trefwoord "ocmw"

auteurs

De uitdagingen, binnen het OCMW zowel als POLITIE, tonen aan dat de STAD werk moet maken van een nauwere en congruentere samenwerking en op elkaar afgestemd beleid.

Groen Brugge - 27-11-2017

Uitgaven noodzakelijk voor zowel OCMW als POLITIE kunnen worden geminderd indien wordt ingezet op een andere kijk en op een anders omgaan met de uitdagingen van vandaag en van daaruit een coherent en inclusief beleid tussen de diverse actoren (OCMW/STAD –POLITIE/STAD) wordt gevoerd.     

 

verder lezen

Aanpakken van armoede vraagt meer dan louter OCMW-beleid

Groen Brugge - 25-06-2017

 Uit de cijfers van het werkingsjaar van het OCMW op de komende gemeenteraad blijkt dat nog steeds heel wat Bruggelingen moeilijk rondkomen. Toch blijven concrete initiatieven en/of opvolging grotendeels achterwege. Wij dringen aan op actie.

verder lezen

Groene Pluim voor Buddy-project van LOI

Groen Brugge - 05-05-2016

 Op haar jongste Lentedrink reikte Groen Brugge een Groene Pluim uit aan het Buddy-project van het OCMW van Brugge. Binnen dit project, gecoördineerd door het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW zetten vrijwilligers zich in voor een betere integratie van asielzoekers. Met deze Groene Pluim willen we het enorme belang van vrijwilligerswerk in de verf zetten en tegelijk duidelijk maken dat er heel wat positief werk wordt verricht bij de opvang van ontheemde mensen, ook door het OCMW.

verder lezen

Kaarterspaviljoen ernstig verwaarloosd

Bruno Mostrey - 18-05-2015

Zondag 17 mei werd het Kennedypark (pleintje “aan den olifant”; aan de Jan Breydellaan in Sint-Andries) heropend. De heraanleg is een feit en het resultaat mag gezien worden. Alleen jammer dat het kaarterspaviljoen voor senioren niet opgeknapt is, want het verkeert in vervallen staat.

verder lezen

Groen OCMW-raadslid Karin Robert geeft de fakkel door aan Philip Blondeel

Groen Brugge - 16-09-2013

Op 22 augustus 2013 nam Karin Robert, OCMW-raadslid voor Groen Brugge, voor de laatste maal deel aan de Brugse OCMW-raad. Na deze OCMW-raad diende zij omwille van professionele redenen haar ontslag in. Philip Blondeel neemt de fakkel van Karin over.

verder lezen

Groen Brugge schaart zich na extra overleg achter OCMW-beleidsnota

Karin Robert - 29-06-2013

We hebben samen met CD&V en Sp-a hard gewerkt de voorbije week en half om tot een akkoord te komen. We hebben allen gezocht om voorbij de verschillen te raken en elkaar beter te begrijpen. We zijn vandaag allemaal in de overtuiging dat de bijkomende arbeid die we geleverd hebben tot een nog beter akkoord heeft geleid.

verder lezen

Waarom een veggiedag belangrijk is

Valentijn Vyvey - 18-06-2013

Verontwaardiging alom vandaag in Brugge. "Groen wil vegetarische maaltijden verplichten", bloklettert Het Nieuwsblad. In dit artikel probeer ik te duiden waarom een veggiedag interessant kan zijn voor Brugge.

verder lezen

Groen Brugge behoudt OCMW-mandaat

Groen Brugge - 28-03-2013

Door een recente wijziging van het OCMW-decreet vervalt zo goed als zeker de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waardoor Groen-raadslid Karin Robert haar OCMW-mandaat zou verliezen. Groen Brugge juicht deze zege van het gezond verstand toe en stelt voor nu snel werk te maken van een OCMW-beleidsplan.

verder lezen


Notice: html_image: unable to find '/opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/uploads/thumb_' in /opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/libs/smarty/plugins/function.html_image.php on line 99

De strijd tegen energiearmoede

- 26-09-2012

Onlangs schatte de voorzitter van het Brugse OCMW het aantal Bruggelingen dat onder de armoedegrens leeft op 12 tot 15.000. Dat is 10 à 13% van de bevolking! En eigenlijk ligt de reële armoede nog veel hoger. De diensten schuldbemiddeling en budgetbeheer van het OCMW en de Brugse welzijnsorganisaties stellen vast dat ook mensen met een modaal inkomen zich steeds vaker bij hun diensten melden. Armoede is een complex probleem dat verschillende levensdomeinen raakt zoals tewerkstelling, huisvesting, maatschappelijke participatie…. In deze verkiezingen lijken ze een vergeten groep hoewel welzijnsorganisaties aan de alarmbel trekken.

