Thema's

De toekomst is nu. We kunnen nu de keuzes maken die duurzame en rechtvaardige antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag en morgen.

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA (PDF)

De toekomst is nu. We kunnen nu de keuzes maken die duurzame en rechtvaardige antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag en morgen.

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA (PDF)

Jeugd

Onze jongeren worden jouw toekomst en de toekomst van Brugge. Daarom is het in eerste plaats belangrijk om naar onze jongeren te luisteren. Alleen kan je als jongere je eigen Brugge mee maken.

Creatieve jonge ondernemers willen we dan ook gaan ondersteunen, net als de verschillende vormen van jeugdverenigingen en -bewegingen.

onderwijs en kinderopvang

Ruimte delen in ruimte creëren en dit willen we doortrekken op alle vlakken. Scholen vormen het centrum van een sociaal netwerk aan klasgenoten, maar ook mede-ouders. We willen dit centrum ook uitbreiden naar de omgeving. De school kan ruimtes en lokalen delen met de buurt, maar daar aan de andere kant ook mee van profiteren.

Daarnaast willen we inspelen op de behoeften van jonge gezinnen om een voldoende aanbod van kwaliteitsvol kinderopvang te voorzien.

Democratie, bestuur en burgerparticipatie

Iedereen zegt, eens je in de gemeenteraad zit, heb je iets te zeggen. Maar jammer genoeg is dit niet altijd het geval. We willen van de brugse gemeenteraad een toonvoorbeeld van democratie maken. Waar het brugs beleid wordt bepaald, waar het interessant is om mee te luisteren. Waar de discussie op het scherpst van de snee gevoerd wordt. Dat is lokale democratie.

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Groen trekt dan ook volop de kaart van burgerparticipatie. We consulteren burgers, maar laten hen ook zelf beslissen en hun ideeën verwezenlijken.

Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte stedelijke werking. De financiële dienst hoort de middelen van het lokale bestuur correct te beheren, maar ook al het mogelijke te doen zodat iedereen weet hoe de middelen werden besteed en welke nog beschikbaar zijn. Het stadsbestuur zorgt dat de financiële dienst over voldoende personeel beschikt om deze rol goed te vervullen.

Wonen

We kijken vandaag de dag nog steeds zeer beperkt naar de verschillende mogelijke woonvormen. We grijpen te vaak terug naar huurwoningen, verkavelingen, appartementen. Maar er kan ook sprake zijn van cohousing, wooncoöperaties, …

Daarom is het belangrijk dat stad Brugge toekomstgerichte woonvormen ondersteunt en zelf in gang zet. Door ruimtes en materialen te delen kunnen gezinnen duurzamer omspringen met materialen, is dit vaak milieuvriendelijk en zorgt het vooral voor een sterkere sociale samenhang.

Door renovaties en een actief beleid voor duurzame woningen wonen we ecologischer. Maar Groen Brugge wil dit ook betaalbaarder maken. Naast sociale woningen willen we ook de sociale huurmarkt versterken.

Cultuur

Groen behoudt en versterkt Brugge als een cultureel bruisende stad. We identificeren vier zones, cultuurhubs, waar iedere Bruggeling zijn gading kan vinden: biekorf/de Republiek, Museumsite Groeninge, concertgebouw en het kanaaleiland. Maar Groen Brugge wil ook cultuur dicht bij jou brengen. Naast deze vier cultuurhubs blijven de lokale initiatieven bestaan en worden wijkinitiatieven verder uitgebouwd.

Een groot deel van het erfgoed in de binnenstad is religieus erfgoed, dus vooral kerken en kloosters. Die komen de laatste jaren steeds meer vrij. Dat biedt ons een enorme kans om creatief om te gaan met ruimte. Ontwijde kerken en vrijgekomen kloosters moeten een waardevolle invulling krijgen.

Internationale samenwerking

We kunnen als stad ook internationaal het verschil maken. Daarom willen we blijven strijden voor een fairtrade Brugge, maar ook in een vredevolle stad via een wapenvrije haven of de mayors of peace.

Verder willen we als stad de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen verder implementeren.

Ruimtelijke orderning

Groen Brugge wil in onze stad gaan voor een duurzaam ruimtelijk beleid. We beschermen de open ruimte en kiezen voor een versterking van de kernen en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer zijn nabij en bereikbaar. We vertrekken hierbij steeds van de bestaande kwaliteiten van de stad / het dorp en het landschap.

Groen Brugge wil het sluimerend stadsontwikkelingsbedrijf activeren met een stadsbouwmeester als deskundige en stimulerende kracht voor een ecologische en efficiënte stadsontwikkeling. Daarbij is het onze bedoeling het passief volgend beleid om te buigen door als stad zelf initiatieven te nemen.

Jouw open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor de draagkracht van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties landbouw, natuur, bos en water. En dat water en groen willen we ook binnenbrengen tot in het centrum van je stad of gemeente, zo is er letterlijk een afkoeling en vermindert het risico op overstromingen.

Mobiliteit

Groen pleit voor een versterking van het mobiliteitsbeleid vanuit een heldere keuze voor voetgangers en fietsers. Met de kindnorm en seniorennorm nemen we de meest kwetsbare weggebruikers en de groeiende groep ouderen als uitgangspunt. Wat op maat is voorkinderenvoor senioren, jonge ouders met een kinderwagen, personen met een beperkte mobiliteit,,… is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

We willen een de stad ontlasten van de overdaad aan bussen en toch en betrouwbaar bussensysteem op poten zetten. Wij pleiten voor een bussensysteem met drie centrumlijnen die de volledige binnenstad bedienen.

