Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2019

05 December 2018

Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2019

GROEN Brugge is ongerust over de toekomst van de Stadskas

We hebben het vorig jaar reeds een aantal conclusies getrokken  en eigenlijk verandert er niet veel aan onze conclusie; we moeten vaststellen aan de hand van de lezing van de meerjarenplanning van de voorgaande jaren en van dit jaar en ook na lezing van het budget voor 2019: pas de afgelopen 3 jaar werd er door het stadsbestuur  uit de startblokken geschoten en wordt er een beleid van de grote beslissingen en projecten  gevoerd.

We hopen voor de nieuwe coalitie dat er een beleid gevoerd wordt vanaf dag 1 en dat er niet eerst 3 of 4 jaar gepalaverd wordt.

Laat ons het beleid van de voorbije legislatuur het beleid noemen van de gemiste kansen.

De schepen Laloo zegt het in zijn interview in het Brugsch Handelsblad van de voorbije week; het was een kwestie van de stadsfinancien gezond te houden, waarbij er bespaard werd op personeel en de werkingskosten werden gedrukt en ook de bijdrage aan de Politie en het OCMW in de hand diende te worden gehouden.

Schepen Laloo heeft geen spijt van de zaken die hij of het beleid niet gedaan heeft.

Groen heeft wel spijt, in zijn plaats dan, dat er geen werk werd gemaakt van

 • een doortastend klimaatplan, zodat in 2020 toch de klimaat- en energiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Kostbare tijd is verloren gegaan. 2020 is kortbij.
 • een ambitieus fietsbeleid en openbaar vervoersbeleid; we stellen vast dat de auto nog steeds de binnenstad en ook de randgemeenten beheerst .Auto’s rijden nog massaal de binnenstad binnen, dit niettegenstaande de invoeren van het parkeerplan van vorig jaar. De verstandhouding met de Lijn is om zeep  en is nog steeds niet hersteld. Hopelijk lukt dit wel met het nieuw stadsbestuur.

Het aantal bussen in de binnenstad dient eindelijk aangepakt te worden. Groen is voorstander van een ringbus, met een aantal  vlotte lijnen  naar de binnenstad. Zo verhinderen we dat reizigers die naar de randgemeenten moeten, eerst een volledige sightseeing door de binnenstad dienen te maken.

Het verhaal van de kleine shuttlebusjes oogde veelbelovend , maar blijkt een pleister op een houten been.

De slechte resultaten van de luchtmetingen in de binnenstad nav de Curieuzeneuzenstudie  bewijzen meer dan eens dat er werk aan de winkel is.

 • religieus erfgoed; er is wel een open ruimte beleidsplan, maar nog steeds geen masterplan met vastlegging van de randvoorwaarden voor de invulling van het in de toekomstig vrijkomend erfgoed
 • randparkings, in plaats van de bestaande randparkings optimaal te benutten en uit te rusten, wordt opnieuw een poging gedaan om de randparking Katelijnepoort er door te krijgen. Is een negatieve vergunningsbeslissing geen voldoende signaal om andere keuzes te maken ? We zijn tegen een randparking aan de Katelijnepoort en pleiten er voor een stadspark.
 • stadsontwikkelingsbedrijf, ligt al bijna 4 jaar werkloos in de schuiven. Er wordt niets mee gedaan. Er worden wel centen voorzien, vorig jaar nog 1,5 mio euro, dit jaar 800.000 euro, voor wat ?  
 • wonen in Brugge is nog steeds behoorlijk duur. De wachtlijsten voor sociale woningen blijven bestaan.

Brugge stelt dat het niet haar taak is om vastgoedmakelaar te spelen en heeft gedurende reeds meerdere jaren haar patrimonium uitverkocht.

Door het stadsontwikkelingsbedrijf werkloos in de lade te laten, zijn er op het vlak van woonbeleid, kansen blijven liggen

 • -er is bespaard op personeelskosten. Maar aan de andere kant wordt jaarlijks 925.000 euro besteed aan het huis van de Bruggeling. De Bruggeling heeft recht op een goede dienstverlening
 • -armoedebeleid; de kinderarmoede en andere vormen van armoede stijgen in Brugge. Dit blijkt uit de armoedecijfers voor Brugge.

Schepen Laloo stelt ook in de KW dat er een reserve voor de komende jaren zal zijn van 61 mio euro.

Het is  onbekend waar de Schepen dit bedrag vandaan haalt.

In de meerjarenplanning staat  dat er om en bij de 50 mio euro bestemde geleden zijn voor 2019.

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken, aangezien het gaat om bestemde geleden, waarvan de meeste vastliggen en niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

De eigenlijke spaarpot van de Stad Brugge  bedraagt in 2019 slechts 19 mio euro.

Bovendien zijn er een aantal grote projecten,die niet opgenomen zijn in het meerjarenplan;

 • expohalmusea / 28,5 mio euro
 • aankoop gronden Blankenbergse steenweg in functie van nieuw stadion voor Club Brugge.

Dit zou gefinancierd worden met verkoop van gronden rond het J. Breydelstadion.

Maar wat met de beslissing van de Stad nopens de ontwikkeling van de Jan Breydelsite tot nieuwe sportsite ? Ook dat zal investeringen vragen.

aanleg openbaar domein rond het nieuwe Clubstadion. Zal ook de noodzakelijke fly-over gefinancierd worden door de Stad Brugge ?.

 • multifunctioneel gemeenschapscentrum in Lissewege ?
 • heraanleg K.Albertpark na uitbreiding van de parking van ’t Zand.
 • $opwaa0rdering van Zeebrugge.

(naast de aankoop van het terrein Knaepen na sanering, zal ook de aanleg van een park dienen te gebeuren, maar daarvoor is er 8 mio euro aan bestemde gelden voorhanden)  De revitalisering van Zeebrugge en ook de toekomst van Zeebrugge hangt grotendeels af van de keuze die zal worden gemaakt rond de locatie van de nieuwe sluis. Wat niet wil zeggen dat de leefbaarheid van  Zeebrugge geen aandacht zou verdienen en hiervoor geen gelden zouden worden vrijgemaakt.

Bovendien zijn er een aantal uitdagingen voor de toekomst,die mogelijks ook een belangrijke financiële weerslag op de stadsfinanciën zullen hebben;

 • vergrijzing van de bevolking, minder fiscale inkomsten en meer zorg, meer bijdrage aan OCMW en Zorgvereniging
 • minder dividenden van de intercommunales
 • de taks shift van de federale regering
 • pensioneringsgolf personeel (zowel bij de Stad, bij de Politie als bij het OCMW)

Heel wat vraagtekens en onzekerheden.Op een zorgeloze manier de budgetten bekijken, kunnen we niet.

We hopen  dat de stadsfinanciën kunnen gezond gehouden worden, maar ook dat er nog ruimte is om een beleid te voeren voor een gezonder en menselijker Brugge.

Schepen LALOO heeft het in de KW over het onderscheid tussen beleid en bestuur.

We keuren het budget en de voorliggende meerjarenplanning, en de budgetswijziging 2019 niet goed.

We hopen dat er de komende jaren, meer beleid gevoerd wordt en niet enkel bestuurd wordt ! (besturen dat enkel en alleen tot doel heeft de stadsfinanciën in de hand te houden)

Voor Groen Brugge, Marleen Ryelandt