alle artikels

auteurs

GAS evaluatie 2012 (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

De meerwaarde van het GAS-systeem ten opzichte van het standaard politiewerk is m.a.w. zeer klein. Is het dan wel een voorbeeld van efficiëntie en goed bestuur om naast de politie een mini parallelsysteem op te zetten?

verder lezen

Verkaveling Dudzele/verdwijnen bosje (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

Wat hier voorligt, is de verkaveling van een grote tuin met een klein bosje in Dudzele waarop er negen kavels worden gecreëerd in plaats van één. Als er dan toch gebouwd moet worden, liefst volgens inbreiding, maar hier heb ik toch enkele bedenkingen.
Ik vraag mij af waarom het advies van de Groendienst om het bos aan de oostzijde te behouden niet gevolgd wordt. De suggestie die de Groendienst doet om het bosje in te plannen als gemeenschappelijke groen- en speelzone, verdient het om ten volle gevolgd te worden.

verder lezen

Groen Brugge stelt plan voor verkeersluwe stadskern voor

Valentijn Vyvey - 14-05-2013

Steeds meer Europese steden kiezen ervoor het autoverkeer in de binnenstad terug te dringen. Verstandig, vindt Groen Brugge, want de auto heeft in de twintigste eeuw te veel van de publieke ruimte ingepalmd en zo de leefbaarheid van de stad aangetast. Gelukkig is er de laatste jaren een omgekeerde trend. Maar nog niet in Brugge. Groen wil dat Brugge mee de eenentwintigste eeuw instapt en werk maakt van een autoluwe binnenstad.

verder lezen

Een duurzaam beheer voor Interbad

Groen Brugge - 02-05-2013

Interbad leidt elk jaar opreationele verliezen. Een nieuwe beheerscultuur en duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan gezonde jaarrekeningen. Tussenkomst in de gemeenteraad van 29/05/2013

verder lezen

Plastic Soep

Groen Brugge - 30-04-2013

Jaarlijks komt vier miljoen ton plastic in  Zee terecht. Plastic is nauwelijks af te breken en blijft zo'n duizend jaar. Brugge heeft veel van de Zee gekregen en heeft een voorbeeld rol als beschermer er van. Word Brugge de eerste plasticvrije stad?

verder lezen

Tussenkomst: Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat- Generaal Lemanlaan

Charlotte Storme - 09-04-2013

Tussenkomst punt 13
Verkaveling gronden Tuinen van Hollebeke – Blekerijstraat-Tramstraat-
Generaal Lemanlaan

Het plan voorziet in een verkaveling waarin onder meer sprake is van:
mogelijkheid tot 100 % ondergrondse bebouwing van de site, en maximum 50 % bovengrondse bebouwing;
mogelijkheid om te bouwen tot een hoogte van 5 bouwlagen;
ontsluiting van de site via de Tramstraat, straat die nochtans een woonerf is;
ruim 60 woonentiteiten, waarvan slechts 13 % sociale woningen i.p.v. minimaal verplichte 20 %;
ongunstig advies van de dienst Onroerend Erfgoed;
44 omwonenden die via bezwaarschrift en/of petitie hun ongenoegen met de voorgestelde plannen uitten;
de aanwezigheid op de site van een beschermd landhuis en een beschermd prieel als monument en ook de zuidelijke helft van de site is beschermd als dorpsgezicht, met aanwezigheid van beschermde bomen (een rij waardevole taxuxmassieven en een waardevol bomenbestand bestaande uit cypressen en ceders);
aanwezigheid van een gasleiding die over het gehele perceel, van noord naar zuid, loopt;
voorbehoud dat wordt gemaakt door VMM – afdeling operationeel waterbeheer;


