Kanttekeningen bij de nieuwe Opknappremie (Tussenkomst 26 april 2016)

23 Mei 2016

Het is de bedoeling dat de burger de premie pas aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd. Dit is zo om de aanvraag gemakkelijker te maken en om te vermijden dat dossiers te laat ingediend worden en dus uit de boot vallen. Dit is goed, en dit steunen we ook. Maar zal men vooraf kunnen nagaan en advies inwinnen of de concrete aanvraag op zich ontvankelijk zal zijn? Want dit kan een impact hebben op de beslissing om al dan niet en in welke mate verbouwingen aan te gaan. Het onderdeel ‘Wooncomfort’ uit het reglement betreft ook dakbedekking. En het onderdeel ‘Duurzaamheid’ betreft uiteraard ook isolatie. Op elk onderdeel staat een maximum bedrag dat kan toegekend worden. Kan tussen die twee categorieën geld versluisd worden voor de aanvrager als het over dakisolatie gaat? Dit kan namelijk interessant zijn. Zeker omdat isolatie zeer belangrijk is, niet in het minst van het dak.In het berek antwoordde de schepen dat dit geen probleem is, maar ik herhaal mijn vraag hier nog eens omdat het belangrijk is dat dit ook in de openbaarheid van deze gemeenteraad gezegd wordt. In de toelichting staat:“Een toelage voor hoge rendementsverwarming; hoge rendementsglas; ventilatie van de woning; bouwadvies en energieaudit werd onderzocht maar bleek budgettair niet haalbaar.” Hoog rendementsglas komt niet in aanmerking maar dit is nochtans cruciaal als het gaat over energiebesparing en als Brugge zijn klimaatdoelstellingen wil halen. Het is hetzelfde verhaal met hoog rendementsverwarmingsketels. Ventilatie: Er wordt ingezet op isolatie van de huizen, wat uiteraard evident is. Maar goed isoleren gaat hand in hand met goed ventileren. Anders dreig je problemen met vocht en schimmelvorming te krijgen. Wat dan weer ingaat tegen het onderdeel “gezondheid” in dit reglement. Bouwadvies en energieaudit worden ook niet opgenomen. En ook hier is dit bijzonder jammer. Ik kan geloven dat dit een extra kost van betekenis is, maar in concreto is bouwadvies toch wel cruciaal! Of hebben we liever dat we belastinggeld spenderen aan niet weloverwogen en suboptimale investeringen? Groendak: een groendak levert een mooie bijdrage aan enerzijds het opvangen en vasthouden van regenwater en anderzijds het opvangen van CO2 uit de atmosfeer. Daarom dat groendaken een belangrijk element kunnen zijn in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Maar het is een gemiste kans dat enkel het aspect hemelwater belicht wordt en dat dit reglement enkel voorziet om tussen te komen voor groendaken indien de subsidies voor een regenput wegvallen. En met Groen Brugge zijn we al langer dan vandaag bezig om de problematiek van fijn stof op de agenda te plaatsen. Het is een ernstig probleem dat de Vlaming gemiddeld één à twee gezonde levensjaren kost. Een belangrijke oorzaak van fijn stof zijn houtkachels. Maar de uitstoot kan enorm verminderd worden als er goed ontworpen kachels worden gebruikt die dan ook een veel hoger rendement hebben.Daarom willen we dit bestuur ook oproepen om een tussenkomst te voorzien voor de aanschaf van een hoogrendementskachel.Dit ligt wat op de rand van de reglement dus ik kan begrijpen als men het liever niet in de opknappremie past, maar op zich is het wel een must want brandstof- en dus kostenbesparend, ‘t vermindert de uitstoot van CO2 èn van fijn stof. Een aantal opties om investeringen te doen om minder energie te verbruiken worden in dit reglement dus niet gesteund. Dat is bijzonder jammer en het wordt als financieel onhaalbaar geacht om ze vanuit met de stadskas te betoelagen. Maar ze zijn wel cruciaal ook omwille van onze klimaatdoelstellingen. Ik stel voor dat de schepen Demon nog een samen zit met schepen Laloo en de andere collega’s om toch te kijken hoe met voor de eerder genoemde werken toch financieel kan ondersteunen. Het zal onze stad en de Bruggelingen op termijn veel opleveren! Bruno MostreyGemeenteraadslid