Historische cyanidevervuiling ten gevolge van de voormalige gasfabrie0k op Kristus Koning te Brugge

29 Mei 2021

Historische cyanidevervuiling ten gevolge van de voormalige gasfabrie0k op Kristus Koning te Brugge

Gemeenteraadslid Andries Neirynck deed navraag naar het plan van aanpak van het Brugse Stadsbestuur en OVAM i.v.m. de historische cynanidevervuiling in Kristus Koning te Brugge.

Bij het uitvoeren van wegenwerken (Karel De Floustraat / Karel De Stoutelaan / Gerard Davidstraat) werd vastgesteld dat er cyanide onder de wegkoffer aanwezig was. Een beschrijvend bodemonderzoek met bodemsaneringsproject werden opgesteld. De wegkoffer werd gesaneerd. Na inschatting van de risico’s door de bodemsaneringsdeskundige wordt gesteld dat er een noodzaak is tot sanering van één tuintje (Karel De Floustraat 71) en het openbaar domein. Meer informatie vindt u op: https://www.brugge.be/toelichting-bij-sanering-saneringsdeskundige-envirosoil

Bij de werken aan het kruispunt Scheepsdalelaan – Leopold I-laan, was er terug een incident waarbij de riolering werd doorboord. Gezien de dichte ligging bij de oude gasfabriek werd door de milieudienst de link gelegd met de mogelijke cyanide-verontreiniging en het vervuilde grondwater. Voor herstel aan de riolering dienden werken uitgevoerd waarbij grondwater moest worden opgepompt. Vandaar dat door de stad extra maatregelen werden opgelegd aan de aannemer om te vermijden dat de mogelijke cyanide die in het grondwater zat in de omgeving werd verspreid.

Een overzicht van de potentiële risicogronden vindt u ook op www.degrotegrondvraag.be

Daarop ziet u ook welke gronden reeds gekend zijn bij de OVAM.

Een overzicht van de bodemonderzoeken die werden opgemaakt en overgemaakt aan de OVAM vindt u op : https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/#/.

Bijkomend vroeg raadslid Andries Neirynck de volgende vragen:

  • Is er zicht hoever deze vervuiling over Kristus-Koning loopt?
  • Is dit in kaart gebracht?
  • Zijn er plannen op deze historische vervuiling verder te saneren?

0p de locatie Scheepsdalelaan, waar de oude gasfabriek gelokaliseerd was, is sprake van historische bodem- en grondwaterverontreiniging. Op deze locatie werden in het verleden risico-activiteiten uitgeoefend met bodemverontreiniging als gevolg. De verontreiniging dateert van de periode van de exploitatie van de voormalige gasfabriek. Deze werd opgestart midden 19e eeuw en definitief stopzet rond 1956. 

Er werd een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij de verontreiniging in kaart werd gebracht. Het bodemsaneringsproject en de effectieve sanering moeten nog worden uitgevoerd.

Tegen eind 2023 zal Fluvius het bodemsaneringsproject indienen bij OVAM. 

OVAM / Vlaanderen wil sowieso dat alle historisch verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn mist in de saneringsfase zitten.

 De stad volgt dit dossier verder op en gaat ook in overleg hierover met Fluvius en OVAM. 

Plan van aanpak inzake communicatie en opvolging?

Groen Brugge vraagt alvast om de bewoners correct op de hoogte te houden, de bewoners van Kristus Koning mogen weten als ze veilig groenten en fruit kunnen kweken in hun moestuin. Wat is het plan van aanpak van het stadsbestuur? 

Volgende actiepunten zijn voorzien om deze problematiek op te volgen alsook te communiceren:

  • Telkens er werken zijn in deze wijk met grondverzet door de cluster openbaar domein, wordt standaard de bodem op cyanide geanalyseerd.
  • Er zal met Fluvius (huidige eigenaar perceel gasfabriek) overlegd worden om na te gaan hoe en wanneer men de historische verontreiniging zal aanpakken. We delen uiteraard de bezorgdheid over de bodemverontreiniging. Deze zal gebeuren onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige en de Stad zal dit dossier, in overleg met de OVAM, van dichtbij verder opvolgen. De stad heeft in het verleden steeds zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de buurt op de momenten dat dit nodig was. Zo heeft ze dit bijvoorbeeld ook gedaan naar aanleiding van het incident aan de Scheepsdalelaan/Leopold I-laan met een bewonersbrief en zal dit ook blijven doen als dit nodig zou blijken in de toekomst.
  • Met betrekking tot uw vraag over het veilig kweken en eten van groenten en fruit kunnen we herhalen wat ook in de bewonersbrief stond: Op basis van huidige inzichten is er geen reden om een verbod in te stellen voor het consumeren van groenten of fruit uit eigen tuin.
  • Indien burgers nog vragen hebben kunnen ze altijd de dienst Klimaat en Milieu contacteren via [email protected]

Groen Brugge zal dit dossier dan ook met zeer veel aandacht blijven opvolgende de komende jaren.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid