Addendum Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (tussenkomst)

29 Juni 2013

Het zal U niet verwonderen als wij als Groen zeggen dat wij dit punt NIET zullen goedkeuren. Bij de voorlopige vaststelling van de herziening van het PRS op 28 juni 2012 hebben onze collega’s ook tegengestemd, en wat blijkt … dit was terecht want de Minister van Ruimtelijke Ordening is ons hierin gevolgd en heeft deze herziening ongunstig geadviseerd. En nog wel om dezelfde redenen die wij toen aanhaalden nl. dat de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hier niet worden gevolgd op het vlak van de aanduiding van stedelijke gebied/buitengebied. Het behoud van open ruimte wordt in het RSV als heel belangrijk aanzien en dit wordt in deze herziening niet meegenomen. Integendeel, men wenst 26 bijkomende woonkernen te selecteren, wat betekent dat daar bijkomende woonzones kunnen worden gecreëerd. De criteria voor de selectie zijn volgens de Minister onvoldoende ruimtelijk onderbouwd en ook de Procoro stelt in zijn advies dat het opportuun is om de bijkomende kernenselectie door te verwijzen naar spoor 2 m.a.w. na een bijkomende studie over de leefbaarheid van de dorpen. Ook voor de toeristische knooppunten stelt de Minister dat het PRS onvoldoende onderbouwd is. Men vertrekt van de bestaande toestand zonder ruimtelijke afweging. In deze herziening wordt het ook mogelijk om agrarisch gebied aan te snijden voor wonen, zelfs als er nog woonuitbreidingsgebied beschikbaar is in de gemeente. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de landbouw en voor het buitengebied als geheel. Als we zo verder gaan dan is West-Vlaanderen binnenkort één groot verstedelijkt gebied en is er van buitengebied niet veel meer sprake. Indien de meerderheid in de provincieraad deze herziening straks goedkeurt dan zijn wij benieuwd wat de Minister van Ruimtelijke Ordening hiermee zal doen. Men heeft het advies dat op 8 februari 2013 door hem werd uitgebracht immers deels naast zich neergelegd.