18 dec 2014

antwoord op verzoekschrift rond bomenerfgoed

Reactie op het verzoekschrift omtrent bomenerfgoed.

 

Wij willen eerst meedelen dat Groen het burgerverzoekschrift rond bomenerfgoed steunt en dat we de redenen om het in te dienen erkennen en begrijpen.

 

Het klopt inderdaad dat er bij het het brede publiek soms veel vragen rijzen bij het bomenbeheer van de stad Brugge. En net als de mensen van het verzoekschrift menen wij dat de groendienst een degelijke dienst is met veel expertise.

 

Dat mensen zich emotioneel betrokken voelen bij het bomenbeheer van de stad is een zeer goede en ook begrijpelijke zaak.

Bomen vervullen veel positieve functies in een stad: zowel naar natuurwaarden, gezondheidswaarden, sociale waarden, esthetische waarden enzovoort.

We kunnen stellen dat bomen door hun intrinsieke waarde een belangrijke bijdrage leveren aan de stad. Het omgaan hiermee vereist een sterke visie, een planmatige aanpak en goede communicatie.

 

Wat betreft de visie en de planmatige aanpak: het is bijna onmogelijk hier een systematisch inzicht in te krijgen. Bij vragen van burgers of raadsleden komen er fragmentarische antwoorden, die weliswaar vaak op een goede aanpak lijken te duiden, maar die net gekaderd of afgetoetst kunnen worden binnen een planmatig geheel of beleid. Wij hebben het gevoel, ook nu weer in het antwoord op het verzoekschrift, dat men blijft bij de opsomming van een aantal losse maatregelen, maar dat er geen onderbouwd beleid voorligt.

Nochtans is dat wat bij het aantreden van dit bestuur beloofd werd, en wat vooralsnog ontbreekt: een bomenplan. Wij vragen het bestuur om hier met de nodige spoed werk van te maken en vragen hierbij een uitdrukkelijke deadline van de schepen: wanneer komt dit plan er?


 

We hopen bovendien dat dit plan naast een inventarisatie ook een onderbouwd beleidsplan en beheersplan zal bevatten, zoals uw groene collega's in Gent, en doe dat plan asjeblieft niet af met een flauw excuusje als dat er meer nood is in Gent aan een planmatige aanpak: elk beleid moet planmatig zijn, wat ook de historische context is.

 

Ook hopen we, dat nog veel meer dan nu natuurwaarden en milieuwaarden het uitgangspunt zal zijn van zo'n bomenplan, Ik geef enkele voorbeelden van zo'n uitgangspunten:

 

- Natuurgerichte maatregelen beogen het

instandhouden en/of verhogen van de

biodiversiteit.

- Bomen met een hoge natuurwaarde

moeten behouden blijven en een aangepast

natuurvriendelijk beheer krijgen.

- Bomen moeten oud kunnen worden. Ze

moeten maximale overlevingskansen

krijgen. Dit gaat zeker op voor alleenstaande

bomen, bomengroepen en

dreven. Bij infrastructuur- of wegenwerken

moet er extra aandacht gaan naar

bescherming van bomen.

- Bij afgestorven bomen moet afgewogen

worden of zij als liggend of staand

dood hout kunnen behouden worden

(rekening houden met het veiligheidsaspect)

zodat ze op die manier een

meerwaarde kunnen betekenen voor de

biodiversiteit in het park.

-Een milieuaspect is het bereiken van een

gesloten mineralenkringloop. Dit is mogelijk in

parken en groengebieden door het beperken

van snoei, laten liggen van blad- en takafval, het

laten staan van dood hout en het niet bemesten.

 

De praktijk leert me ondanks het feit dat Brugge geen slechte leerling is, er nog vooruitgang kan geboekt worden.

Ook qua transparantie kan het beter. Nu blijft het als raadslid speurwerk om de motivaties te vinden voor bomenkap, voor de burger is dit des te meer het geval. Enkel verwijzen naar 7 dagen Brugge of aanplakbiljetten volstaat niet. Digitale communicatiemiddelen moeten de link met bomenliefhebbers weten te leggen en actief en open communiceren rond het beleid. Ook over de moeilijke beslissingen waar tegengestelde ideeën of belangen een rol spelen.

Wij willen dat de groendienst naast een bomen plan dus ook een communicatieplan opmaakt waaruit duidelijk blijkt wie ze willen bereiken en op welke manier ze dat zullen doen. Communicatie gaat niet over het wettelijke minimum over de routineuze kanalen, maar gaat over public relations van uw dienst en dienstverlening aan betrokken burgers. Zo kan ook op dit vlak de stap gezet worden naar de nieuwe eeuw.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren