Begroting stad Brugge 2011; Bespreking Groen! Brugge

06 Mei 2013

Dank aan de financiële diensten voor de opmaak van de documenten.  Ze zijn goed leesbaar en verhelderend. Deze begroting verschilt in weinig van de begrotingen van de voorbije jaren: Het is een begroting in evenwicht wat uiteraard een goede zaak is; Deze begroting getuigt van een conservatief beleid. Proactief beleid zou kunnen bestaan uit: Armoede: Woensdag 1/12 is er een avond rond armoede: Brugge: dialoogstad.  Dit is een prachtig initiatief maar dit zou veel sterker zijn indien er op de voorliggende begroting een bedrag van bv 25.000 euro zou voorzien zijn om zo direct te tonen dat dit stadbestuur wel degelijk zinnens is iets te doen. Pensioenen: Terecht waarschuwen de financiële diensten voor de toekomst: De gezonde financiële toestand van de stad Brugge kan in het gedrang komen door de stijgende pensioenlasten en door de vergrijzing van de bevolking (meer uitgaven voor rusthuizen en minder inkomsten uit de personenbelasting) Reeds jaren wordt er gesteld dat er meer voorzien moet worden voor het reservefonds pensioenen.  Dit gebeurt niet.  We zien voor 2011 reeds een terugname uit het fonds van 1.290.000 euro en een inbreng van hetzelfde bedrag.  Daar waar reeds jaren door iedereen gezegd wordt dat dit fonds vlugger moet groeien om zo proactief voldoende voorzieningen aan te leggen, stagneert dit fonds nu reeds op een bedrag van amper 4.357.500 euro.  In de meerjarenplanning is er een groei van de inbreng in dit fonds voorzien van 1.290.000 euro naar 1.865.00 euro, dus 575.000 euro meer.  In dezelfde periode stijgt de personeelskost (zonder gescoÂ’s en zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel , pagania 24 meerjarenplanning) van 70.179.807 (prognose 2001) naar 74.922.552 (prognose 2013).  Dit is een stijging van 4.813.000 euro.  Dit pensioenfonds is dus geen knip voor zijn neus waard want binnen de kortste keren is het met die vooruitzichten verdwenen.   Naast de prognoses van stijging vraag ik me af of er binnen dit stadbestuur eigenlijk wel een lijst bestaat van de mensen die in de volgende vijf jaar te kennen geven op pensioen te zullen gaan?  Is het met deze lijst dat rekening gehouden wordt om de prognoses in de toekomst te maken?  Ik denk het niet, ik denk dat hier gewoon extrapolaties worden gemaakt zonder een poging te doen om de realiteit te benaderen. Vroeger stelden we reeds dat er dringend een studie moet gemaakt worden van de volledige reorganisatie van de administratie van deze stad.  Met de vele pensioenen in de loop van de volgende tien jaar in het vooruitzicht is er een zeer grote en unieke opportuniteit om een reorganisatie door te voeren zonder dat er een sociaal bloedbad wordt georganiseerd.  De personeelskost naar de toekomst toe drukken zonder de dienstverlening aan de bevolking te verminderen is een uitdaging waarvoor deze stad staat.  Met de ruimte die de komende pensioneringsgolf met zich meebrengt kan er veel gebeuren.  Dit alles heeft te maken met modern management en zou kunnen tegemoetkomen aan de steeds terugkomende opmerking dat de personeelskost veel te hoog is (46,09%).  Dit zou trouwens kunnen gepaard gaan met het heroprakelen van het diversiteitplan voor de stedelijke diensten.  Met deze twee belangrijke items ivm personeelsbeleid (reservefonds pensioenen en het verlagen van de totaliteit van de personeelskost) gebeurt niets. a) Vergrijzing: Er wordt niets ondernomen om er voor te zorgen dat er in Brugge alternatieve woonmogelijkheden voor ouderen komen.  Het laatste jaar hebben we bij elke aankondiging van een nieuwe verkaveling of een nieuw woningproject aangedrongen om dit te doen.  Dit gebeurt niet en de stad steekt zicht weg achter allerlei redenen waardoor ze dit niet zou kunnen doen. In plaats van ons in Brugge bezig te houden met de discussie of er in de binnenstad al dan niet houten ramen moeten gestoken worden, zouden we ons beter met de essentie van een woonbeleid bezighouden.  Gezien de reactie van de ocmw voorzitter van gisterenavond lijkt het me nodig om nog maar eens duidelijk te maken wat wij bedoelen met alternatieve woonvormen voor ouderen.  We bedoelen niet de rusthuizen en de serviceflats.  We hebben het niet over allerlei ondersteunende maatregelen om ouderen toe te laten langer zelfstandig te wonen.  Dit zijn uiteraard goede en noodzakelijke zaken.  Het probleem dat we willen aankaarten is dat van de oudere die, alleen of met zijn tweeën, in een groot huis woont.  In dat grote huis worden meestal slechts een drietal kamers gebruikt.  Al de rest is balast en geeft druk op de oudere voor wat onderhoud en renovatie betreft.  Idem voor de tuin.  