trefwoord "ruimtelijke ordening"

auteurs

Open ruimte getackled?

Groen Brugge - 08-01-2017

 Groen Regio Brugge gaat niet akkoord met het Ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, omwille van de enorme ruimteverspilling die er mee gepaard gaat. Dit geldt zowel voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion als voor de voorgestelde nieuwe bedrijventerreinen.

verder lezen

Marleen Ryelandt volgt Bruno Mostrey op

Groen Brugge - 08-07-2016

Marleen Ryelandt wordt opnieuw gemeenteraadslid voor Groen Brugge. Ze volgt Bruno Mostrey op, die omwille van de combinatie met een drukke professionele job de fakkel doorgeeft.

verder lezen

Is Brugge klaar voor een 'groentoets'?

Charlotte Storme - 07-06-2016

 De blijvende stijging van de zeespiegel is intussen al uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Toch kan ons stadsbestuur maatregelen nemen om de effecten daarvan op te vangen. Wij bepleiten onder meer een groentoets bij elke beleidsbeslissing.

verder lezen

Stad Brugge stort voetballiefhebbers opnieuw in onzeker avontuur

Valentijn Vyvey - 11-12-2013

Groen Brugge blijft hameren op een realistisch en snel uitvoerbaar stadionplan. En dat is het huidige plan om twee stadions te bouwen langs de Blankenbergsesteenweg hoegenaamd niet. De site Blankenbergsesteenweg zal ons meeslepen in jaren van juridische onzekerheid. Ronduit onverantwoord gezien de voorgeschiedenis. Bovendien is het een verspilling van kostbare open ruimte, vruchtbare landbouwgrond en geld. Groen houdt vast aan de piste om het Jan Breydelstadion te herbouwen, iets waar men omzeggens morgen al kan mee beginnen.

verder lezen

Blankenbergsesteenweg-Spie moet landbouwgebied blijven.

Groen Brugge - 31-10-2013

De vernietiging van het Grup Blankenbergsesteenweg-Spie laat toe om opnieuw te denken over de bestemming van beide gebieden. Groen pleit voor het behouden van de landbouwfunctie omwille van duurzaamheid.

verder lezen

RUP strand en dijk

Gerda Schotte - 29-06-2013

De RUP strand en dijk van alle kustgemeentes liggen nu voor. Er is een algemeen kader gecreëerd voor alle gemeentes wat een goede zaak is. Hierbij worden een aantal extra mogelijkheden gegeven aan de toeristische uitbating van de kust en heeft men gepoogd om een aantal gemeentelijke knelpunten weg te werken.

verder lezen

Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State betreffende Klein Appelmoes

Groen Brugge - 13-06-2013

In het Grup Brugge afbakening stedelijk gebied, had het stadsbestuur plannen om het natuurgebied Gemeneweidebeek in Assebroek op te splitsen en deels als woongebied in te richten. Er zou een verkaveling komen van 233 bijkomende woningen. Samen met de buurtbewoners trok Groen Brugge naar de raad van state om dit aan te vechten. Ondanks negatief advies van de auditeur eerder wordt het Grup voor dit deelgebied (Ryckevelde-Gemeneweidebeek) nu vernietigd.

 
verder lezen

Verkaveling Dudzele/verdwijnen bosje (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

Wat hier voorligt, is de verkaveling van een grote tuin met een klein bosje in Dudzele waarop er negen kavels worden gecreëerd in plaats van één. Als er dan toch gebouwd moet worden, liefst volgens inbreiding, maar hier heb ik toch enkele bedenkingen.
Ik vraag mij af waarom het advies van de Groendienst om het bos aan de oostzijde te behouden niet gevolgd wordt. De suggestie die de Groendienst doet om het bosje in te plannen als gemeenschappelijke groen- en speelzone, verdient het om ten volle gevolgd te worden.

verder lezen

Tussenkomst: Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat- Generaal Lemanlaan

Charlotte Storme - 09-04-2013

Tussenkomst punt 13
Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat-
Generaal Lemanlaan