Delen is de toekomst! Groen Brugge wil dan ook inzetten op deelsystemen.

We willen als stad ruimte bieden voor verschillende vormen van autodelen en fietsdelen, op maat van de gemeente en de buurt. We kijken daarvoor niet alleen naar de binnenstad, maar proberen het aanbod uit te breiden naar de randgemeenten.

Sociaal beleid

Groen Brugge zet in op zorgzame buurten. Het eerste wat telt is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. Er zijn ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer. 

De actief zorgzame buurt is een toekomstmodel voor de organisatie van zorg. Dit model krijgt een sterke plaats in de beleidsplannen ‘zorg’ . Een hoge kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaal-baarheid moeten voorop blijven staan Cruciaal is dat de meest kwetsbare bewoners van onze stad steeds van een goede en betaalbare zorg kunnen genieten. In een landschap waar zorg ook steeds meer door privébedrijven wordt aangeboden is het essentieel dat we de zorgrechten van alle burgers garanderen. 

Preventie op ziekten van allerlei aard, zowel  fysisch als psychisch-emotioneel,  is dat mensen zich goed  voelen in hun leef (woon)- en werkomgeving. Hier speelt de buurt- buurtwerk een belangrijke rol. Ook de laagdrempeligheid naar geestelijke gezondheid via de wijkcentra kan heel belangrijk zijn. We moeten af van de anonieme grootschaligheid, maar de mens en zijn onmiddellijke omgeving weer centraal stellen.

Milieu en natuur

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. Steeds meer mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk.

Groen Brugge ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met de bestaande natuur- en milieuverenigingen. Hoe hoeft niet per se over een plan te gaan, maar eerder over een stroom van projecten en acties die mensen samen opzetten.

Het Brugse Ommeland is een bosrijk eiland in de provincie West-Vlaanderen. We moeten deze troef blijven koesteren en onze bossen beschermen, maar tegelijkertijd ook toegankelijk houden voor voetgangers en fietsers. Waar we kunnen, verbinden we geïsoleerde bosrestanten zodat grotere gehelen ontstaan waar natuur zich kan ontwikkelen.

Natuur hoort ook dicht bij de mensen thuis. Straatgroen, gevelgroen en groendagen zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze leveren schaduw bij zonnig weer, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is.

Klimaat en energie

De klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden is een prioritaire doelstelling van Groen Brugge. De productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Daarnaast moeten steden en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen.

Dit willen we onder andere doen door een vermindering van het lokaal energieverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie. 

Vervolgens zorgt Groen Brugge ervoor dat de energie die nodig is om ons in onze behoeften te voorzien zoveel mogelijk hernieuwbaar is.

Brugge wordt de inspirator voor haar inwoners. Inwoners worden geprikkeld om duurzame voedingskeuzes te maken, landbouwers krijgen een beter toekomstperspectief.

Lokale economie

De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. Ondernemers ondersteunen we om hun ondernemerschap duurzaam te ontplooien.

Een gemeentebestuur kan haar koopkracht gebruiken om de circulaire economie te stimuleren. Ze kan haar inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven.

Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten gaan beheren.

Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie.

Samenleven en diversiteit

Veiligheid is een basisrecht. Iedereen moet zich veilig en geborgen kunnen voelen in onze stad.  Die veiligheid garanderen we op verschillende vlakken gaande van anti-fietsdiefstalbeleid tot het creëren van een positief uitgaansklimaat. De politie is de partner van de bewoners, daarbij speelt de wijkagent een belangrijke rol.

Verder willen we ook inzetten op een toegankelijke dienstverlening en informatie, maar ook toegankelijke openbare ruimte en mobiliteit.

Groen Brugge omarmt ook haar diversiteit. Hierbij omarmen we mensen van verschillende roots, genderidentiteit of geloof.  Stad en OCMW doen hun best om nieuwkomers zo snel mogelijk te integreren.

Toerisme

Groen Brugge vindt dat het massatoerisme hier zijn grenzen heeft bereikt en wil dat Brugge zich profileert als de stad van ‘duurzaam toerisme’. Groen wil hier een concrete invulling aan geven, samen met de vele groepen die nadenken over een kwalitatief en duurzaam toerisme in Brugge.

Duurzaam toerisme mikt op een gevarieerd publiek. Iedereen is welkom. Dit betekent dat er een grote variatie is aan mogelijkheden om te verblijven en dat de stad maximaal inspanningen levert om families met kinderen, ouderen, jongeren, mensen met een beperking te gast te zijn. Het aanbod aan jeugdhotels en campings moet afgestemd worden op de noden.

Noorden van Brugge

Groen wil gaan voor een leefbaar Zeebrugge, en dit samen met de inwoners. Een nieuwe zeesluis aan het verbindingsdok is dan ook de beste optie voor een nieuwe zeesluis. Groen Brugge ijvert om de voorstellen uit de revitaliseringsstudie van Zeebrugge uit te voeren. Het noorden van Brugge wordt ook betrokken bij het beleid en krijgt volwaardige mobiliteitsmogelijkheden.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren