Parkeerplan: werk aan de winkel

04 Februari 2017

In Brugge is de jongste maanden heel wat te doen geweest rond mobiliteit. Een nieuw mobiliteitsplan werd uitgetekend; de bruggen leken meer te haperen dan te werken (één Kruispoortbrug begaf het zelfs); er is het project Stadsvaart; er waren véél ingrijpende werken (w.o. de A11 of de werken aan het station en de fietsers- en voetgangerstunnel); en als sluitstuk van dit alles is er nu een parkeerplan, waarover heel wat te doen is. Op de gemeenteraad van oktober schaarden we ons met Groen achter dit parkeerplan, zij het met de nodige bedenkingen, zoals eerder ook al bij het mobiliteitsplan. Die plannen staan immers vol goede, zij het vaak bescheiden geformuleerde, intenties (zoals het terugdringen van de auto in de binnenstad), maar zijn ook soms weinig concreet. Dat blijkt het duidelijkst uit (het ontbreken van) de randvoorwaarden die nodig zijn om de plannen te doen slagen, bv. een doordacht gebruik van randparkings en park&rides, het stimuleren van andere vervoersmodi, gerichte aandacht voor specifieke doelgroepen of de creatie van ankerpunten waarrond een nieuwe, zachtere vorm van mobiliteit kan ontstaan. Het teveel aan bewonerskaarten als bijsturing is dan weer een ronduit foute keuze. Op de gemeenteraad van januari, waar de (intussen gewijzigde) parkeerretributies opnieuw moesten worden vastgesteld, werd er door oppositiepartijen Open VLD en N-VA voor gepleit om het ganse parkeerplan uit te stellen, te schrappen dan wel om er een referendum over te houden. En hoewel we het zeer begrijpelijk vinden dat er ongerustheid heerst, toch zijn dit geen goede opties: -          Het plan afvoeren zou betekenen dat Brugge zou blijven stilstaan waar andere steden nu al enkele lichtjaren verder staan. De timing wordt dan helemaal onduidelijk. -          Een referendum organiseren is een vorm van schijninspraak, maar mobiliseert vooral tegenstemmen. Beleid voeren doe je door constant in dialoog te treden met je bevolking en op het gepaste moment de knoop door te hakken. Niet door een plan waar zoveel aspecten aan zijn aan een simpele ja/nee-vraag te onderwerpen. -          De laatste optie was dat een en ander wordt uitgesteld, totdat enkele randvoorwaarden zijn vervuld. Dat klinkt goed, maar het zorgt er ook voor dat de urgentie helemaal weg is. En zoals we intussen allemaal weten, is gebleken dat de binnenstad volledig verzadigd is, dat bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen, dat de hopeloos zoekende automobilisten een hoop extra fijn stof uitstoten en dat fietsers en voetgangers constant geprangd zitten tussen autoverkeer, bussen, taxi’s, bestelwagens, koetsen en kasseien. Wij hebben ervoor gekozen niet mee te gaan in deze optie, ook om het stadsbestuur te dwingen eindelijk echt werk te maken van de creatie van een aantal randvoorwaarden, die al lang klaar hadden moeten zijn. Wetende dat er een zeer kritische bevolking klaarstaat om het onvoldoende gecreëerde draagvlak af te straffen, is er meteen een forse stimulans om verder te investeren, werk te maken van een aangepast bussen- en circulatieplan en bij te sturen waar nodig. Tot slot geven we het stadsbestuur tot de zomer de kans om dit plan te verbeteren en onderbouwen. We hebben geen zin in een afbraakoppositie, die enkel tegen is omdat dat electoraal zou kunnen lonen. We willen dit plan dan ook de kans geven die het in de basis verdient maar zullen afrekenen op de tekortkomingen. We zetten hieronder onze belangrijkste kritieken en voorstellen op een rij en zullen mede op deze punten evalueren: - als de auto op de voorgestelde manier uit de stad gebannen wordt, dan is het opportuun dat het openbaar vervoer een optimale vervanger is. Dit is momenteel niet echt het geval. Verbindingen haperen soms en tijdens de spits zitten de bussen vaak overvol. Comfortabel is het ook niet altijd, zeker niet wanneer men 'zwaar beladen' is met bv. didactisch materiaal. We bepleiten dat de burgemeester, die er kennelijk vooral een strijd met De Lijn van heeft gemaakt, eindelijk beseft dat enkel een goed partnerschap met het openbaar vervoer resultaten kan opleveren. Tegelijk is het aan de Vlaamse Regering, met bevoegd minister Weyts (N-VA) om eindelijk het openbaar vervoer serieus te nemen en er de nodige investeringen tegenaan te gooien. Met Groen Brugge hebben we op de laatste gemeenteraad tevens een aanzet gegeven voor een alternatief bussenplan. Het huidige busplan zorgt er immers vooral voor dat er meer wordt rondgereden met de reizigers. De nieuwe routes konden een meerwaarde bieden, maar door de slechte samenwerking tussen stad en De Lijn is dat niet echt uit