Groen! pleit voor meer participatie-mogelijkheden voor de Bruggeling

06 Mei 2013

Sinds kort kunnen burgers en actiegroepen een verzoekschrift indienen om gehoord te worden door de gemeenteraad. Dit is een uitstekend middel  om de dialoog tussen lokale overheid en inwoners te versterken. Deze maand werd er dan ook meteen zoÂ’n verzoekschrift ingediend. Dat het verzoek precies gaat over participatie van burgers en actiegroepen lijkt een interessante aanleiding om te debatteren  over mogelijkheden om de rol van de Bruggeling te versterken in de politieke besluitvorming, zo vind Groen! Brugge. Op het eerste zicht lijkt het echter dat het Brugse stadsbestuur dit niet zo serieus neemt en het verzoekschrift nogal kort behandeld.Nochtans zijn kritische burgers geen ‘ambetanterikenÂ’. Ze kunnen  integendeel een serieuze meerwaarde betekenen betekenen bij het  maken van belangrijke beleidskeuzes, als je ze er maar vroeg genoeg bij betrekt. Dit bleek overigens ook uit de conclusies van de expertencommissie investeringsprojecten onder leiding van gouverneur Berx. De aanbevelingen van de commissie werden overgenomen door de Vlaamse regering. Europees wordt reeds enige tijd gewerkt met het opstellen van een groenboek bij grote projecten. Lokaal zagen we reeds dat onder andere actiegroepen als de Witte Pion of het Groot Gedelf veel ideeënkracht en know-how kunnen mobiliseren.  De burgers en actiegroepen op een uitdagende en constructieve manier bij het beleid betrekken lijkt dan ook de aangewezen manier om tot beter doordachte projecten te komen en tijdsrovende, dure procedures bij de raad van state te vermijden.Groen! Brugge stelt een aantal concrete, haalbare zaken voor die dit mogelijk maken. Zo moet bij elk infrastructuurproject gestart worden van een duidelijk omschreven probleemstelling ( bijv. ontsluiting van de haven of het doen afnemen van files op de invalswegen). Deze probleemstelling wordt dan gepresenteerd en alle burgers en stakeholders (actiegroepen, academici, vakspecialisten,Â…) kunnen mee in het debat stappen  om oplossingen te formuleren. Deze verkenningsfase wordt afgesloten met een keuze uit de onderzochte alternatieven en deze keuze wordt duidelijk gemotiveerd. In de verdere ontwikkeling van het project wordt blijvend open gecommuniceerd zodat een goede opvolging van zaken mogelijk blijft.Maar wat geldt voor grote infrastructuurprojecten geldt ook voor het beleid op zich. Het is cruciaal om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Dit is meer dan hen informeren of aan dienstbetoon doen. Er moet tussen het verzoekschrift en de volksraadpleging andere mogelijkheden worden aangeboden waarin de Bruggeling kan deelnemen aan het beleid. Groen! Brugge stelt voor aan het stadsbestuur om hier het amerikaanse voorbeeld van naderbij te bestuderen. Daar is er een lange traditie van Town Hall Meetings in steden. Voor belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld op het vlak van begroting wordt de gehele bevolking uitgenodigd om in debat te gaan met de lokale overheid, ook in steden die vele malen groter zijn dan Brugge. In sommige steden zijn de stemmingen op zoÂ’n vergaderingen zelfs bindend voor het bestuur. Het Brugse stadsbestuur gaat er prat op dat ze bovengemiddeld scoorden in de ‘Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse stedenÂ’ omtrent informatieverstrekking aan de bevolking. Wij hopen echter dat hier niet de ‘wet van remmende middelmaatÂ’ zal spelen maar dat het stadsbestuur zal kiezen voor een innoverend beleid op het vlak van participatie.Sammy Roelant, voorzitter Groen! BruggeGuido Maertens, fractieleider gemeenteraad voor Groen! Brugge