Reactie op niet goedkeuren door ABB van de omgevormde structuur vzw Het Entrepot (persmededeling 9-07-2015)

10 Juli 2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de omvorming naar het nieuwe Het Entrepot vzw niet goedgekeurd. De ontwerpstatuten lagen voor op de gemeenteraad in maart l.l. De jeugdraad stuurde deze ochtend een persmededeling uit waar ze op dit afkeuren wijst en dat ze hiermee haar gelijk haalt. Het argument waar ABB de jeugdraad volgt: de jongeren (“experts”) krijgen in de nieuwe statuten niet genoeg garantie op feitelijke betrokkenheid en inspraak. Met Groen stelden we in de gemeenteraad dezelfde vragen t.a.v. de nieuwe structuur waarbij de raad van bestuur enkel bestaat uit politieke fracties en er daarnaast een soort van adviescommissie zou komen samengesteld door jongeren en experts. Ter info: hieronder een stuk van mijn tussenkomst in de betreffende gemeenteraad. “We willen genuanceerd omgaan met de negatieve adviezen van de jeugdraad, de jeugddienst en het Entrepot. In die zin volgen we de keuze om de huidige vzw om te vormen tot een gemeentelijke vzw wel. Het gaat om publieke middelen daarom is de keuze om alle fracties te vertegenwoordigen in de RvB terecht. Democratische controle van publieke middelen is wenselijk en moet gefaciliteerd worden. Dat de meerderheid dus uit de politieke fracties komt is daar een wettelijk gevolg van.Maar ik begrijp niet dat men deze vertegenwoordigers niet aanvult met “experten” in jeugd en jeugdcultuur: in het bijzonder met jongeren zelf. Dus in de raad van bestuur zelf. De bestuurlijke participatie van jongeren in een jongerencentrum beschouwen wij als cruciaal.Maar dit bestuur kiest hier niet voor. Ze kiest daarentegen voor een vaag omschreven “uitgebreid bestuur” waarvan het statuut niet duidelijk is. Hoe ziet men dit? Wat betekent “autonoom bevoegd”? Welk statuut heeft dit? Hoe zal met dit bevolken? Waarom dit deze dubbelzinnige constructie?” We wezen er toen op dat de “externe experten” geen stemrecht hebben en dus volledig aangewezen zijn op de goeie wil van reguliere raad van bestuur. We hopen, samen met de jeugdraad, dat het stadsbestuur dit inziet en de jongeren de volle inspraak geeft en toevoegt in de raad van bestuur van het nieuwe Het Entrepot. Nogmaals: de bestuurlijke participatie van jongeren in een jongerencentrum beschouwen wij als cruciaal. Door het afkeuren van de statuten door het ABB zit Het Entrepot en haar personeel nu in een onzekere situatie. Langetermijnplannen voor het Entrepot en cruciale personeelsaanstellingen — waarvoor met tot heden naar de nieuwe raad van bestuur keek — worden nu onnodig op de lange baan geschoven. Bruno MostreyGemeenteraadslid