Composteren – voorstel voor uitgebreidere composteringsmogelijkheden voor inwoners Brugge

31 Augustus 2019

Composteren – voorstel voor uitgebreidere composteringsmogelijkheden voor inwoners Brugge

Mijn interpellatie van dinsdag laatstleden op de gemeenteraad van 27 augustus '19 ivm composteren werd positief onthaald door schepen M. Esquenet. De diensten van schepen Esquenet zullen verder afstemmen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen ivm projecten rond composteren en tuinieren zoals het voorbeeld in Gent en Oostende én aandacht hebben voor het beter bekend maken van de 'composthoekjes' in de binnenstad.  Heel blij én enthousiast met de interesse dus van schepen Esquenet. Hopend op en uitkijkend naar verdere initiatieven in dit verband.   Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) kan thuis zelf verwerkt worden tot compost in een compostvat of compostbak.  Voor mensen met een beperkte buitenruimte voor vat/bak/container of voor mensen zonder tuin is composteren niet zo vanzelfsprekend. 

Ik kreeg hieromtrent een aantal vragen van mensen uit de binnenstad.

Ik vernam via mijn schriftelijke vraag aan de coördinatiedienst en aan IVBO dat:

  1. Er een compostteam is in Brugge bestaande uit 15 vrijwilligers, compostmeesters, begeleid door dienst leefmilieu, die mensen kunnen bijstaan ivm composteren en er is een ‘compostcursus’ ingericht door IVBO ism Vlaco VZW ivm ‘thuiscomposteren’.
  2. Bij IVBO er verschillende formaten qua container aankocht kunnen worden.

De keuze bestaat uit 240L, 360L en 1100L.

Voor een standaard tuin wordt een container van 240L aangeraden.

Bij de containeraankoop en -lediging komt er voor Brugge een zomerabonnement bij. Deze loopt van maart tot en met november waarbij om de twee weken een lediging voorzien is.

Deze containers zijn echter ‘niet’ bestemd voor groente – en fruitafval.

  1. Er 4 locaties zijn waar een ‘composthoekje’ is ingericht en waar buurtbewoners hun composteerbaar afval naar toe kunnen brengen: Visartpark, Sint-Claradreef, Walakker en Ecoliving/Kopjezwam in de Langestraat. Deze initiatieven zijn alle 4 op vraag van bewoners uit de buurt zelf opgestart.
  2. Het IVBO in Damme start met een proefproject om het groente-, fruit- en tuinafval te scheiden van het restafval en afzonderlijk op te halen. De resultaten van dit project zullen van dichtbij bekeken worden en onderzocht ivm of en hoe een afzonderlijke ophaling van het GFT-afval eventueel ook kan uitgerold worden in Brugge.


Voorstel, vragen:

  • Slechts 4 locaties zijn ingericht als een ‘composthoekje’. Een uitbreiding hiervan is wenselijk. Zowel in de binnenstad en randgemeentes. ienst leefmilieu/stad Brugge kan, via de compostmeesters, de uitbouw van de composthoekjes op meerdere plaatsen in binnenstad en rand beter bekendmaken bij de bewoners en verder stimuleren door bv.

a)Korte infovergaderingen ivm composteren te houden en dit open te trekken voor alle- inwoners.  Zo bv. de ‘compostcursus’ te promoten ism IVBO en Vlaco vzw.

b)Fietstochten te organiseren langsheen de composthoekjes, die tot nu toe door een erg beperkt aantal inwoners zijn gekend, en de buurttuinen in Brugge  waar wordt getuinierd en gecomposteerd met info rond composteren.

  • In Gent lopen er projecten ism Samenlevingsopbouw rond composteren voor mensen in de binnenstad met beperkte buitenruimte/zonder tuin maar evenzeer ifv het versterken van de sociale cohesie. Deze projecten zijn gestart vanuit een duidelijke vraag van bewoners bij Ze worden maandelijks opgevolgd door Samenlevingsopbouw en materieel/financieel ondersteund door IVAGO. Bewoners kunnen er hun groente – fruit en tuinafval kwijt en kunnen zelf ook compost meenemen in beperkte mate om thuis hun planten te bemesten.  Er is ook een samenwerking/afspraak ivm afname van compost in grotere hoeveelheid met een aantal partners.

In Oostende, meer bepaald Stene, is het project  ‘buurttuin’ en composteren ook een samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Ook in Brugge is zo’n samenwerking waardevol en kan ze worden uitgewerkt.

Samenle0vingsopbouw West-Vlaanderen meldde me trouwens dat ze openstaan voor samenwerkingen met Stad Brugge, OCMW Brugge. Het is immers al een tijdje geleden dat er nog projecten samen met de stad/OCMW werden uitgewert muv het verkiezingsdebat n.a.v. de voorbije verkiezingen.

  • In Oostende is er een vaste ophaaldag, nl. de dinsdag, waar mensen hun compost kwijt kunnen bij de zogenaamde straatkeerders die langs komen op vaste stopplaatsen – en -uren. In die zin zou een proefproject door IVBO ook in Brugge nuttig kunnen zijn. Vooral omdat Brugge hier achterop loopt ivm gescheiden ophaling.

 Hierbij de vraag om …

a)Projecten met Samenlevingsopbouw ifv composteren én sociale cohesie uit te werken.Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is hiervoor zeker bereid.

b)Projecten door Dienst Leefmilieu aan te vatten ifv composthoeken beter bekend maken en stimuleren tot uitbreiding van het aantal composthoeken

-       Niet te talmen met …

c)het gescheiden ophalen van restafval en groente – fruit- en tuinafval wat kan op één vaste weekdag: op verschillende uren en stopplaatsen in onze stad.  Brugge dient hier niet achterop te hinken.  Er zijn 6 intercommunales op de 26 in Vlaanderen die geen GFT  verzamelen.  Daar is Brugge één van.

Is het stadsbestuur bereid hier verder op in te gaan en de eigen bewoners mee te nemen in het bewust omgaan met afval, het vermijden ervan, het composteren. Een groot deel van onze ecologische voetafdruk wordt tenslotte bepaald door het afval dat dagelijks wordt geproduceerd en vooral wat we ermee doen of kunnen doen. Daartoe dient de stad de nodige maatregelen te voorzien, te nemen én uit te breiden.

Gemeenteraadslid Karin Robert