks mét kraantjes tvv haar bewoners, de eigen groendienst,… verder uitrollen bij bouwwerven? En daarbij ook een duidelijk communicatieplan voorstellen ivm hergebruik v grondwater.

Karin Robert
Gemeenteraadslid