Bomenkap in de Assebroekse Meersen

03 Juni 2016

322 bomen zijn er het laatste jaar in de Assebroekse Meersen gekapt. - 90 populieren op 17-05-2016 in de Middendreef, in volle broedseizoen. - 207 knotwilgen over het ganse gebied.  - 25 populieren aan de Wulgendam (zijdreef van de Middendreef)  Ik wil in deze tussenkomst het meer bepaald hebben over de 90 populieren die werden gekapt in de middendreef. Voor de collega's die zich afvragen waar het om gaat: neem eender welke folder over de Assebroekse Meersen, het merendeel van de foto's die u zult zien zijn van de gekapte populieren. Blijkbaar vond men de bomen landschapsbepalend, ja zelfs kenmerkend voor de Meersen, aangezien ze op elke folder prominent aanwezig waren. Dit laatste is bij kapmachtiging door ANB trouwens vaak een doorslaggevend criterium om een kapmachtiging te weigeren. Uiteraard moet ik u ook niet voor de zoveelste maal vertellen dat deze bomen van 58 jaar, zeer veel functies  vervullen, qua opname van CO², overtollig water bufferen, nestplaats, etc. Bovendien was ook de emotionele waarde van deze bomen voor omwonenden en natuurliefhebbers die er vaak kwamen wandelen overigens zeer groot. Veel mensen waren dan ook verbouwereerd door de kap. Kortom om deze bomen, die in zich zoveel soorten waarden verenigden, te kappen zal er wel goed gepland geweest zijn? Zullen er heel sterke redenen bestaan? Men zal ook waarschijnlijk zeer goed de buren geïnformeerd hebben? Wel beste collega's, daarin zou u zich wel eens deerlijk kunnen vergissen. In het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van de Assebroekse Meersen, stond de kap nergens vermeld. Ook op het infobord aan de ingang stond er enkel de kap vermeld van enkele knotwilgen.  Wel is er kortelings voor de kap, een extra blad gehangen met werfinfo op de betreffende, waarop de kap van populieren werd aangekondigd. Ook op de infovergaderingen voordien wordt mij door verschillende getuigen bevestigd, was er geen sprake van de kap van populieren. Blijkbaar heeft men hier dus een inrichtingsplan opgemaakt, om dan pas later vast te stellen, dat een groot stuk van de landschapswaarde zou moeten wijken voor dit plan. Dit is allerminst een voorbeeld van goede planning! Dus stelt men dan maar op het bordje: de bomen zijn Stilaan kaprijp.  Welnu, de populieren daar zijn 58 jaar oud. Populieren worden makkelijk 100 tot zelfs 160 à 200 jaar. Kaprijp is hier gewoon een economische term: populieren zijn snelgroeiers op jonge leeftijd die vanaf een bepaalde leeftijd niet meer veel bijgroeien. Vanaf dan is hun groei dus niet meer economisch rendabel. In commercieel bosbeheer noemt men een boom dan kaprijp. Zoals een groente of fruitsoort rijp kan zijn om te consumeren. Maar hier gaat het dus niet over commercieel beheer. Het gaat over landschapsbeheer. Kaprijp, in die zin is dus geen geldig argument. Een tweede argument dat wordt aangehaald is dat de bomen gevaarlijk zijn voor wandelaars en fietsers.  Ja mijn eerste vraag is: als dat zo is waarom dan het fietspad dat in de eerste plaats op de trambedding lag dan precies in de Middendreef aanleggen? Om dan later vast te stellen dat dat gevaarlijk is? Bovendien: er is inderdaad sprake van meer dood hout bij populieren van meer dan 80 jaar oud (dat is nog meer dan 22 jaar verwijderd van nu). Maar dat kan door beheer opgelost te worden. Kappen is een gemakkelijke oplossing van een overheid die weigert voldoende te investeren in natuurwaarden. Ik wil trouwens opmerken dat populieren door fietsers meestal als aangenaam beschouwd worden langs de weg, omdat ze beschermen tegen felle wind en guur weer. Deze kap is op geen enkele manier noodzakelijk of zelfs wenselijk geweest. Het is een routineuze administratieve logica die werd afgemalen om een van de prachtigste stukjes Assebroek onherstelbaar te verminken. Waarbij daarbovenop nog niet eens werd rekening gehouden met het feit dat het broedseizoen was, en dat er allerlei nesten werden vernietigd. Gelukkig voor de initiatiefnemers en vergunners is de wetgeving desbetreffend ook hier weer zodanig lek, dat het mogelijk was dit toe te staan, want kappen in broedseizoen mag enkel niet in bos. Maar eigenlijk maakt de zorgplicht dat je schade aan natuurelementen moet vermijden of herstellen.  En dat is hier duidelijk niet gebeurd. En dat door de vergunnende overheden zelf. Wat een slecht voorbeeld.   Intussen is dit het zoveelste bomendossier in onze stad. Het ongenoegen bij veel mensen groeit, maar toch wordt er niet in dialoog gegaan over de grondslagen van sommige vormen van groenbeheer. De technocraten reageren nogal vaak dat de mensen er niets van weten. Ik ga hier in dit dossier zeker al niet mee akkoord. Het vellen van deze populieren is een foute keuze, en het gebrek aan degelijke planning vertoont sterke gelijkenissen met onkunde.