Disclaimer

Dit is een website van Groen FV
Maatschappelijke zetel: Sergeant de Bruynestraat 78-82, B - 1070 Anderlecht

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Groen FV en haar aanverwante verenigingen (hierna samen genoemd : Groen), tenzij de websites van deze aanverwante verenigingen hier op bepaalde punten uitdrukkelijk zouden van afwijken. Elk bezoek aan de websites van Groen is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.
top

Aansprakelijkheid
Groen! streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Groen geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. Groen is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van de website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites
Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Groen deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Groen enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Groen kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Uw registratie
Voor sommige diensten aangeboden op de websites van Groen wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoongegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.
Groen behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.  

Privacy
Groen neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Onze volledige privacyverklaring kan u hier terugvinden.

Intellectuele eigendomsrechten
De op onze websites verstrekte informatie, documenten, artikels, opinies en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Groen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding van de op de site beschikbare informatie is vrij mits bronvermelding. Verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Groen. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.
U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als organisatie voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.