Recente gebeurtenissen moeten ons wakker schudden. Er is een klimaatnoodtoestand.

29 Augustus 2021

Recente gebeurtenissen moeten ons wakker schudden. Er is een klimaatnoodtoestand.

Groen is reeds jarenlang vragende partij dat maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde fel te verminderen. Jarenlang reeds doet Groen dan ook diverse voorstellen in de gemeenteraad, die echter niet of slechts deels en slechts met mondjesmaat worden geïmplementeerd.

Een aantal gebeurtenissen moeten dringend het stadsbestuur wakker schudden, zoals:

  •  de recente overstromingen in eigen land, in ons omringende landen zoals Duitsland, maar ook in Londen waar straten blank stonden;
  • de bosbranden in de zuidelijke mediterrane landen, maar ook in Turkije, Siberië, Amerika/Californië en jaarlijks ook in Australië;
  • extreme en aanhoudende droogte in landen onder de evenaar;
  • en zeer recent, op 15 augustus, voor het eerst sinds de meteorologische metingen: regen in Groenland waardoor, bovenop reeds aanhoudende ijssmelting, nog eens 7,3 Gigaton ijs is gesmolten.

De schade die we vaststellen in heel wat Waalse steden, moeten ons doen realiseren dat nu investeren in een ommezwaai op vlak van klimaat en milieu goedkoper is dan niets doen en straks geld te kort hebben om tot herstel over te gaan, als dat zelfs al mogelijk zal zijn.

Letterlijk wordt bovendien nu, en dit zonder omwegen, ook door wetenschappers gezegd: "We overschrijden drempels die we in millennia niet gezien hebben. Dit zal niet veranderen, tenzij we ons aanpassen.”

Als lid van de Gemeenteraad weten we dat er voor Brugge een klimaatplan op komst is. En er werd ook input gegeven door ons.

We hadden echter meer dan gehoopt dat dit plan er nu reeds zou zijn.

Gezien de recente wake-up call’s (zie boven) durven we er op aandringen dat dit klimaatplan er versneld komt, tegelijk met extra personeel én middelen om ook effectief uitvoering te geven aan dringende aanpassingen die we met ons allen zullen moeten doorvoeren.

Deze vragen worden dan ook door gemeenteraadslid Charlotte Storme in de eerstkomende gemeenteraad aan het stadsbestuur gesteld:

  • wanneer wordt het klimaatplan aan de gemeenteraad voorgelegd?
  • wordt bij de data die zijn voorzien voor uitvoering rekening gehouden met de hoogdringendheid?
  • wordt extra personeel en middelen voorzien?
  • heeft de stad ook een plan wanneer het hier zou overstromen tengevolge van overvloedige regenval?
  • bij gevaar voor overstromingen / stijging van de zeespiegel zijn havens sowieso een zwak punt. Wat heeft de stad daar concreet voorzien als plan?

Charlotte Storme
Gemeenteraadslid