Minder parkeerboetes voor de Bruggeling

29 April 2014

De laatste evaluatie van het mobiliteitsplan stamt uit 2011. De cijfers over parkeren in de binnenstad gaan over 2008 en 2009. Een half decennium geleden. Dat is geen goede situatie. Eigenlijk zou er jaarlijks een rapport moeten komen op de gemeenteraad met de kerncijfers omtrent mobiliteit. En kel dan kunnen we een objectiveerbaar en meetbaar beleid voeren.   Ik zal dan maar voortgaan op de oude cijfers en mijn eigen ervaringen als bewoner van de binnenstad.   Ik denk dat ik voor de Bruggeling geen groot nieuws vertel als ik zeg dat er een groot parkeer probleem is in de binnenstad. In de mobiliteitsevaluatie komen op verschillende tijdstippen tijdens de metingen bezettingsgraden boven de 100 % voor. Tot zelfs 112%. Voor de gehele binnenstad bedroeg de bezetting op deze zaterdag overigens 98%. 98%! Ook blijken er in sommige wijken maar 120 plaatsen voor 230 ingeschreven wagens (noordlob van Brugge West) Men stelt in de vorige evaluatie een structureel probleem vast, met grote knelpunten, die men zoals toen gebruikelijk was, nog enigszins probeerde te verdoezelen door de wijze van presentatie. Maar ondanks dat men een groot probleem vaststelt komen er vervolgens geen oplossingen. Vandaag de dag is het probleem even groot. Waarschijnlijk zelfs groter door het nog steeds stijgende autobezit.   Nochtans heeft de stadsbewoner slechts een klein aandeel in de overbezetting. Zo bedroeg bij de eerder aangehaalde overbezetting met 112% het aandeel van wagens van Bruggelingen slechts 17% Nochtans komen de retributies wel op de nek van de Bruggelingen, want van de buitenlandse bezoekers slaagt men er niet in om meer te innen dan 28%.   Het gevolg is dat er in de binnenstad een gevecht is voor de schaarse plaatsen: wie een brede deur heeft hangt er een nummerplaat op, vaak staan er op lege plaatsen stoelen of asbakken om ze vrij te houden, er is een wildgroei aan (vaak onreglementaire) werfborden, zo staan er op sommige plaatsen al maanden borden zonder einddatum, ….   Dit alles zorgde niet voor een verminderd autobezit in Brugge, noch voor een verminderd gebruik van de wagen om naar de binnenstad te komen. Want beiden stegen in de laatst getelde jaren.   Ondertussen haalt de overheid gigantische inkomsten uit de boetes op verkeerd parkeren. En dat in een omgeving die door de stad zelf kunstmatig schaars gehouden worden. Een slechter karakter dan ikzelf zou er kwaad opzet in zien om de bewoners op verdoken manier extra geld te laten betalen. De inkomsten uit retributies bedragen 1,245 miljoen euro, de meer dan 13800 andere boetes leveren de federale schatkist tussen de 1,2 à 1,5 miljoen euro op waarvan 900 000 terug komt naar de politiebegroting. Daarnaast leveren de parkeer automaten 2 miljoen euro op.  Samen levert het parkeerbeleid Brugge 4,5 miljoen euro op.    Daarom volgende vragen en suggesties.   -Zijn er recentere parkeertellingen en tellingen van het binnenrijden van de binnenstad? -Hoe was de jongste jaren de evolutie van het autobezit in de binnestand en van het aantal bewonerskaarten? -Plant het huidige bestuur uitgebreidere metingen jaarlijks op verschillende tijdtippen en met een correctere methodologie dan voorheen? -Zo ja, zal hier naast de occasionele evaluatie ook permanente monitoring aan gekoppeld zijn zodat eindelijk eens korter op de bal kan gespeeld worden? -Hoe staat het stadsbestuur tegenover het idee om de binnenstad enkel voor bewoners toegankelijk te maken, mits uitzonderingen als hulpdiensten, sommige bezoekers, venstertijden voor leveringen en afhalen etc? -Welke concrete doelstellingen, in cijfers, omtrent vemrinderd autobezit stelt men voorop? -Hoe staat het stadsbestuur tegenover het voorstel om de ondergrondse parkings in de binnenstad deels voor wijkparkeren te gebruiken, gratis voor de bewoners? -Hoe staat het met het plan van de politie Brugge omtrent de controle op werfborden? -Worden de 'herkenbare inrijdingen' gecontroleerd, wat zijn hiervoor de criteria? -hoe staat het stadsbestuur er tegenover om van de binnenstad een zone te maken in plaats dan drie zones zodat er minder kunstmatige schaarste gecreerd wordt? -