Brugge en het kappen van bomen

31 Juli 2015

Bomen zijn de beste manier om aan koolstofopslag te doen. Ze zijn dus een goede manier om de escalerende klimaatverandering tegen te gaan. De Nederlandse overheid verloor recent het pleit van de 'klimaatzaak'. Naar mening van de rechtbank in Den Haag is de klimaatverandering een zeer ernstig probleem, wetenschappelijk onomstreden, en het kan zoveel problemen opleveren dat je als staat gewoon verplicht bent om je burgers beter te beschermen. In het reactie  op het vonnis verwoordt de Bond Beter Leefmilieu het als volgt: "Dat de klimaatverandering gevaarlijk is, daar is iedereen het over eens. Maar toch doen vele overheden niet genoeg om ze af te remmen. De Nederlandse rechter zegt nu dat de Nederlandse staat wel degelijk de plicht heeft om met een goed beleid het leefmilieu en zijn burgers te beschermen." Bomen zorgen in de stad voor een betere luchtkwaliteit. Fijn stof wordt uit de lucht gefilterd. Een boom in de stad red zo een mensenleven per jaar. Fijn stof is verantwoordelijk is voor heel wat gezondheidsproblemen. Het kost de Vlamingen elk jaar 79.500 gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren, dat is 70 % van de ziektelast door milieuverontreiniging. Recent daagde de Europese Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat ze er onvoldoende in slaagt de concentraties van fijn stof in de lucht te verminderen. Redenen genoeg om het aantal bomen op te drijven en elke gezonde boom te behouden. Een boom van 100 jaar zet immers evenveel CO2 om in zuurstof als 2500 jonge bomen. Het slaat dus nergens op om als Stadsbestuur tevreden te zijn met het aanplanten van nieuwe bomen ter vervanging van de gekapte bomen. Maar het stadsbestuur kiest er telkens opnieuw weer voor om bomen te kappen ook als dit niet nodig is. Even een oplijsting van de recente bomenkap door het Brugs Stadsbestuur: - Op 20 april 2015 werd door het Brugs stadsbestuur een kapvergunning gegeven om 65 gezonde elzen in de Beeweg te Assebroek  te verwijderen op vraag van een deel van de plaatselijke bewoners. - De Beeweg maakt deel uit van een tuinwijk die bestaat uit dreven met bomenrijen. De 65 zwarte elzen, waarvoor een kapvergunning werd afgeleverd, zijn ca. 13 jaar geleden geplant na een protest door sommige bewoners die de toenmalige kerselaars in de Beeweg weg wilden. Nu, ca.  13 jaar later, moeten deze elzen wijken voor opnieuw kerselaars... - Er stelt zich ook een probleem aan Ten Briele waar 11 gezonde platanen nu reeds gekapt zijn beweerdelijk hinderlijk voor de aanleg van een fietspad, terwijl er voor het daar even noodzakelijk fietspad wel degelijk plaats genoeg is zonder de bomen te kappen. - Langs de Oostendse Steenweg wil de Stad Brugge 16 bomen kappen voor vernieuwen van voetpaden, parkeerstroken en riolering. Ook de Provincie kapt bomen op Brugs grondgebied. Ze gaf op 13 mei van dit jaar goedkeuring voor de kap van 9 abelen en 2 esdoorns langs de oude spoorwegbedding tussen de Molenstraat en de Weidestraat in Assebroek. En dan heb ik het niet over eerdere bomenkap, zoals deze aan het  station ter hoogte van De Lijn, langs de vesten ter hoogte van de Kruispoort... Groen vraagt zich sterk af waarom de Stad Brugge het Burgemeesterconvenant ondertekende. Haar beslissingen staan haaks op de achterliggende visie en die zullen het alsmaar moeilijker maken dat Brugge ooit de beoogde milieudoelstellingen haalt.   Charlotte Storme Gemeenteraadslid Groen