Honderden ouderen kunnen hun tuin niet meer onderhouden en komen nooit meer op die kamers op het tweede verdiep.  Wat we als alternatieve woongelegenheid voor ouderen zien zijn een aantal driekamer appartementjes bij elkaar, alles gelijkvloers, een klein stukje tuin in een gemeenschappelijk geheel, een zaaltje waar familie kan worden ontvangen, enzÂ…Indien dergelijke accommodatie in elke wijk zou aanwezig zijn dan zullen veel ouderen wél de keuze maken om het grote huis te ruilen voor het appartementje waar ze alles opnieuw onder controle kunnen krijgen en verder zelfstandig kunnen leven.  Nu gebeurt deze tussenstap niet om de eenvoudige reden dat dergelijke accommodaties niet beschikbaar zijn. Alternatieve woonvormen voor ouderen voorzien in elke wijk zal twee voordelen hebben: Meer ouderen blijven langer zelfstandig en kwaliteitsvol wonen waardoor een vermindering van de druk op de rusthuizen kan gerealiseerd worden.  Ik hoorde de voorzitter van het OCMW duidelijk zeggen dat er in de toekomst in de rusthuizen van het OCMW enkel plaats zal zijn voor zorgbehoevende.  De anderen zullen zichzelf dus moeten beredderen.  Welnu alternatieve woonvormen voorzien in de stad is dan ook een plicht van dit stadsbestuur.  Maar er gebeurt niets, alles wordt overgelaten aan de projectontwikkelaars.  Dit is zeker geen proactief beleid op dat vlak. Door alternatieve woonvormen beschikbaar te krijgen in elke wijk van de stad zullen er veel vlugger meer woningen vrijkomen voor de jongere gezinnen die we broodnodig hebben om de ontgroening tegen te gaan.  Dit brengt dan ook weer een stijging van de personenbelastingen met zich mee wat ook nodig zal zijn in de nabije toekomst. Er wordt nu een campagne opgestart met de bedoeling om jonge gezinnen aan te trekken.  Brugge=woonstad zal 20.000 euro kosten en wellicht de aandacht trekken op een probleem dat we reeds meer dan 10 jaar kennen.  Dit zal echter geen verandering brengen als er voor jonge gezinnen geen betaalbare woningen op de markt komen.  Alternatieve woonvormen voor ouderen zodat die woning vrijkomen is een actie met een dubbel resultaat. a)  Solidaire samenleving: We kennen reeds geruime tijd de problematiek van asielzoekers die in Brussel in hotels worden ondergebracht, in het NMBS station Brussel Noord of in tenten in een park wonen.  We weten van de schrijnende toestanden waarin mensen leven.  Er zijn zelfs oproepen geweest van de overheid en de eerste minister naar de bevolking toe om opvangplaatsen te helpen voorzien. Brugge zou ook hier proactief kunnen werken.  Geld voorzien op deze begroting om naar vluchtelingen meer te doen dan dat we nu doen zou een eerste stap zijn.  Op die manier zouden we zelf een extra aanbod kunnen doen aan Fedasil en er zo voor zorgen dat een aantal extra opvangplaatsen in Brugge gerealiseerd worden. Uiteraard zal men argumenteren dat we nu reeds meer dan onze plicht doen, dat de volgende uitbreiding gepland is, dat we moeten oppassen voor een aanzuigeffect, dat de burgers daarin niet meewillen, enzÂ…Duizend en één reden om niet actief mee te werken aan een solidair Brugge.  Voor Groen! zou er op deze begroting in deze tijden extra middelen moeten voorzien worden om aan dit probleem proactief iets meer te doen dan het strikt noodzakelijke. Aankoop tweede meter voor fijn stof.  Dat is uiteraard in orde maar wanneer zal er daar ook eens een beleid worden aan gekoppeld?Voor Brugge is de grootste boosdoener van fijn stop het gemotoriseerd verkeer.  Indien we dus aan het fijn stof iets willen doen moeten we daar op ingrijpen: We verwachten uiteraard een nieuwe grote stap in het terugdringen van de automobiliteit bij het volgende mobiliteitsplan. De stad zelf kan een systematisch aankoop van wagens op gas voorzien. De stad kan het rijden op gas door de burger stimuleren.  De mogelijkheid tot tanken is hier zeker een te bekijken item. Aankoop meter voor internetverkeer in de stad: Welke norm zal er genomen worden?  Als je meet moet je natuurlijk wel weten wat de norm is?  Dit lijkt me op vandaag nog volledig onduidelijk. Verder nog twee onderwerpen die ik in deze begroting niet kan terugvinden en in de loop van de volgende periode toch zijn weerslag op de begroting zullen hebben. Centen voor een zwembad. Centen voor een voetbalstadion. De burgemeester maakt zich sterk dat de bouw van een nieuw voetbalstadion met gesloten beurzen kan gebeuren.  Brugge zou alleen de opbrengst van de verkaveling van het Jan Breydelstadion inbrengen in de bouw van het nieuwe stadion.  Wij denken dat dit een utopie is en we kijken uit naar de constructie die ons zal worden voorgesteld.  Maar laten we eerst maar eens de beslissing van de Fifa afwachtenÂ….. Guido Maertens