Armoede en gezond, veilig, energiezuinig en budgetvriendelijk wonen

23 Maart 2017

Eerst enkele vaststellingen: Vergrijzing die blijft toenemen in Brugge, m.a.w. Brugge heeft dringend nood aan verjonging, aan het bij zich houden van jonge(re) gezinnen; dit betekent tegelijk: nood aan betaalbaar wonen; Een groot tekort aan sociale woningen: Brugge heeft slechts 6,7 % sociale woningen; het gemiddelde in de andere groot- en centrumsteden bedraagt meer dan 9 % en ook daar is sprake van tekort; Stijgende armoede, resulterend in een stijging van het aantal uithuiszettingen en/of mensen die amper nog de huur kunnen betalen; daartegenover het voormelde tekort aan sociale woningen binnen zowel sociale huisvestingsmaatschappijen als sociale verhuurkantoor; Brugse huurprijzen zijn voor mensen in armoede of net aan de grens met armoede onbetaalbaar; de aangeboden huurwoningen die nog net ‘betaalbaar’ zijn, zijn vaak ongezond, niet energiezuinig en soms helemaal niet in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in art. 2 Woninghuurwet; Heel wat woningen die naar grootte/oppervlakte ok zijn en ook best wel betaalbaar zouden kunnen zijn voor mensen die het financieel minder breed hebben, gaan naar 2° verblijvers: deze woningen worden opgekocht door mensen van buiten Brugge, en/of buiten België, worden grondig gerenoveerd en dienen als tweede verblijf en/of worden verhuurd als vakantieverblijf (al dan niet officieel). Gevolg : nog meer verschraling op de woningmarkt, maar ook gevolgen op vlak van leefbaarheid van de Brugse binnenstad. In Gent, meer bepaald de wijk Dampoort, startte men met een project genaamd ‘Dampoort KnapT OP!’ Alle informatie hierover vind je terug op: https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2016/12/Brochure_Dampoort_knapt_op_v4.pdf Voor wie geen 48 bladzijden maar slechts een samenvatting wil lezen: https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/FRANK14_artikel_volhoudbare_stadsvernieuwing.pdf Mits vooraf wordt nagegaan of hier in Brugge gezinnen zijn die perfect voor een dergelijk project in aanmerking kunnen komen, zou het een meerwaarde betekenen dit hier in Brugge ook toe te passen. Veel nieuwe zaken dienen niet uitgevonden te worden; het is een samenwerken met verschillende bestaande diensten / organisaties: Ocmw; Stadsbestuur en stadsdiensten; ‘Energiediensten’ zoals Energiescan; financiers; optimaal benutten van reeds bestaande subsidiesystemen op zowel stedelijk, provinciaal, gewestelijk, en eender welk ander niveau en daarbuiten (vb. energie-netbeheerder); vzw Samenlevingsopbouw; Verenigingen waar armen het woord nemen. Indien, in tegenstelling tot het Gentse Dampoortkwartier, hier geen gezinnen zich in een dergelijke situatie zouden bevinden, kan het idee dat er achter zit best ook toegepast worden middels  een CLT (Community Land Trust), waarbij de stad of het OCMW eigenaar is / blijft van de grond maar de woning die wordt gerenoveerd aangekocht wordt door mensen die thans een veel te hoge huur betalen in verhouding tot hun karig inkomen en/of huur betalen voor een woning die niet eens aan alle voorwaarden voldoet om te mogen verhuurd worden. Is de Stad bereid een dergelijk project ook binnen de Brugse stadsmuren, waar nood aan verjonging is, waar het voor de leefbaarheid van Brugge belangrijk is dat er opnieuw sociale cohesie is, toe te passen, tegelijk een antwoord biedend op de veel grotere vraag dan er aanbod is van betaalbare woningen voor zij die het financieel moeilijk hebben? Charlotte StormeGemeenteraadslid GroenContact: [email protected]