Verkaveling Dudzele/verdwijnen bosje (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

17 Mei 2013

Wat hier voorligt, is de verkaveling van een grote tuin met een klein bosje in Dudzele waarop er negen kavels worden gecreëerd in plaats van één. Als er dan toch gebouwd moet worden, liefst volgens inbreiding, maar hier heb ik toch enkele bedenkingen.Ik vraag mij af waarom het advies van de Groendienst om het bos aan de oostzijde te behouden niet gevolgd wordt. De suggestie die de Groendienst doet om het bosje in te plannen als gemeenschappelijke groen- en speelzone, verdient het om ten volle gevolgd te worden. - Vooreerst wil ik de aanbeveling van de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aanhalen om “het gangbare ruimtelijke instrumentarium in te zetten om publieke ruimte af te dwingen”.Als algemene richtlijn stelt het kinderrechtencommissariaat de norm voorop van 3% ‘voldoende’ bespeelbare ruimte van de totale publieke ruimte. In dit dossier hebben we daar een uitgelezen kans toe. We stellen voor dat deze minimumnorm vanaf nu wordt gehanteerd bij het opstellen van ruimtelijke plannen, en dat tevens het engagement wordt aangegaan om indien er al voldoende speelruimte beschikbaar is, er toch geen verdwijnt. - Maar niet alleen voor kinderen en jongeren, ook voor de natuur is een dergelijke klein bosje essentieel. In de bosarmste provincie van de bosarmste regio in West-Europa pleiten natuurverenigingen terecht om “stapstenen” van en voor natuur te voorzien. Dit zijn kleine hoekjes natuur, die planten en dieren de kans geven om zich te verspreiden tussen grotere stukken natuur, in een anders natuur-arm landschap. - En ten laatste wil ik ook nog citeren uit het Voortgangsrapport Stedenfonds: “Er werd dus heel wat werk geleverd om de zoekzones voor speelruimte op te lossen. Dit is echter geen evidente zaak. Een aantal oplossingen hebben nog wat meer tijd nodig om effectief uitgevoerd te kunnen worden, vaak omdat ze afhankelijk zijn van onderhandelingen met private eigenaars. Daarom willen wij de inspanning vanuit het stedenfonds hiervoor ook in de komende periode graag verder zetten.”En verder:“Een belangrijk onderdeel van het speelruimtebeleidsplan vormde de aandacht voor speelvoorzieningen en speelweefsels in nieuwe verkavelingen. De stad Brugge heeft een stedelijk reglement dat bepaalt dat per 25 kavels één kavel voor speelruimte moet aangewend worden, maar in de praktijk werd dat vaak herleid tot een weinig kwalitatieve restruimte. In samenspraak met de jeugddienst, de groendienst en de dienst ruimtelijke ordening kwam men echter tot een interessante brochure voor toekomstige verkavelaars: het opstellen van de brochure zélf verhoogde in de betrokken diensten de gevoeligheid voor dit onderwerp en voor de toekomstige verkavelaars blijkt het een nuttig werkinstrument.”Maar als die diensten dan adviezen in die richting geven worden ze genegeerd. Met andere woorden: met dit bosje en deze verkaveling hebben we een unieke kans om in Dudzele een stukje groene speelruimte te creëren. Een kleine publieke ruimte tussen straten en huizen als verademing voor mens en natuur. Beste schepen van RO èn van Jeugd, waarom deze kans laten liggen?