Ik lees in het voorstel niets over:
toenemend verkeer en de draagkracht dienaangaande voor de bevolking van Assebroek;
de volledige bebouwing van de nog open ruimte die er tot voor kort nog was tussen Generaal Lemanlaan, Gaston Roelandtsplein, Tramstraat, Blekerijstraat, Nijverheidsstraat en wat dit voor gevolgen heeft op het welbevinden van de bewoners, zowel huidige als toekomstige;
ik lees dus niets over behoud van open ruimte en hoe het welbevinden te garanderen van de huidige omwonenden en de toekomstige bewoners wanneer straks onvoldoende voorzien wordt in groene ruimte rondom de bebouwing / inbreiding van woongebied;
hoe de aanwezigheid van een bestaand woonerf kan gegarandeerd blijven wanneer net deze weg als ontsluitingsweg wordt aangewezen;
Noot: de bemerking in de nota dat “als de gebruiker zich
gedraagt zoals van hem/haar verwacht kan worden, dan ontstaat er
geen onveilige situatie” gaat er bij mij niet in.
Tenzij je in een woonerf spelende kinderen, die onverwachts van
achter de hoek kunnen komen, niet langer aanziet als ‘zoals kan
worden verwacht’ …
Maar dan is er uiteraard geen sprake meer van ‘woonerf’…
Je kan beide niet combineren. Van een woonerf kan je geen
ontsluitingsweg maken voor doorgaand verkeer komende van en
gaande naar een vlakbij gelegen wijk met meer dan 60
wooneenheden.

Ik lees in het voorstel niets over :
hoe de combinatie van hoogbouw tot 5 bouwlagen te combineren valt met behoud van privacy en zonlicht, laat staan welbevinden op een plaats waar reeds 6 appartementscomplexen aanwezig zijn en er straks nog x-aantal bijgebouwd worden op de site Nijverheidslaan – Julien Saelens;
waarom afgeweken wordt van de norm minimaal 20 % sociale woningbouw;
hoe effectief tegemoet gekomen wordt aan het ongunstig advies van de Dienst Onroerend Erfgoed;
hoe ook concreet het beschermd dorpsgezicht kan worden gevrijwaard, waar sprake is van een 50% bebouwing van de oppervlakte;

Ik lees niets over :
de waterhuishouding en waar het water naar toe moet als het niet langer de grond in kan ingevolge het volledig bebouwen;
over eigen (regen)water- en energievoorziening;
voorwaarden m.b.t. duurzaam en energiezuinig bouwen;


Het was nochtans het uitgelezen moment om een plan voor te stellen met een toekomstvisie op het vlak van milieu, leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing, eigen energievoorziening, nieuwe mobiliteit met voorrang voor fietsers en voetgangers (temeer de site zich slechts op fietsafstand van de binnenstad bevindt)… en dit in combinatie met respect voor het Onroerend en cultureel Erfgoed dat Brugge rijk is, in casu het beschermd landhuis, prieel en dorpsgezicht.


Maak dus van deze site een ruimte waar het aangenaam wonen is, zowel voor wie zich een eigen woning kan permitteren als voor wie aangewezen is op een sociale huurwoning.
Met woningen en/of woningcomplexen van maximum 3 bouwlagen (dak inbegrepen), zodat men niet het gevoel heeft tussen hoogbouw in te wonen, zonder mogelijkheid tot vergezicht, zonder privacy, en met wegname van zon voor buren en omwonenden.
Met woningen en/of woningcomplexen die nieuwe woonvormen mogelijk maken: kangoeroewonen, generatiewonen,… een mix van oud en jong, van vermogend en minder vermogend.
Met gemeenschappelijke, en voldoende groene en open ruimte.
Met ruimtebesparing door bepaalde zaken gemeenschappelijk te houden, vb. logeermogelijkheden, ontmoetingsruimte, overdekte (!) fietsstallingen, …
En met prima toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, maar waar anderzijds de wagen niet tot aan de deur gereden wordt maar buiten de woonzone wordt gestald.
Een woonruimte met eigen energievoorziening, gemeenschappelijk en/of individueel, voor alle bewoners.
Met verplichte regenwateropvang om waterverbruik te helpen reduceren.
Met ruimte voor de bewoners om zelf groenten en fruit te telen, en waarom geen fruitbomen voorzien in de gemeenschappelijke groene ruimten of langs de fiets- en voetpaden?
En met respect voor, integratie van en overeenstemmende bestemming van het landhuis, het prieel, het dorpsgezicht en de bomen.

Het uitgelezen moment om concreet toepassing te maken van wat summier vermeld staat in het ‘toekomstakkoord’ over milieu, leefbaarheid, mobiliteit, over de link tussen verleden en toekomst, enzovoort.
Het uitgelezen moment om als politici aan de burger te tonen dat de verkiezings-programma’s geen loze beloftes waren.