Het plan voorziet in een verkaveling waarin onder meer sprake is van:
mogelijkheid tot 100 % ondergrondse bebouwing van de site, en maximum 50 % bovengrondse bebouwing;
mogelijkheid om te bouwen tot een hoogte van 5 bouwlagen;
ontsluiting van de site via de Tramstraat, straat die nochtans een woonerf is;
ruim 60 woonentiteiten, waarvan slechts 13 % sociale woningen i.p.v. minimaal verplichte 20 %;
ongunstig advies van de dienst Onroerend Erfgoed;
44 omwonenden die via bezwaarschrift en/of petitie hun ongenoegen met de voorgestelde plannen uitten;
de aanwezigheid op de site van een beschermd landhuis en een beschermd prieel als monument en ook de zuidelijke helft van de site is beschermd als dorpsgezicht, met aanwezigheid van beschermde bomen (een rij waardevole taxuxmassieven en een waardevol bomenbestand bestaande uit cypressen en ceders);
aanwezigheid van een gasleiding die over het gehele perceel, van noord naar zuid, loopt;
voorbehoud dat wordt gemaakt door VMM – afdeling operationeel waterbeheer;


Ik lees in het voorstel niets over:
toenemend verkeer en de draagkracht dienaangaande voor de bevolking van Assebroek;
de volledige bebouwing van de nog open ruimte die er tot voor kort nog was tussen Generaal Lemanlaan, Gaston Roelandtsplein, Tramstraat, Blekerijstraat, Nijverheidsstraat en wat dit voor gevolgen heeft op het welbevinden van de bewoners, zowel huidige als toekomstige;
ik lees dus niets over behoud van open ruimte en hoe het welbevinden te garanderen van de huidige omwonenden en de toekomstige bewoners wanneer straks onvoldoende voorzien wordt in groene ruimte rondom de bebouwing / inbreiding van woongebied;
hoe de aanwezigheid van een bestaand woonerf kan gegarandeerd blijven wanneer net deze weg als ontsluitingsweg wordt aangewezen;
Noot: de bemerking in de nota dat “als de gebruiker zich
gedraagt zoals van hem/haar verwacht kan worden, dan ontstaat er
geen onveilige situatie” gaat er bij mij niet in.
Tenzij je in een woonerf spelende kinderen, die onverwachts van
achter de hoek kunnen komen, niet langer aanziet als ‘zoals kan
worden verwacht’ …
Maar dan is er uiteraard geen sprake meer van ‘woonerf’…
Je kan beide niet combineren. Van een woonerf kan je geen
ontsluitingsweg maken voor doorgaand verkeer komende van en
gaande naar een vlakbij gelegen wijk met meer dan 60
wooneenheden.

Ik lees in het voorstel niets over :
hoe de combinatie van hoogbouw tot 5 bouwlagen te combineren valt met behoud van privacy en zonlicht, laat staan welbevinden op een plaats waar reeds 6 appartementscomplexen aanwezig zijn en er straks nog x-aantal bijgebouwd worden op de site Nijverheidslaan – Julien Saelens;
waarom afgeweken wordt van de norm minimaal 20 % sociale woningbouw;
hoe effectief tegemoet gekomen wordt aan het ongunstig advies van de Dienst Onroerend Erfgoed;
hoe ook concreet het beschermd dorpsgezicht kan worden gevrijwaard, waar sprake is van een 50% bebouwing van de oppervlakte;

Ik lees niets over :
de waterhuishouding en waar het water naar toe moet als het niet langer de grond in kan ingevolge het volledig bebouwen;
over eigen (regen)water- en energievoorziening;
voorwaarden m.b.t. duurzaam en energiezuinig bouwen;


Het was nochtans het uitgelezen moment om een plan voor te stellen met een toekomstvisie op het vlak van milieu, leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing, eigen energievoorziening, nieuwe mobiliteit met voorrang voor fietsers en voetgangers (temeer de site zich slechts op fietsafstand van de binnenstad bevindt)… en dit in combinatie met respect voor het Onroerend en cultureel Erfgoed dat Brugge rijk is, in casu het beschermd landhuis, prieel en dorpsgezicht.