de verf gekomen. In de praktijk zijn de reistijden voor de reizigers gewoon langer geworden en wordt de bus onvoldoende als alternatief beschouwd. Wij vragen een serieuze herdenking van het net met meer rechtstreekse buslijnen tussen 't Zand/het station en de deelgemeenten, waardoor ook de binnenstad ontlast wordt. Moge het ter inspiratie dienen voor toekomstig beleid. - dat de bewoners van Brugge gratis twee bewonerskaarten krijgen én nog een optie op een (betalende) derde en vierde kaart hebben, is niet meer van deze tijd. Dit is bovendien paniekvoetbal na enkele eerste negatieve reacties en wijst op een ad hoc-beleid. Het zorgt er ook voor dat nu de concurrentie intern wordt opgevoerd (buur met 3 wagens neemt plaats weg van wie er slechts één nodig heeft) en wagenbezit wordt aangemoedigd. Ter vergelijking: in Gent is enkel de eerste bewonerskaart gratis, de tweede kost 250 euro (in Brugge kosten 3 en 4 elk 150 euro). Wil men ontradend werken qua autogebruik, dan is meer dan twee bewonerskaarten toestaan, pure waanzin. We pleiten er dan ook voor deze maatregel terug te draaien. Wetende dat er in de binnenstad zo’n 5.500 bovengrondse parkeerplaatsen zijn, is dat om problemen vragen. Bovendien wordt ook het aantal bezoekerscodes om in de binnenstad te parkeren opgedreven tot 90. Voor wie zelf bewust niét voor de auto kiest, wordt dan weer niet voorzien in compensaties, noch wordt dit gestimuleerd. Voorgestelde plaats parking Katelijnebrug - De plannen voor de randparkings blinken uit in ondoordachtheid. Er is duidelijk geen plan van aanpak. Op de dag van de gemeenteraad kwam zelfs de OCMW-voorzitter plots met een plan om een parking te creëren aan de Dampoortstraat/het Zuidervaartje, waardoor een voetbalveld wordt opgeofferd dat nu vaak wordt gebruikt door de kinderen uit de buurt en door de Brugse scholen. Op andere velden mag men dan weer niet zomaar spelen... De eveneens pas voorgestelde randparking aan de Katelijnebrug (weliswaar met alweer de opoffering van open ruimte) zou dan weer binnen een goed jaar kunnen gerealiseerd worden, maar we begrijpen niet dat de overige randparkings qua realisatie onzeker blijven. Daarbij is het nog maar de vraag of de randparkings op de voorgestelde locaties wel coherent zijn met een duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. De verhouding tussen de nieuwe parking aan de Katelijnebrug met de huidige aan de brug van Steenbrugge en de verkeersimpact op de Baron Ruzettelaan zijn onduidelijk; en Jong Groen sprak zich bv. ook al eerder negatief uit over de optie aan de Altebijstraat (in het midden van een woonwijk): http://www.jonggroen.be/nieuws/liever-groen-dan-asfalt De huidige randparkings houden bovendien veel te weinig rekening met de broodnodige aansluiting naar de binnenstad (frequent openbaar vervoer, shuttlebussen, gratis fietsen, mogelijkheid om bv. didactisch materiaal vlot op de bestemming te krijgen) en zijn nog steeds uniform 'plat' (enkel parking op grondniveau). Zal dit worden bijgesteld voor de huidige en nieuwe? Forse investeringen zijn nodig. - De Brugse binnenstad is absoluut niet fietsvriendelijk: de staat van het wegdek (incl. de kasseien) zorgt voor een gebrekkig fietscomfort, er is steeds confrontatie met te veel autoverkeer en grote bussen, voetgangers/toeristen lopen en staan constant in het midden van de weg, er zijn te weinig fietsparkings en fietsoplaadpunten, ... Anderzijds juichen we wel de opening van de nieuwe ondergrondse fietsenparking op de Markt toe, een voorbeeld dat het wél kan als men er voldoende voor gaat (en als aanvulling op de fietsenstallingen op de Markt, niet ter vervanging ervan). - Voer een beleid op doelgroepen, bv. voor het vele schoolpersoneel en de andere werknemers in de binnenstad; voor ouders van schoolgaande kinderen; voor de bevoorrading van de winkels en horeca; voor minder mobiele mensen. Hou er rekening mee dat zij aangepaste noden hebben. Voorzie in een zelf (met de opbrengst van de parkeergelden) bekostigd systeem van kleine busjes of ‘People Movers’ voor minder mobiele personen (zoals in Gent), specifiek voor deze doelgroepen. Creëer een 'buggytheek', zoals we reeds eerder voorstelden. Zet meer in op een duurzame manier van bevoorrading (City Depot, Bubble Post, fietskoeriers als Cargo Pedalo, …). Er zijn heel wat mogelijkheden in een stad als Brugge, die een ideale omvang heeft om fundamenteel anders met mobiliteit om te gaan. Ook de noodzakelijke aanpak van de bruggen kan een stimulans zijn om echte, duurzame keuzes te maken. Men moet het alleen willen en er de nodige middelen voor uittrekken. Van zo’n beleid zullen we de eerste medestanders zijn.