Duurzame woonprojecten kunnen zonder parkeerplaatsen

15 September 2015

Vanavond wordt het nieuwe mobiliteitsplan voorgesteld in de gemeenteraad. Dat stelt te vertrekken vanuit het STOP-principe. Dat is lovenswaardig en past binnen de visie die steeds meer mensen hebben op mobiliteit. We zouden dan ook graag hebben dat het stadsbestuur deze visie doortrekt in haar stedenbouwkundige voorschriften.   Nu gelden volgende regels voor de verplichting tot voorzien van parkeerplaatsen bij bouwprojecten:   - Voor een nieuwbouw eengezinswoning van minder dan 150m² brutovloeroppervlakte: 1 parkeerplaats en 2 fietsstallingen. - Voor een nieuwbouw eengezinswoning van meer dan 150m² brutovloeroppervlakte: 2 parkeerplaatsen en 2 fietsstallingen - Voor een meergezinswoning: 1,33 parkeerplaatsen en 1,33 fietsstallingen per woongelegenheid. - Bij gebouwen voor bejaarden/woon- en zorgcentra: 1 parkeerplaats en 2 fietsstallingen per 3 woongelegenheden. - Bij sociale woningbouw: minimum 1 parkeerplaats en 2 fietsstallingen per woongelegenheid.   Uiteraard begrijpen we de bezorgdheid die hier achter steekt: zorgen dat een te grote druk op weinig parkeerplaatsen voor veel boetes en ongemak zorgen voor de bewoners. Toch menen wij dat er voor mensen die bewust kiezen voor duurzame alternatieven voor de wagen en die zelf geen wagen meer willen bezitten uitzonderingen moeten kunnen gemaakt worden. Dergelijke maatregelen zouden een extra financiële stimulans zijn om een keuze te maken voor een andere mobiliteit. Daartegenover zou kunnen staan dat er gekozen wordt om een standplaats voor autodelen te voorzien of het aantal fietsstallingen te vergroten. Etc. Ik denk dat het bij onze tijd past om er niet voetstoots meer vanuit te gaan dat elk gezin of samenlevingsvorm een wagen wil. Zo zien we bijvoorbeeld bij cohousingprojecten dat mensen bewust kiezen voor andere vormen van samenleven, en daar hoort vaak een duurzame visie op mobiliteit bij. De verplichting om parkeerplaatsen te voorzien zorgt echter voor extra financiële druk op de haalbaarheid van zo'n projecten. Zo stond Gent bij cohousingproject 'De Schilders' , met 14 bewoners, toe om maar 1 parkeerplaats te installeren.   Bij artikel 12 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zien we dat er nu al wat afwijkingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld: §2. Voor de Brugse binnenstad, Christus-Koning en Lisseweegse dorpskom: Er kan van deze normen afgeweken worden om ruimtelijke en om kunsthistorische redenen.   Ons voorstel is dat het schepencollege in de toekomst kan beslissen om ook afwijken te voorzien in het kader van een meer duurzame mobiliteit.