Groen! Brugge naar raad van state over Chartreuse en Klein Appelmoes

06 Mei 2013

Door GROEN! Brugge, GROEN! Oostkamp en GROEN! Zedelgem, werd op 26 april een verzoekschrift in schorsing en in nietigverklaring bij de Raad van State ingediend tegen de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 4.02.2011 houdende definitieve vaststelling van het GRUP , gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge. Er werden twee afzonderlijke verzoekschriften ingediend, nl niet alleen voor het voetbalstadion, maar ook voor de omvorming tot woongebied van het gebied te Assebroek Brugge genaamd Klein Appelmoes. Destijds werd door GROEN! Brugge in het kader van het openbaar onderzoek van het GRUP een omstandig en gedetailleerd bezwaarschrift ingediend, zowel wat  de aansnijding van Klein Appelmoes te Assebroek betreft, als omtrent de locatie van het voetbalstadion. De verzoekschriften, zowel met betrekking tot het gebied Klein Appelmoes als het gebied Chartreuse-Oostkampse Baan, worden ondersteund door rechtstreeks omwonenden. Met betrekking tot het voetbalstadion, gebied Chartreuse-Oostkampse Baan, zijn de voornaamste argumenten van het verzoekschrift de volgende; -Het plan MER (milieu-effectenrapport) zowel als de VLACORO, adviseerden negatief met betrekking tot de locatie van het voetbalstadion in de Chartreuse-Oostkampse Baan. Het advies van de VLACORO mbt de inplanting van een voetbalstadion en flankerend programma, was ronduit negatief en stelde onomwonende dat de locatie zelfs de slechtste was, dit in verhouding tot de Spie en de Blankenbergsesteenweg. Als negatieve effecten werden weerhouden; sterk verkeersgenerend, een globale mobiliteitsvisie wordt doorgeschoven naar de vergunningsverlenende overheid, zijnde de Stad Brugge.De ontsluiting dient in hoofdzaak te gebeuren via N31, E40 en Koning Albert-Iaan.Voor het parkeren wordt geen sluitende oplossing voorgesteld.De in de beslissing van de Vlaamse Regering voorgestelde modal split, gebruik van het openbaar vervoer, enz zijn niet realistisch en niet realiseerbaar. creëren van wateroverlast voor de omwonenden te St-Michiels. Er worden wel een aantal waterbeheerswerken voorgesteld, maar deze zijn vaag en niet concreet. De VLACORO stelt dat zelfs het doorvoeren van milderende maatregelen, de problematiek van de wateroverlast niet of slechts gedeeltelijk kan en zal oplossen aantasting van de open ruimte en de groene gordel rond Brugge; dit kan evenmin gemilderd worden, de ruimte-inname betekent hoe dan ook een aantasting van de groene gordel. GROEN ! heeft steeds gepleit voor het behoud van de groene gordel rond Brugge. GROEN ! treedt het negatief advies van de VLACORO bij. De beslissing van de Vlaamse Regering is te zwak gemotiveerd om het negatief advies om te buigen.De beslissing van de Vlaamse Regering biedt geen enkele oplossing voor het mobiliteitsprobleem, de ontsluiting en de waterbeheersing. GROEN ! blijft pleiten voor een aanpassing van het Jan Breydelstadion. Dit is ook in het planMER de beste locatie. GROEN ! vraagt ook de schorsing van de beslissing, aangezien zij vreest dat er anders te vlug werk zal worden gemaakt van de volgende stap aanvraag van stedenbouwkundige vergunning.