De rioleringsgraad in Brugge naar aanleiding van de PANO reportage en #Weetikveel

28 Maart 2021

De rioleringsgraad in Brugge naar aanleiding van de PANO reportage en #Weetikveel

Raadslid Andries Neirynck vroeg naar aanleiding van de PANO reportage en #weetikveel (zie bijlage) over het rioleringsnet in Vlaanderen een aantal vragen aan het Brugse schepencollege:

  • Hoe zit het met de rioleringsgraad in Brugge, meer bepaald de binnenstad, de deelgemeenten en de industriezones?
  • Is Brugge klaar voor 2027, zijn er nog extra inspanningen gepland? Zal Brugge deze deadline halen?
  • Enkele jaren geleden werd er nog geloosd in de reitjes en was er een probleem met de overstorten. Is dit ondertussen aangepakt?
  • In het Boudewijnkanaal werd tot begin de jaren 2000 afvalwater van de aanwezige bedrijven geloosd met zogenaamde lozingsvergunningen van de MBZ. Deze praktijken zijn ondertussen verleden tijd. Werd het slib van dit kanaal ondertussen al gesaneerd?

https://www.een.be/weetikveel/53-000-kilometer-riool
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/04/live-pano/

Dit antwoord kwam er uiteindelijk van het stadsbestuur

“Volgens de cijfers van de Vlaams Milieu Maatschappij bedroeg de rioleringsgraad in Brugge in december 2019, 96,19%. Deze rioleringsgraad is gedefinieerd als de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van een gemeente. Deze cijfers zijn voor heel Vlaanderen te raadplegen op de site van de VMM https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden. Een onderverdeling van de rioleringsgraad per deelgemeente kunnen we niet geven, gezien de gegevens niet op dat niveau bijgehouden worden.

We weten uit kennis van het terrein wel het volgende: - Voor het centrum en Christus-Koning kun je er van uit gaan dat de rioleringsgraad 100% is. Daar is immers in iedere straat met bewoning een riool aanwezig. De totale lengte aan riolen in het centrum bedraagt 67,5km. - In de deelgemeenten is er een totaal van 726,5 km riool. Alle woonkernen in de deelgemeenten zijn voorzien van een riool. Sporadisch zijn er nog geïsoleerde woningen, waar de investering in een riool niet opweegt tegen de kost voor de aansluiting. Daarnaast zijn er zones in woonparkgebied (bvb. Tillegem) waar bij de ontwikkeling geen rioolstelsel werd voorzien. Deze niet aangesloten woningen dienen hun afvalwater te zuiveren met een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).

In Brugge zijn alle industriezones voorzien van een riool. In het havengebied is de stad Brugge geen beheerder en hebben wij dan ook geen totaaloverzicht van de huidige toestand. Deze gegevens zijn op te vragen bij MBZ.

Het rechtstreeks lozen van huishoudelijk afvalwater in de reien komt zo goed als niet meer voor, gezien de vele acties en controles op de lozingen die vanuit de stad zijn en worden uitgevoerd. Het overstorten van de riolering bij zwaardere regenbuien gebeurt wel nog. De controle hierop gebeurt door manuele monitoring van vloeistofreservoirs aan de overstortmuur in combinatie met systematische analyses van de waterkwaliteit van de reien. Ook zijn er gerichte actie om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals het opsporen van problemen met betrekking tot de riolering (verstoppingen) en eventuele lozingen. 

Dit werd nagevraagd bij de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid. In 2021 zal de zone tussen het Verbindingsdok en de Herdersbrug in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang gebaggerd worden. In 2022 plant de afdeling Maritieme Toegang een volgende fase van baggerwerken in het Boudewijnkanaal. “

Raadslid Andries Neirynck zal verder aandringen om de rioleringsgraad verder op te drijven. Het lozen in de reitjes en het probleem met de overstorten moet grondig aangepakt worden zodat er in de zomer in propere reitjes gezwommen kan worden. De rioleringsgraad in de haven worden ook opgevraagd bij de MBZ.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid