Tussenkomst: Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat- Generaal Lemanlaan

09 April 2013

Tussenkomst punt 13 Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat-Generaal Lemanlaan Het plan voorziet in een verkaveling waarin onder meer sprake is van:mogelijkheid tot 100 % ondergrondse bebouwing van de site, en maximum 50 % bovengrondse bebouwing;mogelijkheid om te bouwen tot een hoogte van 5 bouwlagen;ontsluiting van de site via de Tramstraat, straat die nochtans een woonerf is;ruim 60 woonentiteiten, waarvan slechts 13 % sociale woningen i.p.v. minimaal verplichte 20 %;ongunstig advies van de dienst Onroerend Erfgoed;44 omwonenden die via bezwaarschrift en/of petitie hun ongenoegen met de voorgestelde plannen uitten;de aanwezigheid op de site van een beschermd landhuis en een beschermd prieel als monument en ook de zuidelijke helft van de site is beschermd als dorpsgezicht, met aanwezigheid van beschermde bomen (een rij waardevole taxuxmassieven en een waardevol bomenbestand bestaande uit cypressen en ceders);aanwezigheid van een gasleiding die over het gehele perceel, van noord naar zuid, loopt; voorbehoud dat wordt gemaakt door VMM – afdeling operationeel waterbeheer;… Ik lees in het voorstel niets over:toenemend verkeer en de draagkracht dienaangaande voor de bevolking van Assebroek; de volledige bebouwing van de nog open ruimte die er tot voor kort nog was tussen Generaal Lemanlaan, Gaston Roelandtsplein, Tramstraat, Blekerijstraat, Nijverheidsstraat en wat dit voor gevolgen heeft op het welbevinden van de bewoners, zowel huidige als toekomstige;ik lees dus niets over behoud van open ruimte en hoe het welbevinden te garanderen van de huidige omwonenden en de toekomstige bewoners wanneer straks onvoldoende voorzien wordt in groene ruimte rondom de bebouwing / inbreiding van woongebied;hoe de aanwezigheid van een bestaand woonerf kan gegarandeerd blijven wanneer net deze weg als ontsluitingsweg wordt aangewezen; Noot: de bemerking in de nota dat “als de gebruiker zich gedraagt zoals van hem/haar verwacht kan worden, dan ontstaat er geen onveilige situatie” gaat er bij mij niet in. Tenzij je in een woonerf spelende kinderen, die onverwachts van achter de hoek kunnen komen, niet langer aanziet als ‘zoals kan worden verwacht’ … Maar dan is er uiteraard geen sprake meer van ‘woonerf’… Je kan beide niet combineren. Van een woonerf kan je geen ontsluitingsweg maken voor doorgaand verkeer komende van en gaande naar een vlakbij gelegen wijk met meer dan 60 wooneenheden. Ik lees in het voorstel niets over : hoe de combinatie van hoogbouw tot 5 bouwlagen te combineren valt met behoud van privacy en zonlicht, laat staan welbevinden op een plaats waar reeds 6 appartementscomplexen aanwezig zijn en er straks nog x-aantal bijgebouwd worden op de site Nijverheidslaan – Julien Saelens;waarom afgeweken wordt van de norm minimaal 20 % sociale woningbouw;hoe effectief tegemoet gekomen wordt aan het ongunstig advies van de Dienst Onroerend Erfgoed;hoe ook concreet het beschermd dorpsgezicht kan worden gevrijwaard, waar sprake is van een 50% bebouwing van de oppervlakte;… Ik lees niets over :de waterhuishouding en waar het water naar toe moet als het niet langer de grond in kan ingevolge het volledig bebouwen;over eigen (regen)water- en energievoorziening;voorwaarden m.b.t. duurzaam en energiezuinig bouwen;… Het was nochtans het uitgelezen moment om een plan voor te stellen met een toekomstvisie op het vlak van milieu, leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing, eigen energievoorziening, nieuwe mobiliteit met voorrang voor fietsers en voetgangers (temeer de site zich slechts op fietsafstand van de binnenstad bevindt)… en dit in combinatie met respect voor het Onroerend en cultureel Erfgoed dat Brugge rijk is, in casu het beschermd landhuis, prieel en dorpsgezicht. Maak dus van deze site een ruimte waar het aangenaam wonen is, zowel voor wie zich een eigen woning kan permitteren als voor wie aangewezen is op een sociale huurwoning.Met woningen en/of woningcomplexen van maximum 3 bouwlagen (dak inbegrepen), zodat men niet het gevoel heeft tussen hoogbouw in te wonen, zonder mogelijkheid tot vergezicht, zonder privacy, en met wegname van zon voor buren en omwonenden.Met woningen en/of woningcomplexen die nieuwe woonvormen mogelijk maken: kangoeroewonen, generatiewonen,… een mix van oud en jong, van vermogend en minder vermogend.Met gemeenschappelijke, en voldoende groene en open ruimte.Met ruimtebesparing door bepaalde zaken gemeenschappelijk te houden, vb. logeermogelijkheden, ontmoetingsruimte, overdekte (!) fietsstallingen, …En met prima toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, maar waar anderzijds de wagen niet tot aan de deur gereden wordt maar buiten de woonzone wordt gestald.Een woonruimte met eigen energievoorziening, gemeenschappelijk en/of individueel, voor alle bewoners. Met verplichte regenwateropvang om waterverbruik te helpen reduceren.Met ruimte voor de bewoners om zelf groenten en fruit te telen, en waarom geen fruitbomen voorzien in de gemeenschappelijke groene ruimten of langs de fiets- en voetpaden?En met respect voor, integratie van en overeenstemmende bestemming van het landhuis, het prieel, het dorpsgezicht en de bomen. Het uitgelezen moment om concreet toepassing te maken van wat summier vermeld staat in het ‘toekomstakkoord’ over milieu, leefbaarheid, mobiliteit, over de link tussen verleden en toekomst, enzovoort.Het uitgelezen moment om als politici aan de burger te tonen dat de verkiezings-programma’s geen loze beloftes waren. Helaas. Groen kan het voorstel zoals het voorligt dan ook niet goed keuren.