Begroting Stad Brugge 2012

06 Mei 2013

Eerst en vooral ook mijn dank aan de verschillende diensten die hier opnieuw puik werk geleverd hebben: dit is leesbaar en verstaanbaar. Vaststellingen: We kunnen kort zijn: meer van hetzelfde, we keuren deze begroting af op basis van onze opmerkingen van de vorige jaren binnen deze legislatuur. Dat zou echter te makkelijk zijn. Globaal: Er zijn eigenlijk drie posten die opvallend stijgen in deze begroting: De OCMW dotatie voor 22.93 miljoen euro of een stijging van 1 miljoen euro.  Daar hadden we het over tijdens de bespreking van de OCMW begroting. De politiedotatie voor 22.6 miljoen euro of een stijging van 1,65 miljoen euro.  Hier gaat het vooral over personeelskost.  We geven het voordeel van de twijfel aan de nieuwe korpschef. De stijging van de functie jeugd, volksontwikkeling en kunst: deorganisatiekosten manifestaties cultuur (Gouden Boomstoet) de kosten tentoonstellingen (Gruuthusehandschrift 2013) voor maar liefst 500.000 euro dus enkel stijgingen voor cultuur,  niets voor jeugd (laat u niet misleiden).  1.2 miljoen euro in meer in twee jaar tijd!! Of een stijging van 383% Wij gaan niet akkoord met deze trent: te veel cultuur en te weinig sociaal: cultuur die gericht is op de middenklasse en de toeristen eenproject cultuurparticipatie dat niet werkt (dag allemaal abonnementen??) een reeds jarenlange klacht over het tekort aan middelen binnen alle sociale sectoren die door de stad worden beheerd. We staan niet alleen: schepen Matthys (zie artikel) Als iedereen gelijk moet behandeld worden aan (schepen Laloo) een stijging van 383% dan komen we er niet!! Schepen Matthys vroeg een verhoging van 25.000 euro naar 30.000 euro, dus +5.000 euro of een stijging met 20%. Als we die oefening nu eens maken? Dus een stijging van hetbedrag van 1.862.633 euro met 20% is de oefening die we moeten maken omiedereen gelijk te behandelen binnen deze sector. Dit gaat dus over 372.526 euro.  Dus amper!! 372.526 euro. Herinner u: 1 tentoonstelling = 500.000 euro!! Is er binnen deze begroting geen ruitme om die 372.000 euro te vinden?  Volgens ons is die er zeker. Zonder de mogelijkheid in tijd te hebben om de analyse over alle posten te kunnen maken haal ik er twee zaken uit: Ten eerste: In het budget is er voorzien om een saldo eigen dienstjaar van 539.000 euro te realiseren. In het financieel beleidsplan stelt men echter dat dit wellicht wel 5 miljoen euro meer zal zijn. Het verschil wordt nog groter als we het algemeen resultaat bekijken:  budget 2012 is 3.55 miljoen euro prognose 2012 is 14.95 miljoen euro een verschil van 11.403.782 euro!! Voorzichtig beleid?? Wel ruimte voor nieuw beleid!!  Ten tweede:  Jaarlijks wordt ongeveer 1.000.000 euro uitgegeven aan de ondersteuning van de kerkfabrieken.  Dit jaar is dit precies 1.129.000 euro, of een stijging met 22.000 eruo.  In de gemeentewet art 51,4° staat: de toelagen vanwege de gemeente dient om de kosten en uitgaven van de kerfabriek te dekken in geval van ontoereikende opbrengsten en ontvangsten.  In het gemeentedecreet kerkbesturen staat:  HOOFDSTUK II. - Goederen Afdeling 1. - Beheer van de goederen en beschikking over de goederenArt. 34. De kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst, en stelt de voorwaarden vast volgens welke daden van beheer en van beschikking kunnen worden gesteld. Met andere woorden: indien er goederen ter beschikking zijn dan kunnen die aangewend worden. Het gemeentebestuur is slechts verplicht bij te dragen in de tekorten van de kerkbesturen.  Hebben de Brugse erkende kerkbesturen een patrimonium? Ogevraagd, cijfers 2010: Onroerend gebouwd: 17 woningen aan 200.000 euro = 3.400.000 euro Onroerend bouwgrond:onduidelijk: geen m², bijkomende vragen “bouwland” Onroerend landbouwgrond: voor hetgeen gespecificeerd is in oppervlakte en aan een verkoopprijs van 2.9 euro per m².  Daarbij komen nog een 80 tal “percelen” landbouwgrond en een 49 percelen “bouwland” die ik hier makkelijkheidshalve bijrekenen.  Dan kan ik de landbouw- en andere gronden minimaal op 3 miljoen euro ramen.  Als hier stukken bouwgrond tussen zitten (158 euro ipv 2,9 euro per m²) spreken we over iets helemaal anders. Roerende goederen: 6.610.487,99 euro Samen geeft dit een vermogen van 13.010.487,99 euro! Dertien miljoen euro rijk en wij, de belastingbetaler, subsidiëren deze werking nog met een jaarlijks bedrag van ongeveer 1 miljoen euro! De stelling is duidelijk: dit kan toch niet? Hoe kunnen we een subsidie van 55.000 euro voorzien voor een instelling die 251.306 euro op zijn spaarboek heeft staan en daarnaast nog eigenaar is van 3 stukken landbouwgrond van meer dan 1ha50? Hoe kunnen we een subsidie van 20.500 euro toekennen om het te kort te helpen dragen van een instelling die 1.523.798 euro op zijn spaarboek staan heeft? EnzÂ… Er zijn welgetelde 5 kerkbesturen die geen eigendommen of vermogen hebben die een toelage vragen.  5 van de 33! Die 5 vragen een bescheiden bijdrage van 106.000 euro. De andere 28 kerkbesturen, met een vermogen van 13 miljoen euro, vragen 1.023.000 euro aan toelage. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit fenomeen.  Ik denk dat het duidelijk is voor iedereen dat deze manier van werken nietkan.  Het jaarlijks terugkerend miljoen euro wordt als een verworven recht beschouwd en dit kan niet.  Dit gemeentebestuur heeft de plicht om de financiële middelen van de burger op een goede manier te besteden.  Dit gebeurt hier niet: we betoelagen hier organisaties die in staat zijn om op zijn minst nog 13 jaar zelf bedruipend te zijn. Ik denk dat hiermee duidelijk is dat er in deze begroting wel degelijk ruimte is voor nieuw beleid, zelfs om 372.000 euro vrij te maken om de werking van de alles wat onder sociale zekerheid & bijstand en sociale hulp & gezin met 20% te verhogen.  Iedereen gelijk voor de wet?  Niet in de voorliggende begroting. Guido Maertens 27/11/2011