Cokesfabriek Zwankendamme: sanering en toekomstige invulling

30 Januari 2022

Cokesfabriek Zwankendamme: sanering en toekomstige invulling

Raadslid Andries Neirynck deed navraag naar een stand van zaken ivm de verdere invulling en de sanering van de site van de voormalige Cokesfabriek in Zwankendamme, één van de brownfields die Vlaanderen rijk is. Op een volledige sanering is het duidelijk nog jaren wachten.

  • Hoe concreet is de toekomstige invulling van de terreinen? “Helemaal nog niet concreet. De studie was louter een verkenning van de mogelijkheden om de Carcoke-site een circulaire invulling te geven. Vermits de invulling van de Carcoke-site nog niet concreet is, zijn voorlopig enkel OVAM (deels eigenaar) en MBZ (deels eigenaar en deels concessiehouder) betrokken bij de verdere invulling.“

Betreffende de sanering door OVAM:

  • Is de sanering van de gronden volledig afgewerkt? “De sanering van het vaste deel van de aarde is zo goed als afgerond. De bodem werd over het ganse terrein ontgraven tot een diepte variërend tussen 2 en 4 meter. Enkel de strook ter hoogte van de Lisseweegsesteenweg hebben ze nog niet kunnen ontgraven omwille van de aanwezigheid van een aardgasleiding.”
  • Hoe ver staat de sanering van het grondwater? “Men is momenteel bezig met de actualisatie van de kwaliteit van het grondwater, de afperking van de grondwaterverontreiniging en de opmaak van een grondwatermodel. Deze zaken zullen leiden tot een gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek voor de grondwaterverontreiniging. Pas als dat afgerond is, zal bekeken worden hoe ze het grondwater kunnen saneren. Dat wordt geen evidente klus. Er zitten lokaal nog hoge concentraties verontreiniging op dieptes onder 4 meter. Die vormen geen enkel gezondheidsrisico voor het gebruik van het terrein, maar van daaruit blijft er wel verontreiniging uitlogen/extrageren naar het grondwater. De toekomstige sanering van het grondwater hoeft een ingebruikname van de site niet in de weg te staan. Mits goede afspraken is een herontwikkeling al mogelijk. “
  • Is het erkende labo van de Brugse milieudienst betrokken bij de opvolging van dit dossier. “Het stadslabo, toen onderdeel van de dienst leefmilieu en nu onderdeel van de dienst Klimaat, milieu en dierenwelzijn binnen de cluster Omgeving, heeft indertijd tijdens de saneringswerken de stofuitval gecontroleerd en opgevolgd met Nilukruiken. De richtwaarden voor stofuitval in Vlarem II werden niet overschreden. De dienst Klimaat, milieu en dierenwelzijn zal de voortgang van het dossier van de bodem en grondwatervervuiling verder opvolgen."