Maak dus van deze site een ruimte waar het aangenaam wonen is, zowel voor wie zich een eigen woning kan permitteren als voor wie aangewezen is op een sociale huurwoning.
Met woningen en/of woningcomplexen van maximum 3 bouwlagen (dak inbegrepen), zodat men niet het gevoel heeft tussen hoogbouw in te wonen, zonder mogelijkheid tot vergezicht, zonder privacy, en met wegname van zon voor buren en omwonenden.
Met woningen en/of woningcomplexen die nieuwe woonvormen mogelijk maken: kangoeroewonen, generatiewonen,… een mix van oud en jong, van vermogend en minder vermogend.
Met gemeenschappelijke, en voldoende groene en open ruimte.
Met ruimtebesparing door bepaalde zaken gemeenschappelijk te houden, vb. logeermogelijkheden, ontmoetingsruimte, overdekte (!) fietsstallingen, …
En met prima toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, maar waar anderzijds de wagen niet tot aan de deur gereden wordt maar buiten de woonzone wordt gestald.
Een woonruimte met eigen energievoorziening, gemeenschappelijk en/of individueel, voor alle bewoners.
Met verplichte regenwateropvang om waterverbruik te helpen reduceren.
Met ruimte voor de bewoners om zelf groenten en fruit te telen, en waarom geen fruitbomen voorzien in de gemeenschappelijke groene ruimten of langs de fiets- en voetpaden?
En met respect voor, integratie van en overeenstemmende bestemming van het landhuis, het prieel, het dorpsgezicht en de bomen.

Het uitgelezen moment om concreet toepassing te maken van wat summier vermeld staat in het ‘toekomstakkoord’ over milieu, leefbaarheid, mobiliteit, over de link tussen verleden en toekomst, enzovoort.
Het uitgelezen moment om als politici aan de burger te tonen dat de verkiezings-programma’s geen loze beloftes waren.


Helaas.

Groen kan het voorstel zoals het voorligt dan ook niet goed keuren.

verder lezen


Notice: html_image: unable to find '/opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/uploads/thumb_' in /opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/libs/smarty/plugins/function.html_image.php on line 99

Politieke Praatjes (1)

- 12-09-2012

Jarenlang stond ik elke ochtend met mijn toen nog kleine kinderen op de bus te wachten in de Vrijheidstraat in Assebroek. Het was aangenaam wachten, want de bushalte werd geflankeerd door een mooi stuk groen waaronder een paar forse platanen. Op privé-domein, dat wel. Het bosje lag op de terreinen waar o.m. enkele intercommunales en het WES gevestigd zijn. Maar privé of niet, dat stukje groen gaf de straat karakter en was bovendien beschermd door de toenmalige structuurplannen. De eigenaars konden slechts een beperkt gedeelte van hun terrein verharden.

Maar zoals het de voorbije jaren in Brugge wel meer gebeurde: structuurplannen zijn er om gewijzigd te worden vooral als projectontwikkelaars geld en grond ruiken. En plots werd het te verharden gedeelte behoorlijk uitgebreid. Een beetje vreemd want toen enkele buurtbewoners begin de jaren 2000 informeerden naar de mogelijkheid om een alternatief fietspad op die terreinen aan te leggen werd er wel gezwaaid met die structuurplannen. Nu ja, de plannen werden dus aangepast en binnen de kortste keren verscheen het gevreesde gele aanplakbiljet. Even later werden de  platanen samen met  de andere bomen en struiken gerooid. Met pijn in het hart, heb ik nog een jong beukje van de afvalhoop gered.  Het staat nu in mijn tuin te groeien. Niet bepaald op een goeie plek want ik had het boompje een tijdelijke plaats gegeven en wie me kent weet het al: ik ben het eerlijk gezegd wat uit het oog verloren en het staat nu naast mijn krulwilg te groeien.

Even later werd, wat ooit een mooie strook groen was, vervangen door enkele naar mijn bescheiden mening niet bepaald smaakvolle rijwoningen. De werken hebben enkele jaren stilgelegen want toen kwam de economische crisis van 2008 en bleek de woningnood in de Vrijheidsstraat toch minder hoog dan onze beleidsmakers ons wijsmaakten. Pas vorig jaar werden de woningen afgewerkt en zijn ze inmiddels bewoond. En o ja, er was compensatie voor de verdwenen platanen en beuken. Elke bewoner heeft inmiddels een boompje in zijn voortuin staan. Die voortuinen zijn zuidgericht, dus éénmaal die bomen een volwassen lengte hebben bereikt, zullen ze die woningen veel licht en warmte ontnemen waardoor de stookkosten voor de bewoners weer zullen oplopen. Daar is duidelijk niet erg over nagedacht. En dat is nooit de sterkste kant geweest van het ruimtelijk beleid in Brugge.

 

verder lezen

trefwoorden