Helaas.

Groen kan het voorstel zoals het voorligt dan ook niet goed keuren.

verder lezen

sociaal economisch congres van Groen gaat door in Brugge.

Groen Brugge - 01-04-2013

Bij de verkiezingen van 2014 zal Groen sterk inzetten op de sociaal-economische thema's. Werk en ondernemen, fiscaliteit, loopbanen en klimaat en gezondheid zullen daarbij centraal staan. Dit congres zal doorgaan in het KHBO op 19 en 20 oktober. Er worden zo'n 1000 groenleden, sympathisanten en middenvelders verwacht.

verder lezen

Landuyt kan geen voorzitter worden van Haven van Zeebrugge

Groen Brugge - 29-03-2013

Op dinsdag 26 maart jl. werden in de gemeenteraad een aantal wijzigingen goedgekeurd aan de statuten van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), zeg maar het ‘Havenbestuur’. Groen stelt vast dat er geen intenties zijn voor een meer transparante en meer democratische aanpak binnen de MBZ. De huidige statutenwijzigingen, zijn net zoals de wetgeving betreffende de MBZ à la tête du client opgesteld. Ondertussen weigeren zowel de MBZ als de burgemeester de Brugse ombudsman bevoegdheid te geven over de MBZ.

verder lezen

Groen Brugge behoudt OCMW-mandaat

Groen Brugge - 28-03-2013

Door een recente wijziging van het OCMW-decreet vervalt zo goed als zeker de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waardoor Groen-raadslid Karin Robert haar OCMW-mandaat zou verliezen. Groen Brugge juicht deze zege van het gezond verstand toe en stelt voor nu snel werk te maken van een OCMW-beleidsplan.

verder lezen

Veiligheid van de actieve weggebruiker in Brugge

Groen Brugge - 27-03-2013

Onlangs vernamen we in de pers het voornemen van het stadsbestuur om de fietsers in onze stad 'in de watten te leggen'. Een mooi voornemen dat we met Groen alleen maar kunnen toejuichen. Het is intussen zelfs voor de hardnekkigste sceptici duidelijk geworden dat de klimaatproblematiek en uitputting van hulpbronnen zeer dringend een andere mobiliteit vereisen, een modal shift. Ook de groeiende automobiliteitsindigestie en de luchtkwaliteit nopen ons tot een duurzame mobiliteit met nadruk op de actieve weggebruiker.

verder lezen

Bestuur, democratie en participatie

Bruno Mostrey - 27-03-2013

Het Poëziebosnetwerk in Brugge en Ommeland heeft een zevende verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend. Daarin wordt gevraagd hoe de lokale overheid de komende zes jaar de burgerparticipatie concreet zal aanpakken. Ook de visie van de oppositie wordt gevraagd. Groen geeft daarom een aantal voorstellen en aandachtspunten mee.

verder lezen

Geen fietsstraten zonder autoluwe binnenstad voor Groen Brugge

Valentijn Vyvey - 12-03-2013

Schepen van mobiliteit Annick Lambrecht maakte bekend het concept fietsstraten te willen introduceren in Brugge. Sterker zelfs: ze wil van alle straten in de binnenstad fietsstraten maken. Groen Brugge juicht dit ambitieuze plan toe, maar vindt dat het stadsbestuur dan ook andere belangrijke knopen moet doorhakken om de nieuwe situatie haalbaar te maken.

verder lezen

Zeebrugge: enkel problemen en vragen of zijn er ook antwoorden en oplossingen? (tussenkomst gemeenteraad 26-02-2013)

Charlotte Storme - 10-03-2013

Reeds jaren stellen de inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege zich vragen. Vragen die hun toekomst aan belangen. Een duidelijk antwoord werd hen tot op vandaag nooit gegeven.

verder lezen

24 maart: lentedrink Groen Brugge

Groen Brugge - 10-03-2013

Groen Brugge nodigt u uit voor haar eerste Lentedrink op 24 maart 2013. Die vindt plaats in Dienstencentrum Van Volden, Jan Dumeryplein 1 (in de Boeveriestraat), te Brugge.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden