Waar is het klimaatplan van Brugge?

06 Mei 2013

Het is overduidelijk: het klimaat warmt op door menselijke activiteit. Verschillende Vlaamse steden hebben al een klimaatplan en sloten zich aan bij het burgemeestersconvenant. Opvallende afwezige is Brugge. Onze stad doet nu al klimaatvriendelijke inspanningen, maar die volstaan niet om met Brugge richting klimaatneutraliteit te gaan. Het wordt dringend tijd dat het stadsbestuur de klimaatverandering serieus neemt, duidelijke doelstellingen formuleert en een realistisch maar ambitieus klimaatplan opstelt. Groen Brugge geeft een aanzet met enkele concrete voorstellen.Stilaan begint iedereen te beseffen dat er van de politiek op hoger niveau niet veel verwacht moet worden om voldoende te doen aan deze dreigende catastrofe. De top in Durban leverde bitter weinig op, de regering Di Rupo schrapt subsidies voor isolatie en heeft zelfs geen klimaatminister. Actie zal dus van onderuit moeten komen.Het stadsbestuur is het politieke niveau dat het dichtst bij de mensen staat. Het draagt de verantwoordelijkheid om de Bruggeling te informeren over en te ondersteunen bij de omschakeling naar een uitstootvrije toekomst. “Daar komt te weinig van in huis,” vindt Valentijn Vyvey, bestuurslid van Groen Brugge, “Wie op de website van de stad zoekt op het woord klimaat, vindt vooral informatie voor toeristen over het weer. In het mobiliteitsplan viel het woord zelfs nergens te bespeuren. In het milieubeleidsplan wordt dan weer verwezen naar het mobiliteitsplan, terwijl in de evaluatie ervan blijkt het aantal auto's in Brugge te zijn toegenomen en het aantal fietsers afgenomen.”Groen Brugge nodigt het stadsbestuur uit verder te kijken dan het uitzicht van op het belfort reikt: er kan een schat aan inspiratie opgedaan worden door andere steden als Freiburg, Kopenhagen, Vancouver, Curitiba, of dichter bij huis: Gent,... te bezoeken. Deze steden doen volop inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door in te zetten op groene stroom, openbaar vervoer, fietsinfrastructuur,...Brugge kan zich, net zoals Oostende, Gent, Antwerpen en Genk aansluiten bij het burgemeestersconvenant. Dat is een Europese beweging waarin lokale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.Sammy Roelant vindt dat Brugge zichzelf realistische, doch ambitieuze doelstellingen moet opleggen om de uitstoot van broeikasgassen van de stad zelf en zijn inwoners terug te dringen: “Een klimaatplan is daarvoor een ideaal instrument. Dit plan moet bestaan uit twee delen: wat zal Brugge doen om de stad minstens klimaatneutraal te maken tegen een bepaalde deadline, bijvoorbeeld 2050? En ten tweede: hoe zal Brugge zich voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering?”.Enkele concrete ideeën: Brugge is nu al een belangrijke leverancier van windenergie. Waarom niet de volledige stad van windenergie voorzien? Kunnen de enorme parkeerplaatsen voor nieuwe auto's in de haven overdekt worden met zonnepanelen? Misschien kan de haven een echte energiehaven worden. Ontwikkel een stad waar autobezit overbodig wordt: zorg om te beginnen voor comfortabele fietsstraten in de binnenstad. Voorzie in elke wijk een cambiostandplaats. Bestudeer de mogelijkheid van trams. Maak eindelijk werk van goed uitgekiende randparkings. Maak de volledige stad, de (sterren)restaurants inclusief, warm voor donderdag veggiedag. De vleesindustrie heeft tenslotte een belangrijk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Koppel de subsidies voor verbouwingswerken bij jonge gezinnen aan ecologisch verantwoorde werken: isolatie, milieuvriendelijke materialen,... Kortom, met een beetje goede wil en creativiteit zijn er mogelijkheden genoeg om de ecologische voetafdruk van Brugge drastisch te verkleinen. Er moet ook ernstig nagedacht worden over de gevolgen van de klimaatverandering voor Brugge. Wat gebeurt er als het zeeniveau stijgt? Is Zeebrugge voorbereid op zware stormen?  Is er voldoende capaciteit om water te bufferen bij hevige neerslag? Op al deze vragen had Groen Brugge graag antwoorden gehad, ondersteund door betrouwbare studies.De klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende generaties. Het wordt dringend tijd dat we in actie schieten. Hier is meer dan ooit van toepassing: "think global, act local".Sammy Roelant, voorzitter en lijsttrekker Groen BruggeValentijn Vyvey, bestuurslid Groen Brugge