Reactie op het antwoord van de schepen omtrent de onbeschermde kunstwerken

24 Oktober 2013

In Brugge gaat het zo: je stelt een vraag in de raad. De schepen kan niet antwoorden en belooft te zullen onderzoeken. Vervolgens stuurt ze de 'resultaten' van haar 'onderzoek' naar de pers, maar niet naar het democratisch verkozen raadslid dat daarop recht heeft in functie van de gestelde vraag. Mooie manier van werken is dat. Ondertussen heb ik het antwoord toch via andere weg verkregen. Dit is mijn reactie. In het dossier, opgemaakt door arch. Vermeersch én goedgekeurd door Vl.Overheid Agentschap Onroerend Erfgoed, was niet voorzien om de kunstwerken tijdens huidige vloerwerken ifv leggen van elektriciteitsleidingen en waterleidingen, tijdelijk te beschermen. In de volgende percelen, wanneer het koorgedeelte wordt afgesloten en de binnenafwerking (pleisterwerken, polychromie, ...) wordt gerestaureerd, is voorzien om de kunstwerken (schilderijen) af te nemen, en in een kist op te bergen - dit onder toezicht van de dienst Musea - behoud & beheer, als ook het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er zal weliswaar geopteerd worden om de topstukken niet in die kist op te bergen, maar tentoon te stellen in het gedeelte van de kerk dat voor bezoek open zal blijven. -Reactie: in de gemeenteraad werd goedgekeurd op basis van de begeleidende documenten dat de werken wel zouden worden weggestopt, men heeft dus iets laten goedkeuren dat men niet van plan is te volgen? Hier bestaat een naam voor Voor de huidige werken is dus niet voorzien om de werken af te schermen tegen stofhinder, omdat door alle partijen (ontwerper, aannemer, dienst musea en Agentschap Onroerend Erfgoed) initieel gedacht werd dat de stofhinder beperkt zou zijn, en dat het afschermen van de kunstwerken niet nodig was. -Het gaat onder andere om het uitbreken van de vloeren voor het leggen van leidingen? Hoe komt men erbij dat dit geen stof zal veroorzaken= amateurisme. Gedurende de werken werd echter vastgesteld dat dit verhaal niet klopte, en dat er toch meer stof veroorzaakt werd dan eerst gedacht. (er moesten ook meer slijpwerken uitgevoerd worden in de kolommen, ifv leggen van de elektriciteitsleidingen voor de verlichting, dan eerst gedacht). Daarom is tijdens de werken geopteerd om toch een aantal schilderijen in te pakken. De Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed ging akkoord om hiervoor een bepaald budget te besteden. Op basis van dit budget, én de kennis van de toestand van de schilderijen, als ook rekening houdend met de locatie van de schilderijen en waar nog gewerkt moest worden (zuidbeuk en koor), heeft de dienst Musea (die instaat voor het behoud & beheer van de schilderijen) beslist welke schilderijen moesten ingepakt worden. De dienst musea heeft een tijd geleden (nog voor de werken) een conditiestaatmeting van de schilderijen opgemaakt, waaruit blijkt dat eigenlijk de toestand van veel kunstwerken - reeds voor de werken- niet goed is, en dat veel kunstwerken nog restauratieve ingrepen gaan moeten ondergaan. -In mensentaal: er is te weinig geld uitgetrokken om alles te beschermen en mendoelbewust historische werken onbeschermd gelaten wegens niet belangrijk genoeg om budget uit te trekken. Bovendien stelt men zonder blikken of blozen dat veel van de werken niet in goede staat zijn. Dan rijzen bij mij de vragen: is de conservering voorheen goed gebeurd? Is de niet geklimatiseerde en vochtige omgeving wel een goede omgeving voor dit soort werken? Overigens klopt het niet dat alle onbeschermde werken in slechte staat zijn, wie op mijn foto's kijkt kan dat duidelijk zien. Ook klopt het niet dat werken die reeds gebreken vertonen zomaar kunnen blootgesteld worden aan verdere aftakeling 'omdat ze toch nog moeten gerestaureerd worden', dit is niet budgetneutraal en heeft impact op de restauratie. Het volgende werd beslist - in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed: - In eerste instantie wordt voorrang gegeven om de topstukken (de Vlaamse primitieven) in te pakken. - De schilderijen waarvan de dienst musea reeds voor de werken had vastgesteld dat de toestand dusdanig erg is, dat zware restauratieve ingrepen noodzakelijk zijn, zijn niet afgedekt, gezien het afdekken met tyvek eigenlijk meer een doekje voor het bloeden zou zijn. Daarom moesten de werken weggenomen zijn! - Gezien de werken in de noord- en middenbeuk afgerond waren, werd beslist om daar niets meer af te dekken. De vloeren liggen daar nog open, dus de werken zijn niet afgerond. - Gezien de werken in de zuidbeuk nog moesten uitgevoerd worden, werd beslist om deze werken af te dekken. Dit antwoord staat bol van de drogredeneringen en moeten volgens mij een stuitend amateurisme verbergen. Het sterkt mij in het voornemen de komende maanden eens serieus te werken rond de toestand en bewaring van onze erfgoedschat.