Princiepsbeslissing: klimaatplan Brugge

20 Februari 2019

Princiepsbeslissing: klimaatplan Brugge

Beknopte samenvatting Brugge engageert zich tot een klimaatneutrale stad (artikel 1). De stad laat de burgers daarbij participeren (artikel 2), informeert de burgers (artikel 3) en stelt zelf ambitieuze doelstellingen voorop (artikel 4).

Aanleiding en context

In het hele land worden er klimaatbetogingen georganiseerd. Afgelopen woensdag ook in Brugge. Er is een toenemend draagvlak om echt iets te doen aan het klimaat. Naast dit draagvlak wordt de nood ook steeds hoger. Daarom neemt de gemeenteraad een princiepsbeslissing om de eerste stappen in een Brugs klimaatplan definitief om te zetten in beleid.

Verder is het zo dat op 1 december 2014 de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant ondertekende en het klimaatforum werd opgestart. De bedoeling was om een open dialoog te creëren tussen verschillende partners, maar na 4 vergaderingen is er geen verder verslag meer te vinden op de website. Nadien is er verder geen initiatief meer gekomen van Stad Brugge.

Er werd wel beslist om een CO2-reductie te bewerkstelligen tegen 2020. Binnen een jaar is deze termijn verstreken.

Motivatie

Enkel met een definitieve beslissing kan Brugge zichzelf voorwaarden opleggen en worden er ook zo ook langetermijndoelstellingen opgelegd. Het is de bedoeling haalbare concrete voorstellen op tafel te leggen die ook eenvoudig kunnen getoetst worden.

De punten die hieronder in het besluit vermeld staan, werden opgesteld op basis van het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van de nulmeting rond CO2, het energie actie plan van Brugge (klimaat.brugge.be). De doelstelling over industrie komt uit de cijfers die Europa behaald heeft (er is een daling van 16 % in CO2-uitstoot geweest in de periode 2005 – 2015).

Er moet bij de realisatie van de doelstellingen ook gekeken worden in welke mate de doelstellingen voor iedereen financieel haalbaar zijn. Iedereen wil en kan mee in het klimaatverhaal.

Verdere concrete uitwerking van de doelstellingen kunnen besproken worden in berek 2.

Besluit

Artikel 1: Algemene doelstelling

Brugge wordt een klimaatneutrale stad tegen 2050.

Artikel 2: Burgers beslissen

Brugge stelt een burgerbudget van maximaal 1 500 EUR per project ter beschikking voor de realisatie van klimaatacties die burgers zelf voorstellen. De actie moet een langetermijnoplossing zijn om CO2-reductie te bekomen.

Artikel 3: Brugge informeert haar inwoners

Brugge informeert haar inwoners over het belang van de klimaatproblematiek. In haar communicatieblad met de inwoners worden er telkens klimaatoplossingen aan bod gebracht en worden daarnaast ook telkens tips van burgers aangereikt om andere burgers tot actie aan te zetten.

Artikel 4: Acties

De Stad Brugge onderneemt de volgende acties:

  1. Museum, monumentale en openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. Er wordt bij vervanging geen andere verlichting geïnstalleerd.
  2. Brugge wil 30% van het huidige verkeer via personenwagens omschakelen naar fietsverkeer tegen 2030.
  • Brugge wil binnen 5 jaar 5% van het huidige verkeer via personenwagens omschakelen naar elektrische wagens. Wagens van Stad Brugge rijden uitsluitend elektrisch. Bovendien installeert de Stad meer elektrische laadpalen.
  1. Brugge installeert een autoluwe zone in de Brugse binnenstad en organiseert er duurzame mobiliteit met hybride bussen, elektrische bussen en fietskoeriers.
  2. Brugge realiseert een CO2-reductie van minstens 16 % in de industriële sector tegen 2030. Dat is een verderzetting van de huidige Europese trend.
  3. 10 % van de dakoppervlakken bevat zonneboilers tegen 2050 en er is een extra groei van 10 % voor zonnepanelen op dakoppervlakken tegen 2030, bijvoorbeeld op scholen en bedrijven.
  4. Brugge vergroent haar terreinen: brede straten of voetpaden versmallen ten voordele van groenstroken, groendaken, extra bomen in straten, op groene weiden, parken, …
  5. We vrijwaren alle open ruimte (natuur- en landbouwgebieden) voor nieuwe bebouwing. In woonuitbreidingsgebieden en woonparken wordt niet meer gebouwd (de RUP’s worden aangepast). De ruimtelijke ordening wordt georganiseerd rond energieneutrale kernen.
  6. Brugge mobiliseert inwoners om hun jaarlijks elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting te laten dalen tot 2000 kWh per woning.
  7. Brugge zorgt ervoor dat 30 % van de huishoudens dakisolatie plaatst om de normering te behalen (U-waarde van maximaal 0,24 W/K.m²).