Een probleem dat steeds meer hallucinante vormen aanneemt is energiearmoede. Energie neemt een steeds grotere hap uit het budget van mensen met een inkomensprobleem. En dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er de steeds hogere wordende energieprijzen. We spreken tegenwoordig al gemakkelijk van gemiddeld 15% van het budget met pieken die veel hoger liggen voor de armste groepen. Ter vergelijking:  een gemiddelde inkomen besteedt ongeveer 6% van zijn budget aan energie.   En dan is de huishuur nog niet betaald. Een armoedeprobleem gaat meestal ook gepaard met werkloosheid of sociale isolatie. Dat betekent dat ze vaak 24 op 24 uur thuis zitten. In tegenstelling tot tweeverdieners met schoolgaande kinderen profiteren ze dus niet van het energieverbruik van hun werkgever of school.

Veel armen die een flat of kamer huren waar de energiekosten jaarlijks worden afgerekend, worden op het einde van het jaar geconfronteerd met hoge afrekeningen die ze niet kunnen betalen en waardoor ze verder in de armoedespiraal belanden. Malafide verhuurders houden vaak de maandelijkse voorschotten opzettelijk laag om het huren van zo’n flat of appartement aantrekkelijker te maken. Als die huurders dan hun jaarlijkse kosten niet kunnen betalen is de gedachte vaak: “Het OCMW lost het wel op”. Dat afwentelen van persoonlijke belangen op de maatschappij moeten we in Brugge vermijden. Verhuurders zijn vandaag al wettelijk verplicht de huurprijs en de kosten apart te afficheren. In Brugge kunnen we verder gaan door verhuurders van gebouwen of flats waar de afrekening periodiek gebeurt, te verplichten naast de energieprestatie (EPC) de reële kosten bekend te maken op basis van het gemiddelde verbruik in het gebouw van het vorige afgerekende jaar of periode.

Een tweede probleem dat aan de bron ligt van energiearmoede zijn de slechte huisvestingsomstandigheden waarin armen vaak leven. In tegenstelling tot mensen met hogere inkomens wonen ze in huizen die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn, ramen die de warmte nauwelijks binnenhouden en verouderde verwarmings- en elektriciteitsinstallaties. Met het systeem van de wooninspecties heeft het stadsbestuur een wapen in handen om eigenaars te verplichten hun woningen aan te passen aan de wettelijke kwaliteitnormen. Jammer genoeg gebeuren die woninginspecties hoofdzakelijk op vraag van de betrokkenen en voor veel kansarmen is die stap te groot. Daarom moeten er in Brugge ook meer ambtshalve woninginspecties worden uitgevoerd in samenwerking met de Brugse welzijnsorganisaties die een meldingfunctie hebben. Maar een voorwaarde is wel dat Brugge, het OCMW en sociale huisvestingsorganisaties voldoende transitwoningen ter beschikking stellen die bewoners die een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten, tijdelijk kunnen opvangen. Een andere maatregel kan zijn dat eigenaars van goedkope huurwoningen die aan de kwaliteitsnormen voldoen goedkope leningen kunnen krijgen via een systeem van premies en goedkope leningen om de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Die woningen krijgen dan een gratis energiescan en de verhuurders engageren zich om hun huurprijzen niet te verhogen gedurende 9 jaar.

Het probleem van energiearmoede heeft dus ook te maken met het schrijnend gebrek aan sociale woningen op het Brugs grondgebied. Een dossier waar ons stadsbestuur beter het schaamrood op de wangen van krijgt. Sociale organisaties schatten dat er tegen 2025 behoefte is aan 1700 extra sociale woningen in Brugge, een stijging met ongeveer 40%.  Dat zijn zo’n 110 woningen die jaarlijks moeten gerealiseerd worden. Daarin moeten we af van het gettodenken: meer sociale woningen moeten gerealiseerd worden door het energiezuinig renoveren van oude panden in de binnenstad en de rand. En er moet vooral ingezet worden op huurwoningen in plaats van koopwoningen zodat huurders van wie de inkomenssituatie verbetert, kunnen uitwijken naar een woning op de privémarkt.

En tenslotte is een derde oorzaak van energiearmoede het feit dat veel armen en kansarmen geen weet hebben van hoe ze zuinig moeten omgaan met energie en hoe ze kleine verbeteracties in hun woningen kunnen uitvoeren. Een actie als klimaatwijken die bewoners samenbrengt om hun energieverbruik te rationaliseren, zou een permanent onderdeel moeten worden in de werking van het armoedebeleid. Ook het tewerkstellingsbeleid van het OCMW kan hierin betrokken worden. Het opleiden van armen tot energiebegeleiders die lotgenoten ondersteunen om energie te besparen, zou een speerpunt kunnen worden in de art. 60-werking, het artikel uit de OCMW-wetgeving dat de tewerkstelling van leefloners in openbare besturen en vzw’s organiseert. Ook bij het bouwen en energie-efficiënt renoveren van woningen door openbare besturen op Brugs grondgebied kunnen sociale clausules ingevoerd worden die aan leefloners en langdurige werklozen een tijdelijke tewerkstelling kunnen bieden.

 

verder lezen

trefwoorden